ویژگی‌های کیفر حبس//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

برچسب زندانی واسه همیشه حتی پس از تحمل مجازات سالب آزادی همراه مجرمه و این ویژگی تلاش های انجام شده در مورد اصلاح مجرم رو تحت الشعاع قرار می دهد.  دور و بری ها و مردم از مراوده با محکومان دوری کرده و از نظر سوءپیشینه از برگشت کار به اون دوری می کنن در نتیجه از داشتن امتیازات عادی زندگی محروم می شن و بیشترً راه برگشت به زندگی مجرمانه رو پیش می گیرند.

با در نظر گرفتن اندازه صدمه وارده بر فرد و جامعه اندازه مجازات سالب آزادی بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات و به خاطر پیشگیری از جرم باید مشخص شه.  تعیین این اندازه به طور دقیق همیشه امکان پذیر نیس از این رو به کار گیری راه مجازات های غیرمعین که به وسیله بن ویل دومارسنگی مطرح شده بود مورد پشتیبانی پیروان مکتب تحققی و دفاع اجتماعی قرار گرفت.  نظام مجازات نامشخص اندیشه درمان کیفری رو طبق رفتار و کردار محکوم در طول اجرای کیفر مورد توجه داره.  و بنابر این دومارسنگی پیشنهاد آزادی مقدماتی یا زودرس محکوم رو از نظر حسن رفتار می کنه.  این پیشنهاد بعدا به عنوان به شرط وسیله خیلی از کشورها پذیرفته شد و هم اینکه پیشنهاد بازداشت اضافی رو در صورت مشاهده بدی رفتار زندانی واسه ادامه درمان و بهبود محکوم مطرح می کنه. اینجوری مشخص بودن مجازات سالب آزادی هم با در نظر گرفتن امکانات و مدت برابری محکوم با زندگی عادی و درمون ایشون مورد دعوا واقع شده.

– پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، انتشارات گنج علم، ۱۳۷۱، ص ۱۴۵.

. Jermy Bentham فیلسوف انگلیسی (۱۷۴۸-۱۸۳۲)

– ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳، ص ۶۲.

– Cezar Becaria, اندیشمند ایتالیایی (۱۷۳۸-۱۷۹۴)

– رک: سزار بکاریا، جرایم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۴، فصول سوم، پانزدهم، بیستم.