ویژگی رسانه های اجتماعی:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی

 • گفت و گوی دو طرفه: پایه رسانه های اجتماعی براساس گفتگو بنا شده.
 • باز شدن دیالوگا به وسیله مخاطبان: کاربران همیشه مواد یه گفتگو هستن.
 • ایجاد درگیری: درگیر بودن کاربران در رسانه های اجتماعی یکی از راه های برگشت اونا به این رسانه هاست.
 • تشویق به مشارکت: رسانه های اجتماعی همیشه کاربران رو تشویق به مشارکت در فرایندها می کنن.
 • فعال کردن همکاری: همکاری و کمک کردن مخاطبان به همدیگه یکی از عوامل پیشرفت کاربران رسانه های اجتماعیه.
 • برانگیختن شخصیت: هویت کاربران در رسانه های اجتماعی استواری پیدا میکنه.
 • گران نبودن: تولید محتوا در رسانه های اجتماعی در قیاس با رسانه های جمعی بسیار ارزون تموم می شه به عبارت بهتر تولید محتوا مجانیه.
 • از وظایف کم تا وظایف زیاد: فعالیت کاربران در رسانه های اجتماعی از وظایف آسون و کوچیک، به وظایف بزرگ و حرفه ای تبدیل می شه.
 • افزایش اعتبار: رسانه های اجتماعی فضایی واسه ایجاد اعتبار به وسیله افراد، شرکتا و سازمان هاست.
 • میونه روی و برابری: امکانات رسانه های اجتماعی واسه تموم کاربران یه جوره.
 • تولید محتوا به وسیله کاربر: بنیان اصلی رسانه های اجتماعی بر تولید محتوا به وسیله کاربران قرار گرفته.
 • حس مالکیت محتوا : تولید محتوا به وسیله کاربران باعث ایجاد حس مالکیت می شه.
 • افزایش صداقت: ایجاد صداقت در پروفایلا باعث افزایش ارتباطات هوشمند می شه.
 • مکانی واسه محتوای مهم رسانه های جمعی و بقیه رسانه ها در رسانه های اجتماعی انتشار می یابد (افتاده،۱۳۸۹، ص۷۹).
 •