پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
 
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)
رشته : حسابداری
 
عنوان :
ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت
زمستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
    چکیده …………………………………………………………………………………………………. 1 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1)مقدمه. 3
1-2) بیان مسئله. 3
1-3) ضرورت انجام پژوهش… 6
1-4) اهداف پژوهش… 6
1-5) فرضیه های پژوهش… 7
1-6) روش پژوهش… 6
1-7) قلمرو پژوهش… 7
1-8) جامعه و نمونه آماری.. 7
1-9) روش گردآوری اطلاعات.. 7
1-10) ابزارهای گردآوری وتحلیل اطلاعات.. 8
1-11) تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش… 8
1-12) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش
2-1) مدیریت سود ……………………………………………………………………………………11
2-1-1) مقدمه. 11
2-1-2) مبانی نظری پژوهش ….……………………………………………………………………….. 11
2-1-3) تاریخچه مدیریت سود. 12
2-1-4) نظریه های مدیریت سود. 13
2-1-5) تعریف مدیریت سود. 17
2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سود. 18
2-1-7) انواع مدیریت سود. 21
2-1-8) انگیزه های مدیریت سود. 23
2-1-8-1) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر. 24
2-1-8-2) طرح های پاداش مدیران. 24
2-1-8-3) قرارداد با بستانکاران. 25
2-1-8-4) هزینه های سیاسی.. 25
2-1-8-5) انگیزه های مالیاتی.. 26
2-1-8-6) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی.. 26
2-1-8-7) انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی.. 27
2-1-8-8) اندازه شرکت.. 27
2-1-8-9) ساختار مالکیت.. 28
2-1-8-10) جریان های نقد آزاد(FCF) 28
2-1-8-11) سایر محرکها 29
2-1-9) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود. 29
2-1-9-1) دیدگاه موافقان. 29
2-1-9-2)دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..30
2-1-10) ابزارهای مدیریت سود. 30
2-1-11)مدیریت سود وکیفیت افشاء. 32
2-12) روشهای کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی …………………………………………33
 
2-2) عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………………..38
2-2-1) مقدمه. 38
2-2-2) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 39
2-2-3) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………….40
2-2-4) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی.. 42
2-2-4-1) گزینش نادرست.. 43
2-2-4-1-1) غربال کردن. 44
2-2-4-1-2) علامت دادن. 45
2-2-4-2) خطر اخلاقی.. 45
2-2-5) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی.. 46
2-2-5-1) آشوبگران و نقدبازان بازار. 48
2-2-5-2) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه) 48
2-2-6) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ………………………………………………….49
2-2-6-1) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام. 49
2-2-6-2) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام. 50
2-2-7) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش… 50
2-3) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….53
2-3-1) مقدمه. 53
2-3-2) چرخه عمر شرکت.. 54
2-3-3) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….54
2-3-3-1) مرحله تولد یا ظهور. 55
2-3-3-2) مرحله رشد. 55
2-3-3-3) مرحله ی بلوغ. 56
2-3-3-4) مرحله افول یا سکون. 56
2-3-4) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت : 57
2-3-5) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..59
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه. 78
3-2) روش پژوهش… 78
3-3) فرضیه های پژوهش… 78
3-4) مدل مفهومی پژوهش… 79
3-5) جامعه و نمونه آماری.. 79
3-6) قلمرو پژوهش… 80
3-7) روش گردآوری اطلاعات.. 80
3-8) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها 80
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
3-10) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………88
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1) مقدمه. 90
4-2) یافته های توصیفی.. 91
4-3) آزمون نرمال سازی داده های پژوهش… 95
4–4) آزمون ضریب همبستگی.. 96
4-5) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه های پژوهش… 97
4–6) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن.. 97
4-7) آزمون هم خطی فرضیه های پژوهش… 99
4-8) آزمون فرضیه های پژوهش… 100
4-8-1) آزمون فرضیه اول پژوهش… 100
4-8–2) آزمون فرضیه دوم پژوهش… 102
4-8-3) آزمون فرضیه سوم پژوهش… 103
4-8-4) آزمون فرضیه چهارم پژوهش… 105
4-9) خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 107
4-10) خلاصه فصل چهارم. 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1) مقدمه. 110
5–2) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش… 110
5-3)بحث و نتیجه گیری.. 111
5–4) محدودیتهای پژوهش… 112
5–5) پیشنهادهای پژوهش… 113
5–5–1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 113
5–5–2) پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 114
منابع. 116
پیوست.. 121
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
 
جدول(2-1) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آنها 42
جدول خلاصه ای از تحقیقات داخلی وخارجی.. 69
جدول(4-1): علامت اختصاری متغیرهای پژوهش… 91
جدول(4-2): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 91
جدول(4–3): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله رشد. 94
جدول(4–4): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله بلوغ. 94
جدول(4-5): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله افول. 95
جدول(4-6): نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S) 95
جدول(4-7): نتایج آزمون ضریب همبستگی.. 96
جدول(4-8): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه های پژوهش… 97
جدول(4-9): نتایج آزمونF لیمر(چاو) و آزمون هاسمن.. 99
جدول(4-10): آزمون همخطی فرضیه های پژوهش… 99
جدول(4-11): خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش… 101
جدول(4-12): خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش… 102
جدول(4-13): خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش… 104
جدول(4-14): خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش… 106
جدول(4-15): خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 107
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار(2-1) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14. 51
نمودار (2-2) تفاوت قیمت خرید و فروش، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14   52
نمودار (2-3) ارتباط بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری.. 55
نمودار(4-1): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه اول پژوهش… 100
نمودار(4-2) : نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه دوم پژوهش… 102
نمودار(4-3): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه سوم پژوهش… 104
نمودار(4-4): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه چهارم پژوهش… 106
 


چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر:  رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 15 شرکت در مرحله رشد، تعداد 70 شرکت در  مرحله بلوغ و تعداد 15 شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1387-1391) می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.
واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت
 


 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1-1)مقدمه
       گزارش های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.
مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.
چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.
1-2) بیان مسئله
مطالعات نشان می دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منابع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (مشایخی و صفری، 1385، 36).
 تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند.  بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ازطریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد (احمدپور و عجم، 1389).
 
