ویژگی درگیرکارشدن:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

۱-توانمندسازی موجب ایجادحس مالکیت ومسوولیت نسبت به سازمان می­شه(بیچ،۱۹۹۳).

۲-تیم­گرایی :فرهنگ تیم­گرایی به اندازه ارزشی که واسه کارمشارکتی درجهت اهداف مشترک و واسه این­که همه کارکنان احساس مسؤولیت دوگانه نماینداطلاق می­شه.سازمان­های تیم­گراوابسته به تلاش­های تیم واسه انجام کارهاهستند(بوچل،۲۰۰۳).

۳-پیشرفت توانایی­ها:سازمان­هابه این دلیل برروی پیشرفت توانایی­های کارکنان سرمایه ­گذاری می­کنن که بازم رقابتی باقی بمانندونیازهای همیشگی کاری رابرطرف کنن(دنیسون ونیل،۱۹۹۶).

    ویژگی سازگاری

سازگاری یعنی توجه به چیزای مهم محیط کاری درفعالیت­ها، سازمان­های موافق در برگیرنده سیستمی از هنجارها و اعتقاداتی هستندکه توانایی دریافت، تفسیرواعمال علایم محیطی رو  در تغییرات رفتاری داخلی سازمان افزایش می­دهد و شانس بقاء، رشدوتوسعه سازمان رو بالا می­برند. سه بعد از سازگاری روی تاثیر سازمان اثر می­گذارد: اول: توانایی درک و عکس العمل به محیط خارجی؛ سازمان­های موفق تمرکززیادی برروی مشتریان و رقبای خوددارند. دوم: توانایی واسه عکس العمل به مشتریان داخلی بدون توجه به سطح بخش یا کارکرد.سوم: توانایی دوباره­سازی  و رسمی کردن دوباره مجموعه ­ای ازرفتار وفرآیندهایی که به سازمان اجازه سازگاری می­بدن. سازمانی که ازتوانایی اجرای جواب­های سازگارانه بهره مند نباشن از تاثیر لازم بهره مند نخواد بود (گیلسپی و همکاران،۲۰۰۸).

شاخص­های ویژگی سازگاری عبارتنداز: ایجادتغییرمشتری­مداری یادگیری سازمانی

۱-ایجادتغییر: فرهنگ سازمانی که ازسطح بالای شاخص ایجادتغییربرخوردارباشدتوانایی ارائه روش­های موافق واسه دست پیدا کردن به نیازای متغیرخودرا دارا هستش. این­گونه ازسازمان­ها دارای توانایی فهمیدن به محیط کاری خودبوده و به سرعت به روندهای موجود جواب می­بدن؛ هم اینکه تغییرات آینده رو پیش ­بینی می­کنن (نادلر،۱۹۹۸).

۲-مشتری­مداری:سازمان­های مشتری­مداراغلب مشتریان خودرابه خوبی می­شناسندوبه اون­هاپاسخ داده و نیازای آینده اون­هاراپیش­بینی می­کنن.مشتری­مداری مشخص­کننده درجه­ای ازاهمیتیه که سازمان­ واسه راضی کردن مشتریان قائله(بوچل ودنیسون،۲۰۰۳).

۳-یادگیری سازمانی: درسازمانی که دارای سطح بالایی از ویژگی یادگیری سازمانیه، افراد دایماتوانایی خودرابرای خلق نتایجی که واسه اون­ها واقعامطلوبه افزایش می­بدن. سازمان یادگیرنده جاییه که الگوهای ذهنی جدیدو گسترده­ای پرورش یافته و افراد همیشه می­آموزند که چیجوری با همدیگه بیاموزند. این­گونه سازمان­ها به جهت تشویق، نوآوری، دانش اندوزی و پیشرفت توانایی­ها علائم رو از محیط دریافت، تفسیر و در فرصت­ها اعمال می­کنن(دنیسون و رسیدن، ۲۰۰۰و سنگه،۱۹۹۰).

ویژگی اتحاد

اتحاد عبارته ازارزش­هاوسیستم­هایی که مبنای یه فرهنگ قوی رو تشکیل می­بدن. سازمان­های کامل به دلیل برخورداری ازیک فرهنگ باثبات،هماهنگ ومنسجم گرایش بالایی به تاثیر دارن.دراین­گونه سازمان­هارفتاراعضاریشه درمجموعه­ای ازارزش­های مرکزی داردوپیروان اونا دارای مهارت بالایی واسه رسیدن به توافق حتی برسرمسائل پیچیده هستن.سازمان­های کامل تدوین­کننده یه گرایش ومجموعه­ای از نظام­های سازمانی هستندکه یه سیستم داخلی برمبنای پشتیبانی ورضایت دو طرف راایجادمی­نمایندودارای کارکنانی باسطح تعهدبالا،مجموعه ­ای ازارزش­های ریشه ای روش­ای مجزابرای انجام کارومجموعه­ای روشن ازبایدهاونبایدهامی­باشن.اتحاد فرهنگی قوی بر مبنای سیستمی مشترک ازاعتقادات،ارزش­هاونشانه­هارابه وجودمی­آوردکه کاملاتوسط اعضای سازمان قابل فهمه واین سیستم­های کنترل ضمنی ونامحسوس برمبنای ارزش­های داخلی­شده می­تونن وسیله­ای مؤثربرای رسیدن به هماهنگی وانسجام نسبت به سیستم­های کنترل خارجی باشندکه وابسته به قوانین ومقررات روشن هستن.قدرت این روش عملیاتی وقتی که اعضای سازمان با موقعیت­های ناآشنامواجه می­شوندمحرزمی­شه.اتحاد افرادراقادرمی­سازدتا عکس العمل مناسبی رو در روش­ای قابل پیش ­بینی به یه محیط غیرقابل پیش ­بینی (باتأکیدبراصولی برمبنای ارزش­ها) از خودنشان بدن (دنیسون،۱۹۹۰،دنیسون ومیشرا،۱۹۹۵).

.Ownership and Responsibility.

.Implied Control Systems,

.Bureaucratic

.Gillespie and etal

.Empowerment

.Team Orientation

.Capability Development

.Authority

.Team Orientation

.Buchel

.Denison and Neal

.Customer Change

.Customer Focus