وفاداری نگرشی:"پایان نامه بازاریابی رابطه مند"

 

۲-۲-۲-۳  وفاداری مشتری به عنوان یه ساختار دو بعدی

به خاطر تسلط بر کمبودهای کاربرد یه ساختار واحد واسه تعریف وفاداری ، چندین محقق کاربرد یه روش وفاداری دو بعدی رفتاری – نگرشی رو گفتن.(jacoby , 1978, 34).

کمبود و مشکل اتخّاذ معیارهای دیدگاهی یا رفتاری وفاداری تو یه تحقیق به وسیله دی (۱۹۶۹) مورد سوال قرار گرفت که میگه باید بعد نگرشی رو به بعد رفتاری وفاداری اضافه کرد.به طور خاص ، ایشون وفاداری رو این جور توصیف کرده که یه خریدار با وفاداری نسبت به یه مارک ، واسه مارک خریداری شده تو یه دوره خاص ، براساس تکرار خریدها و نگرشی که نسبت به اون مارک داره ، دارای امتیازاتیه. (Shammout 2007,61) .اولسون و ژاکوبی به پشتیبانی بیشتر از دیدگاه دی پرداخته و در تحقیقات خود فهمیدن که وفاداری به عنوان ” روندی تعریف می شه که در اون چندین مارک تجاری از دید روانشناختی با هم مقایسه و آزمایش شدن و براساس معیارهای معیّن ، مارک یا مارکهای منتخب ، انتخاب می شن”.(olson & jacoby , 1971 , 46).پس محققین با بررسی موَلفّهای نگرشی ، وفاداری به یه مارک تجاری رو به عنوان یه دیدگاه مطلوب نسبت به اون مارک تجاری دونسته ان که منتهی به خرید ثابت از اون مارک تجاری درزمان زمان می شه (Assael , 1992 , 87).در این تحقیق وفاداری به عنوان یه زمینه ترکیبی مد نظره که وفاداری رفتاری و نگرشی رو با هم ترکیب می کنه.

glimore

Ghaudhuri