پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : داخلی

عنوان :رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                            

            رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

عنوان:

رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

استاد راهنما:

دکترمریم اوشک سرایی

نگارش:

شهریور ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲ )بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳ )اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………  ۷

۱-۴ )اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۵ )چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶ ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷ )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………….. ۹

۱-۸ )قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱ )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲  ) تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۱ ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد……………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۲ ) ابعاد عملکرد سازمانی …………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۳) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۴) اهمیت عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۵ )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن ……………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۳) تعریف مدل کسب وکار……………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۳-۱) ابعاد مدل کسب و کار…………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۳-۲) چهارچوبهای توصیف  مدل کسب وکار………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۳ )الگوهای طراحی کسب وکار………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۳-۴ )نوآوری در مدل کسب وکار…………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۵ )الگوهای کسب وکار کارایی محور………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲- ۴ )پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۱ )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۲ )فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۳ )روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۴ )نمونه و جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۵ )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۶ )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۷ )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها …………….. ……………………………………………………………… ۵۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۱ )مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۴-۲ ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………..۵۹

۴-۳ ) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۴ )آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………۶۲

فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..۶۹

۵-۱ )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۵-۲ ) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۵-۳ ) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………۷۳

۵-۴ ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………۷۴

۵-۵) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۵-۶ )پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..۷۵

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

 

 

فهرست جداول

جدول( ۲-۱ ) ابعاد کسب و کار ………………………………………………………………………………………………….۳۰

جدول (۲-۲) نه سنگ بنای مدل کسب وکار………………………………………………………………………………….۳۳

جدول (۲-۳) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف……………………………………………….۳۹

جدول( ۲-۴)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی …………………………………..۴۲

جدول (۲-۵) مدل مفهومی کسب و کار………………………………………………………………………………………..۴۳

جدول (۳-۱)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده ………………………………………………….۵۵

جدول(۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه……………………………………………………………………..۵۷

جدول (۴-۱)توصیف زمینه فعالیت شرکتها…………………………………………………………………………………….۵۹

جدول (۴-۲)توصیف متغیر سابقه شرکت ……………………………………………………………………………………..۵۹

جدول (۴-۳) توصیف متغیر تعداد پرسنل………………………………………………………………………………………۶۰

جدول (۴-۴)توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………………….۶۰

جدول (۴-۵) توصیف متغیر نوآوری……………………………………………………………………………………………..۶۱

جدول (۴-۶)توصیف متغیر کارایی………………………………………………………………………………………………..۶۱

جدول (۴-۷)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد……………………………………………………………………..۶۲

جدول (۴-۸)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد …………………………………………………………………..۶۳

جدول (۴-۹)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد …………………………………………………………..۶۴

جدول (۴-۱۰) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………۶۵

جدول (۴-۱۱) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………..۶۶

جدول (۴-۱۲)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل………………………………….۶۷

جدول (۴-۱۳) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل…………………………………..۶۷

جدول (۴-۱۴)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت ………………………………………….۶۸

جدول (۵-۱) توصیف مولفه های عملکرد شرکت …………………………………………………………………………۷۰

جدول( ۵-۲) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار نوآوری محور…………………………………………………۷۱

جدول( ۵-۳) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار کارایی محور………………………………………………….۷۲

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل (۱-۱) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۶

نمودار(۴-۱) میله ای زمینه فعالیت شرکت ها…………………………………………………………………………………۹۶

نمودار (۴-۲) هیستوگرام متغیر سابقه شرکت………………………………………………………………………………….۹۶

نمودار(۴-۳)هیستوگرام متغیر تعداد پرسنل…………………………………………………………………………………….۹۷

نمودار (۴-۴) هیستوگرام عملکرد ………………………………………………………………………………………………..۹۷

نمودار (۴-۵)هیستوگرام متغیر نوآوری …………………………………………………………………………………………۹۸

نمودار (۴-۶)هیستوگرام متغیر کارایی……………………………………………………………………………………………۹۸

 

پیوست ها / ضمایم

پیوست الف : پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………۸۲

پیوست ب : خروجی آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………….۸۶

چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

 

چکیده:

تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . یک مدل کسب و کار موفق ، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند . از آنجا که مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل موثر بر عملکرد شرکتها در بخش صنایع تولیدی صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بین الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور و عملکرد شرکت ، در شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی بررسی شده است . داده ها از طریق پرسشنامه از ۱۵۱ شرکت فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان جمع آوری شده اند . روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد در این خصوص تغییر در الگوی کسب و کار ،عملکرد را به میزان بالایی متاثر می کند .

 

کلمات کلیدی : عملکرد شرکت ، الگوی کسب و کار نوآوری محور ، الگوی کسب و کار کارایی محور

تعداد صفحه : ۱۲۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***