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می آید. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(یا هرخبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می دهد(قائمی و وطن پرست، 1384).
باتوجه به اینکه سود یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد سودآوری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یاری دهد.
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند. پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری است که منافع تمام استفاده کنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تامین می کند ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد. حسابرسان وظیفه دارند از طریق بررسی انطباق صورتهای مالی با چارچوب مشخص شده در استانداردهای حسابداری بر مطلوبیت صورت های مالی صحه بگذارند. در حالی که انعطاف پذیری موجود در استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد برای انتخاب روش حسابداری بر قضاوت حرفه ای حسابداران تاکید کرده است. درواقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی می شود، درحالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند (یعقوب نژاد وهمکاران، 1391).
 تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می کنند. اینگونه موجودات متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و درنهایت می میرند. تئوری چرخه عمر چنین فرض می کند که شرکت ها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می کنند و می میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمرهستند.
 در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شرکت ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می شوند. موسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود. درحوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، 1389).
 ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می دهیم.
 مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟
1-3) ضرورت انجام پژوهش
 با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می کنند (دستگیر وخدادای، 1386).
ما در این پژوهش رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.
 
1-4) اهداف پژوهش
هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق بیان ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.
 
اهداف کاربردی پژوهش
1-  بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی
2-  بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد
3- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ
4- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول
 
1-5) فرضیه های پژوهش
از آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با توجه به هدف این پژوهش، فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
 

  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط وجود دارد.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط وجود دارد.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط وجود دارد.
  • بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط وجود دارد.

1-6) روش پژوهش
روش پژوهش همبستگی است زیرا در این پژوهش شدت و رابطه بین متغیرها مورد نظر است . پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی آزمون وجود این رابطه ودرشرایط کنونی وبراساس داده های تاریخی می باشد. داده ها درEXCEL جمع آوری و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.
1-7) قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می باشد:
قلمرو زمانی: دوره 5 ساله از 1387 تا 1391.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
قلمرو موضوعی: بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.
 
1-8 ) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره مورد تحقیق نیز 5 ساله از سال 1387 تا 1391است، انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر(به روش حذف سیستماتیک) انجام می شود:
1- پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند باشد.
2- شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند.
3- طی این سال ها زیان عملیاتی نداشته باشند.
4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
5- جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری، تامین مالی وهلدینگ نباشند. زیرا ساختار این شرکت ها متفاوت ازسایر شرکت های تولیدی است.
1-9) روش گردآوری اطلاعات
جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود. استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می باشد. این رو برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق وچارچوب نظری پژوهش بکار می رود. سپس برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود.
1-10) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات
داده های تحقیق از گزارش های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته ی نرم افزاری تدبیرپرداز، ره آورد نوین و سایت های www.rdis.ir و www.irbourse.com گردآوری شده است. همچنین تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار Eviews، SPSS و  Excelانجام شده است.
 
1-11) تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش
مدیریت سود: هیلی و والن(1999) مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد.(یعقوب نژاد و همکاران، 1391)
تقارن وعدم تقارن اطلاعاتی: تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل میکنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می یابد.  بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند.(احمدپوروعجم، 1389)
مراحل چرخه عمر شرکت : مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، بلوغ و افول
 مرحله تولد یا ظهور : در این مرحله معمولاً میزان داراییها(اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکتها برای تأمین مالی و تحقق فرصتهای رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً صفر یا حداکثر10% است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تأمین مالی بعضاً ناچیز است.
مرحله رشد : در این مرحله اندازه ی شرکت بیش از اندازه ی شرکتهای در مرحله ظهور بوده و رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منابع مالی بیشتر درداراییهای مولد سرمایه گذاری شده و شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از شرکتها معمولاً بین 10% تا 50 % در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه تأمین سرمایه فزونی دارد.
مرحله بلوغ :دراین مرحله شرکت ها فروش باثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین میشود. اندازه داراییهای این شرکت ها نیز به تناسب بیشتر از اندازه ی داراییهای شرکتهای در مرحله رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً بین 50 % تا 100 % در نوسان است . به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین مالی از خارج، عموماً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تأمین سرمایه است.
مرحله افول یا سکون :در این مرحله چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد، به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است .شاخص های سودآوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی قرار داشته، ضمن اینکه هزینه تأمین مالی از منابع خارجی نیز بالا است به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده کمتر از نرخ تأمین مالی است.
در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله(خریدوفروش) یا غیربورسی بودن شرکتهای نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور صرف نظر می شود (کرمی وعمرانی، 1389).
1-12) خلاصه فصل
در این فصل کلیات پژوهش بررسی شده است. ابتدا شرح مختصری در مورد مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت پرداخته شده و سپس اهداف پژوهش هم از نظر علمی و هم از نظر عملی بیان شده و همچنین فرضیه های پژوهش و اینکه پژوهش حاضر چه پژوهشی می باشد و در ادامه قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش و جامعه آماری که یک دوره 5 ساله برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با شرایط مشخص و چگونگی جمع آوری اطلاعات پژوهش و ابزارهای آن بیان شده و در نهایت تعریفی از مفاهیم و اصطلاحات پژوهش به عمل آمده است.
 
تعداد صفحه :153
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.co