پایان نامه ارشد : بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش : تولید

عنوان : بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا ( با رویکرد مبتنی بر AHP)

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ـ گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

در رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش گذاری دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا” ( با رویکرد مبتنی بر AHP)

استاد راهنما: دکتر امیر بیات­ترک

استاد مشاور: دکتر حیدر امیران

تیر ۱۳۹۲

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل ۱: کلیات تحقیق.. ۵

۱-۱. بیان مساله.. ۶

۱-۲. هدفهای تحقیق.. ۷

۱-۳. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.. ۷

۱-۴. فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۵. الگوی تحقیق.. ۸

۱-۶. تعاریف متغیرهای تحقیق.. ۹

۱-۷. روش تحقیق.. ۱۰

۱-۸. قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۹. جامعه آماری و روش نمونه گیری.. ۱۱

فصل ۲: ادبیات پژوهش.. ۱۲

۲-۱. مقدمه.. ۱۳

۲-۲. تبارشناسی ناملموسها و جایگاه دانش فنی در آن.. ۱۴

۲-۲-۱.   جایگاه دانش فنی در بافت حسابداری  .. ۱۷

۲-۲-۲.   جایگاه دانش فنی در بافت قیمت گذاری انتقال.. ۲۰

۲-۲-۳.   جایگاه دانش فنی در بافت مدیریت     .. ۲۱

۲-۳. مفهوم شناسی دانش فنی.. ۳۱

۲-۳-۱.   ارتباط دانش فنی با  فناوری…………….. ۳۳

۲-۳-۲.   تفاوت دانش فنی و حق اختراع………… ۳۴

۲-۳-۳.   تفاوت دانش فنی و کمک فنی……………. ۳۵

۲-۳-۴.   تعریف دانش فنی……………………………… ۳۶

۲-۳-۵.   ابعاد دانش فنی…………………………… ۳۷

۲-۴. ارزشگذاری دانش فنی.. ۴۱

۲-۴-۱.   مزایای ارزشگذاری دانش فنی…………… ۴۱

۲-۴-۲.   رویکردهای ارزشگذاری……………………. ۴۲

۲-۴-۳.   تفاوت مفاهیم ارزشگذاری و سنجش……….. ۴۵

۲-۴-۴.   عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی در ادبیات موضوع.. ۴۶

۲-۴-۵.   عوامل موثر ارزشگذاری دانشفنی در این تحقیق.. ۴۹

فصل ۳: روششناسی تحقیق.. ۵۱

۳-۱. مقدمه.. ۵۲

۳-۲. روش تحقیق.. ۵۳

۳-۲-۱.   انواع تحقیق………………………………. ۵۴

۳-۳. جامعه آماری.. ۵۶

۳-۴. حجم نمونه و روش اندازه گیری.. ۵۶

۳-۴-۱.   انواع روشهای نمونه گیری…………………. ۵۶

۳-۴-۲.   روش نمونه گیری تحقیق…………………… ۵۸

۳-۴-۳.   تعیین حجم نمونه………………………… ۶۰

۳-۵. ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۶۰

۳-۵-۱.   ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش……….. ۶۱

۳-۵-۲.     روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………….. ۶۲

۳-۶. روش تجزیه و تحلیل داده ها.. ۶۳

۳-۶-۱.   الگوریتم اجرایی پژوهش…………………… ۶۳

فصل ۴: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۶۵

۴-۱. مقدمه.. ۶۶

۴-۲. تحلیل داده های جمعیت شناختی.. ۶۸

۴-۲-۱.   توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.. ۶۸

۴-۲-۲.   توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه شغلی.. ۶۹

۴-۲-۳.   توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سازمان مورد مطالعه.. ۷۰

