ویژگی یکپارچگی:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

۱-هماهنگی وانسجام:درسازمان­هایی که دارای سطح بالایی ازفرهنگ بالایی ازفرهنگ هماهنگی و انسجام هستندبخش­هاوواحدهای جور واجور سازمان خوب توانایی کارکردن باهم واسه رسیدن به اهداف مشترک رادارامی­باشن(داونپورت،۱۹۹۸).

۲-توافق: سازمان­های متفق دارای توانایی بالا واسه رسیدن به اجماع و اتفاق نظرحتی روی مسائل حساس هستن. توافق هم سطح مخفی اون و هم توانایی پوش,ندن اختلافات وقتی که وقوع می­یابد رو شامل می­شه (فی ودنیسون۲۰۰۳،بلاک،۱۹۹۱).

۳-ارزش­های ریشه ای:ارزش­های ریشه ای مجموعه ­ای ازارزش­های مشترک دریک سازمانه که ایجادکننده حسی قوی ازهویت ومجموعه­ای روشن ازانتطاراته (بلاک،۱۹۹۱).

ویژگی مأموریت

مأموریت شامل تعریف وتعیین جهت­های طولانی­مدت واسه سازمانه.مأموریت یارسالت یه سازمان ارائه­دهنده اهداف،معانی ومفاهیمی ازسازمانه که به وسیله تعریف نقش اجتماعی و تعریف اهداف خارجی سازمان به دست آمده.مأموریت یه سازمان شامل جهت­های روشن و اهدافیه که واسه تعریف یه مسیرمناسب واسه فعالیت­های سازمان واعضای اون به کارمی­رود.افرادباداشتن درکی روشن ازمأموریت سازمانی داخلی شودوسازمان به وسیله اون شناسایی شه،به تعهدکوتاه­مدت وبلندمدت سازمان کمک خواهدنمود.وقتی که افرادوسازمان درمسیراهداف قرارگیرندوهدف­گراباشند،موفقیت دست­یافتنی­تربه نظرمی­رسد(دنیسون ونیل،۱۹۹۶).

شاخص­های ویژگی مأموریت عبارتنداز:قصد وجهت استراتژیکاهداف ومقاصدچشم­انداز

۱-قصد وجهت هدف دار:قصد وجهت هدف دار بیانگرآرمان سازمان بوده وچگونگی اجرای نقش ومشارکت افرادرادرسازمان روشن می­کنه(همل وپاراهالد،۱۹۹۴).

۲-اهداف ومقاصد: مجموعه ­ای روشن ازاهداف ومقاصدکوتاه­مدت می­تونه بامأموریت،چشم­اندازو روش هدف دار سازمان در رابطه باشه وجهت­های روشنی رابرای هرفرددرکارش جفت و جور کنه (دنیسون و میشرا،۱۹۹۵).

۳-چشم­انداز:چشم­اندازدیدگاهی مشترک ازحالت مطلوب آینده می­باشه.چشم­اندازمجموعه ارزش­های ریشه ای سازمان راشکل داده واذهان وقلوب افرادسازمان راتسخیرمی­کندودرعین حال جفت و جور­کننده جهت بوده و به عنوان راهنمایی واسه افرادسازمانه(دنیسون ونیل،۱۹۹۶).

.Denison and Mishra

.Coordination and Integration

.Agreement

.Core Values

.Fey and Denison

.Blac

.Goal Directed

.Strategic Direction and Intent

.Goals and Objectives