۴-۳. تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی.. ۷۱

۴-۴. گروهبندی متغیرهای پژوهش.. ۷۴

۴-۴-۱.   محاسبه مقادیر آماری معیارهای………….. ۷۵

۴-۵. تعیین قانون توزیع داده های آماری.. ۷۶

۴-۵-۱.   نتیجه گیری……………………………….. ۷۷

۴-۶. آزمون فرضیه های پژوهش.. ۷۸

۴-۶-۱.   فرضیه اول: “عوامل ذاتی و فنی، از عوامل موثر بر تعیین ارزش دانشفنی در صنایع دفاعی است.”.. ۷۹

۴-۶-۲.   فرضیه دوم: “عوامل رقابتافزا، از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع دفاعی است.”.. ۸۰

۴-۶-۳.   فرضیه سوم: “عوامل عملکردی، از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع دفاعی است.”.. ۸۱

۴-۶-۴.   نتیجه کلی آزمون فرضیه های تحقیق….. ۸۲

۴-۷. رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی……… ۸۳

۴-۷-۱.   تعیین مدل تحلیلی بر اساس عوامل تعیین شده.. ۸۵

۴-۷-۲.   ایجاد ماتریسهای مقایسات زوجی فردی.. ۸۷

۴-۷-۳.   ایجاد ماتریس مقایسات زوجی گروهی.. ۱۳۲

۴-۷-۴.   تعیین اهمیت نسبی عوامل………………. ۱۳۶

۴-۷-۵.   وزن مطلق عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی.. ۱۳۸

فصل ۵: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۴۰

۵-۱. مقدمه.. ۱۴۱

۵-۲.     یافته ها و نتیجه گیری…. ۱۴۳

۵-۲-۱.   تعیین عوامل موثر و کلیدی در ارزشگذاری.. ۱۴۳

۵-۲-۲.   نتایج آزمون فرضیه ها…………………… ۱۴۴

۵-۲-۲-۱…………………………………. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول.. ۱۴۴

۵-۲-۲-۲…………………………………. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم.. ۱۴۵

۵-۲-۲-۳…………………………………. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه سوم.. ۱۴۵

۵-۲-۳.   نتایج تعیین اهمیت نسبی و رتبهبندی عوامل.. ۱۴۶

۵-۲-۳-۱. نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل ذاتی و فنی   ۱۴۷

۵-۲-۳-۲. نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل رقابتافزا   ۱۴۸

۵-۲-۳-۳. نتایج مربوط وزن و اهمیت نسبی عوامل زیرمجموعه معیار عوامل عملکردی   ۱۴۹

۵-۲-۴.   نتایج تعیین رتبه بندی تمامی عوامل در مقایسه با یکدیگر.. ۱۵۰

۵-۳. پیشنهادات….. ۱۵۱

منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۳

 

فهرست شکل­ها

شکل (۱-۱) مدل تحقیق.. ۹

شکل (۲-۲) جایگاه دانش فنی در جهان ناملموس ها.. ۳۲

شکل (۲-۳) ابعاد دانش فنی.. ۳۸

شکل (۲-۴) راهنمای شناسایی انواع دانش.. ۴۰

شکل (۳-۱) الگوریتم نمونه گیری پژوهش.. ۵۹

شکل (۳-۲) الگوریتم اجرایی پژوهش.. ۶۴

شکل (۴-۱) مراحل تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش.. ۶۷

شکل (۴-۲) نمودار توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات.. ۶۸

شکل (۴-۳) نمودار توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقه شغلی.. ۶۹

شکل (۴-۴) میزان اهمیت متغیرها.. ۷۳

شکل (۴-۵) مراحل اجرایی رتبه بندی و تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی.. ۸۴

شکل (۴-۶) مدل فرآیند سلسله مراتبی.. ۸۶

 

فهرست جدول­ها

جدول (۲-۱) مفهوم سرمایه فکری………………………………………………………….. ۲۳

جدول (۲-۲) تعریف و دسته بندی سرمایه انسانی (Martı´n-de-Castro et al., 2011)        ۲۶

جدول (۲-۳) تعاریف سرمایه ساختاری(Martı´n-de-Castro et al., 2011)…. 28

جدول (۲-۴) تعریف و دستهبندی سرمایه ارتباطی…………………………… ۳۰

جدول (۲-۵) متغیرهای مستقل پژوهش…………………………………………………… ۵۰

جدول (۴-۱) توزیع پاسخدهندگان بر حسب میزان تحصیلات……………… ۶۸

جدول (۴-۲) توزیع پاسخدهندگان بر حسب سابقه شغل……………………. ۶۹

جدول (۴-۳) توزیع پاسخدهندگان بر حسب سازمانهای مورد مطالعه.. ۷۰

جدول (۴-۴) دادههای توصیفی میزان اهمیت متغیرهای تحقیق…….. ۷۱

ادامه جدول (۴-۴) دادههای توصیفی میزان اهمیت متغیرهای تحقیق            ۷۲

جدول (۴-۵) نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش متغیرهای تحقیق…………. ۷۳

ادامه جدول (۴-۵) نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش متغیرهای تحقیق ۷۴

جدول (۴-۶) گروهبندی متغیرهای پژوهش…………………………………………….. ۷۶

جدول (۴-۷) محاسبه مقادیر معیارها…………………………………………………. ۷۶

جدول (۴-۸) محاسبات آزمون نرمال بودن توزیع دادهها از طریق آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف…………………………………………………………………………… ۷۷

جدول (۴-۹) نتایج آزمون کای دو در مورد عامل ذاتی و فنی….. ۷۹

جدول (۴-۱۰) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عامل ذاتی و فنی………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

جدول (۴-۱۱) آزمون کای دو در مورد عامل رقابتافزا………………… ۸۰

جدول (۴-۱۲) نتایج مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عامل رقابتافزا…………………………………………………………………………………………………… ۸۱

جدول (۴-۱۳) نتایج آزمون کای دو در مورد عامل عملکردی……….. ۸۲

جدول (۴-۱۴) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عامل عملکردی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

جدول (۴-۱۵) نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش……………………………………. ۸۳

جدول (۴-۱۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱        ۸۷

جدول (۴-۱۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲        ۸۸

جدول (۴-۱۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۳        ۸۸

جدول (۴-۱۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۴        ۸۸

جدول (۴-۲۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۵        ۸۹

جدول (۴-۲۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۶        ۸۹

جدول (۴-۲۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۷        ۸۹

جدول (۴-۲۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۸        ۹۰

جدول (۴-۲۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۹        ۹۰

جدول (۴-۲۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۰      ۹۰

جدول (۴-۲۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۱      ۹۱

جدول (۴-۲۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۲      ۹۱

جدول (۴-۲۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۳      ۹۱

جدول (۴-۲۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۴      ۹۲

جدول (۴-۳۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۵      ۹۲

جدول (۴-۳۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۶      ۹۲

جدول (۴-۳۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۷      ۹۳

جدول (۴-۳۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۸      ۹۳

جدول (۴-۳۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۹      ۹۳

جدول (۴-۳۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۰      ۹۴

جدول (۴-۳۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۱      ۹۴

جدول (۴-۳۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۲      ۹۴

جدول (۴-۳۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۳      ۹۵

جدول (۴-۳۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۴      ۹۵

جدول (۴-۴۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۵      ۹۵

جدول (۴-۴۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۶      ۹۶

جدول (۴-۴۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۷      ۹۶

جدول (۴-۴۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۸      ۹۶

جدول (۴-۴۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۹      ۹۷

جدول (۴-۴۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۳۰      ۹۷

جدول (۴-۴۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱        ۹۸

جدول (۴-۴۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲        ۹۸

جدول (۴-۴۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۳        ۹۹

جدول (۴-۴۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۴        ۹۹

جدول (۴-۵۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۵        ۱۰۰

جدول (۴-۵۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۶        ۱۰۱

جدول (۴-۵۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۷        ۱۰۱

جدول (۴-۵۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۸        ۱۰۲

جدول (۴-۵۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۹        ۱۰۲

جدول (۴-۵۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۰      ۱۰۳

جدول (۴-۵۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۱      ۱۰۳

جدول (۴-۵۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۲      ۱۰۴

جدول (۴-۵۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۳      ۱۰۵

جدول (۴-۵۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۴      ۱۰۵

جدول (۴-۶۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۵      ۱۰۶

جدول (۴-۶۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۶      ۱۰۶

جدول (۴-۶۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۷      ۱۰۷

جدول (۴-۶۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۸      ۱۰۷

جدول (۴-۶۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۹      ۱۰۸

جدول (۴-۶۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۰      ۱۰۹

جدول (۴-۶۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۱      ۱۰۹

جدول (۴-۶۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۲      ۱۱۰

جدول (۴-۶۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۳      ۱۱۰

جدول (۴-۶۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۴      ۱۱۱

جدول (۴-۷۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۵      ۱۱۱

جدول (۴-۷۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۶      ۱۱۲

جدول (۴-۷۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۷      ۱۱۳

جدول (۴-۷۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۸      ۱۱۳

جدول (۴-۷۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۹      ۱۱۴

جدول (۴-۷۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۳۰      ۱۱۴

جدول (۴-۷۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱ ۱۱۵

جدول (۴-۷۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲ ۱۱۵

جدول (۴-۷۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۳ ۱۱۶

جدول (۴-۷۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۴ ۱۱۶

جدول (۴-۸۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۵ ۱۱۶

جدول (۴-۸۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۶ ۱۱۶

جدول (۴-۸۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۷ ۱۱۷

جدول (۴-۸۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۸ ۱۱۷

جدول (۴-۸۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۹ ۱۱۷

جدول (۴-۸۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۰  ۱۱۸

جدول (۴-۸۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۱  ۱۱۸

جدول (۴-۸۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۲  ۱۱۸

جدول (۴-۸۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۳  ۱۱۹

جدول (۴-۸۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۴  ۱۱۹

جدول (۴-۹۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۵  ۱۱۹

جدول (۴-۹۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۶  ۱۲۰

جدول (۴-۹۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۷  ۱۲۰

جدول (۴-۹۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۸  ۱۲۰

جدول (۴-۹۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۹  ۱۲۱

جدول (۴-۹۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۰  ۱۲۱

جدول (۴-۹۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۱  ۱۲۱

جدول (۴-۹۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۲  ۱۲۱

جدول (۴-۹۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۳  ۱۲۲

جدول (۴-۹۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۴  ۱۲۲

جدول (۴-۱۰۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۵            ۱۲۲

جدول (۴-۱۰۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۶            ۱۲۳

جدول (۴-۱۰۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۷            ۱۲۳

جدول (۴-۱۰۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۸            ۱۲۳

جدول (۴-۱۰۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۹            ۱۲۳

جدول (۴-۱۰۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۳۰            ۱۲

جدول (۴-۱۰۶) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱ ۱۲۵

جدول (۴-۱۰۷) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲ ۱۲۵

جدول (۴-۱۰۸) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۳ ۱۲۵

جدول (۴-۱۰۹) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۴ ۱۲۵

جدول (۴-۱۱۰) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۵ ۱۲۶

جدول (۴-۱۱۱) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۶ ۱۲۶

جدول (۴-۱۱۲) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۷ ۱۲۶

جدول (۴-۱۱۳) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۸ ۱۲۶

جدول (۴-۱۱۴) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۹ ۱۲۶

جدول (۴-۱۱۵) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۰ ۱۲۷

جدول (۴-۱۱۶) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۱ ۱۲۷

جدول (۴-۱۱۷) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۲ ۱۲۷

جدول (۴-۱۱۸) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۳ ۱۲۷

جدول (۴-۱۱۹) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۴ ۱۲۸

جدول (۴-۱۲۰) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۵ ۱۲۸

جدول (۴-۱۲۱) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۶ ۱۲۸

جدول (۴-۱۲۲) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۷ ۱۲۸

جدول (۴-۱۲۳) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۸ ۱۲۹

جدول (۴-۱۲۴) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۹ ۱۲۹

جدول (۴-۱۲۵) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۰ ۱۲۹

جدول (۴-۱۲۶) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۱ ۱۲۹

جدول (۴-۱۲۷) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۲ ۱۲۹

جدول (۴-۱۲۸) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۳ ۱۳۰

جدول (۴-۱۲۹) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۴ ۱۳۰

جدول (۴-۱۳۰) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۵ ۱۳۰

جدول (۴-۱۳۱) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۶ ۱۳۰

جدول (۴-۱۳۲) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۷ ۱۳۰

جدول (۴-۱۳۳) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۸ ۱۳۱

جدول (۴-۱۳۴) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۹ ۱۳۱

جدول (۴-۱۳۵) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۳۰ ۱۳۱

جدول (۴-۱۳۶) نرخ سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی فردی……. ۱۳۳

ادامه جدول (۴-۱۳۶) نرخ سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی فردی ۱۳۴

جدول (۴-۱۳۷) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل ذاتی و فنی.. ۱۳۵

جدول (۴-۱۳۸) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل رقابت افزا.. ۱۳۵

جدول (۴-۱۳۹) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل عملکردی……… ۱۳۶

جدول (۴-۱۴۰) ماتریس مقایسه زوجی گروهی لایه معیارها………….. ۱۳۶

جدول (۴-۱۴۱) وزن نسبی عوامل فنی و ذاتی…………………………………… ۱۳۷

جدول (۴-۱۴۲) وزن نسبی عوامل رقابتافزا…………………………………….. ۱۳۷

جدول (۴-۱۴۳) وزن نسبی عوامل عملکردی…………………………………………. ۱۳۷

جدول (۴-۱۴۴) وزن نسبی معیارها………………………………………………………. ۱۳۸

جدول (۴-۱۴۵) محاسبه وزن مطلق عوامل ذاتی و فنی…………………… ۱۳۸

جدول (۴-۱۴۶) اهمیت نسبی کلیه عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی      ۱۳۹

 

 

چکیده

 

این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور است. با توجه به ماهیت فناور­محور بودن این صنایع، دانش فنی به عنوان یکی از عوامل نامشهود فناوری یکی از مهم ترین و راهبردی ترین انواع منابع و دارایی های نامشهود محسوب می­شود. در راستای اهداف پژوهش مبنی بر شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش­فنی، ابتدا سعی شده با تبیین و مفهوم­شناسی دانش­فنی، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزش­گذاری آن از ادبیات موضوع استخراج شوند. در ادامه به منظور تحقق اهداف و بررسی فرضیه­های پژوهش، از طریق روش نمونه­گیری چندمرحله­ای تعداد دو سازمان صنعتی از محدودۀ اجرایی پژوهش انتخاب شدند. سپس با طراحی پرسش­نامه­های مناسب با اهداف پژوهش، داده­های موردنظر جمع­آوری گردید. سپس با تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش تعداد نوزده عامل به عنوان عوامل موثر در ارزش­گذاری تعیین شدند که بر اساس این عوامل سه فرضیۀ پژوهش از طریق آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان نیز با توجه به پذیرش هر سه فرضیه موردنظر اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی از طریق اجرای تکنیک سلسله مراتبی تعیین گردید.

 

 

مقدمه

با توجه به رشد فزایندۀ اهمیت و نقش دارایی های نامشهود در خلق ارزش، در حال حاضر موضوع مدیریت و ارزش­گذاری دارایی­های نامشهود در سازمان­های کنونی از اهمیت زیادی برخوردار شده است؛ که در همین راستا در حال حاضر ارزش گذاری دارایی های نامشهود در صنایع استراتژیک کشور اهمیت زیادی یافته است. بر این اساس، در حال حاظر تلاش های زیادی در جهت ارزش گذاری این دارایی های انجام شده است. اما از آن جایی که این دارایی ها، ماهیتی نامشهود دارند ارزش گذاری آن ها امری مشکل است. همچنین مشکل دیگری که در زمینۀ ارزش­گذاری آن­ها وجود دارد، تنوع و تعدد انواع و مصادیق این دارایی­ها در سازمان­ها هستند.

از این رو، در ارزش­گذاری دارایی های نامشهود ابتدا باید آنچه که قرار است ارزش­گذاری شود مشخص گردد. بر این اساس با توجه به فناوری­محور بودن صنایع راهبردی موردنظر، دانش فنی به عنوان یکی از مهم ترین و راهبردی ترین انواع این دارایی ها شناخته می­شود. در این راستا به منظور ارزش­گذاری دانش فنی، این پژوهش درصدد است تا با شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر ارزش­گذاری این دانش، گامی در جهت ارزش­گذاری دانش فنی در این صنایع بردارد.

در راستای تحقق اهداف موردنظر، در پژوهش ابتدا به مفهوم­شناسی دانش فنی پرداخته و با بهره­گیری از مطالب بررسی شده، ماهیت و ابعاد آن تعیین می­گردد. سپس با بررسی روش­های ارزش­گذاری این دانش، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزش­گذاری دانش­فنی انتخاب می­گردند. در ادامه با انجام مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده به بررسی موثر بودن این عوامل از دیدگاه پاسخ­دهندگان پرداخته و در نهایت اهمیت نسبی و وزن هر یک از این عوامل در ارزش­گذاری دانش فنی تعیین می­گردد.

 

 

 

  • کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱.  بیان مساله

تحولات سریع جهانی بر پیشرفت های سریع و شگرف علوم و فناوری، عرصۀ رقابت و حضور موثر در صحنه را برای تمامی کشورها بسیار دشوار نموده است (ملکی فر, ۱۳۸۲). بطوریکه هم­اکنون در فضای کسب و کار و اقتصادی کشور ها، شاهد رشد فزایندۀ اهمیت دارایی های نامشهود می­باشیم (Owens, 2010). در حال حاظر مزیت رقابتی سازمان ها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن ها نیست؛ و آن چیزی که امروزه سازمان ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید دارایی های نامشهود آن­ها است (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). بر اساس تحقیقات کندریک[۱]، در سال ۱۹۲۹ نسبت دارایی­های نامشهود به دارایی­های مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده که در سال ۱۹۹۰ این نسبت به میزان ۶۳ به ۳۷ رسیده است (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). از سوی دیگر لو[۲] عقیده دارد که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت ها از دارایی های مشهود فیزیکی است و دارایی های نامشهود در حدود ۸۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهد (عالم­تبریز و همکاران، ۱۳۸۸). با توجه به سهم بالای این دارایی ها در ارزش بازاری سازمان ها، هم اکنون مدیریت و ارزش گذاری دارایی های نامشهود، به عنوان محرک های اصلی خلق ارزش در سازمان، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا، هم اکنون در صنایع راهبردی کشور شاهد وقوع رویکرد نوینی می­باشیم. این رویکرد که بر اساس حرکت این صنعت برای تبدیل شدن به صنایع دانش­بنیان در مقابل صنایع راهبردی کارخانه محور و ایجاد و بکارگیری حداکثری از ظرفیت دارایی­های نامشهود شکل گرفته است. از مهمترین راهبردهای تحقق این حرکت، شکل گیری و استفاده از ظرفیت شبکه های همکار صنعتی و تحقیقاتی، و برون سپاری برخی فعالیت های غیر راهبردی می باشد. یکی از چالش های پیش رو در پیشبرد این حرکت، نامشخص بودن ارزش و اهمیت این دارایی ها در سازمان می باشد؛ که ارزش­گذاری دارایی­های نامشهود در صنایع راهبردی کشور را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. بر این اساس از آنجایی که دانش­فنی به عنوان یکی از مهمترین این دارایی­های سازمانی محسوب می­شود، ارزش­گذاری آن از اهمیت و اولویت ویژه­ای برخوردار است. بر این اساس شناسایی و تعیین معیارهایی برای ارزش­گذاری این دانش، چالشی اساسی پیش­روی دست­اندرکاران این موضوع در صنایع راهبردی کشور است.

[۱] .Kandrick

[۲] .Lev

تعداد صفحه : ۱۸۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***