پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی فنی- ادراکی)

دانشگاه ازاد

  واحد علوم و تحقیقات

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 در رشته علوم تربیتی  

 موضوع

   بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی

( انسانی فنی- ادراکی)

 با تأکید بر بخش آموزش و پرورش

 استاد راهنما 

    دکتر مصطفی شیخ زاده

تابستان ۱۳۹۳  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .۳ ۱-۱. بیان مسأله ۴ ۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۳. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۳-۱. هدف کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۳-۲. اهداف اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴. سئوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۴-۱. سئوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۴ -۲. سئوال های اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۵. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………………………. ۱۰

 

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

الف) بخش اول- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱.تعاریف مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲. پیشینه و تاریخچه مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۱. اصول بنیادی مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۲. سیری در تاریخچه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳. نظریه های عمومی مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۴. وظایف و کارکردهای مدیران…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۵. وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۶. شیوه انتخاب مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷. نحوه انتخاب و انتصاب مدیران آ و پ در ایران…………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۸. انتخاب و انتصاب صحیح مدیران و فواید آن…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۹. مهارت های مورد نیاز مدیران……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۹-۱. مهارت ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۹-۲. مهارت انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۹-۳. مهارت فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۹-۴. مهارت حرفه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۰. ارزش نسبی مهارتها در رده های مدیریت……………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۱۱. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف و رابطه……………………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۱۲. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی…………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۱۳. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

ب) بخش دوم- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

پ) بخش سوم- خلاصه ونتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۳-۱. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۲. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۳. نمونه آماری و روش انتخاب آن………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۴. ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۵. روایی و پایایی ابزارها……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۶. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۷. شیوه ی اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

الف) یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۱. جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۲. سن و سال……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۴-۳. تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۴. سابقه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۵. رشته تحصیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۴-۶. دوره/ محل اشتغال………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۷. مدیریت انتخابی/ انتصابی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

ب) آماره های توصیفی و استنباطی سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۹۶

سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

سوال دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

سوال ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

سوال هفتم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

سوال هشتم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۵-۱.  خلاصه یافته های مربوط به ویژگی های دموگرافیک…………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۵-۲.  خلاصه یافته های مربوط به سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

سوال اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

سوال دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

سوال چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

سوال پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

سوال ششم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

سوال هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

سوال هشتم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۵-۳. بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۵-۴. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۵. پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۵-۵-۱. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۵-۵-۲. پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

منابع انگلیسی      ۱۳۲

فهرست جداول

        عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

فصل دوم:

جدول (۲-۱) : خلاصه سیر تکوین و تکمیل اندیشه های مدیریت……………………………………………………………………….. ۲۰

جدول (۲-۲) : ابعاد شایستگی فردی و اجتماعی مدیران……………………………………………………………………………………….. ۵۸

 

فصل سوم:

جدول (۳-۱) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………….. ۸۲

جدول (۳-۲) : توزیع جامعه آماری مدیران به تفکیک انتخابی یا انتصابی……………………………………………………………… ۸۲

جدول (۳-۳) : پارامترهای موجود در فرمول کوکران……………………………………………………………………………………………. ۸۳

جدول (۳-۴) : نتایج ضریب پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………. ۸۵

 

فصل چهارم:

جدول(۴-۱) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………….. ۸۹

جدول(۴-۲) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک گروه سنی………………………………………………………………… ۹۰

جدول(۴-۳) : توزیع فراوانی و درصدی مدیران به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………… ۹۱

جدول(۴-۴) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک طبقات سابقه مدیریت………………………………………. ۹۲

جدول(۴-۵) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک رشته تحصیل………………………………………………….. ۹۳

جدول(۴-۶) : توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک دوره / محل اشتغال………………………………………….. ۹۴

جدول(۴-۷): توزیع فراوانی و درصد فراوانی مدیران به تفکیک مدیریت……………………………………………………………. .۹۵

جدول(۴-۸): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص مهارت انسانی………………………………………. .۹۶

جدول(۴-۹): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت انسانی مدیران……………………………………………………………. .۹۷

جدول(۴-۱۰): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت ادراکی………………………………………….. .۹۸

جدول(۴-۱۱): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت ادراکی مدیران…………………………………………………………. .۹۹

جدول(۴-۱۲): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه مدیران در خصوص مهارت فنی………………………………………………. .۱۰۰

جدول(۴-۱۳): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه مهارت فنی مدیران……………………………………………………………… .۱۰۰

جدول(۴-۱۴): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان اثربخشی………………………………….. .۱۰۱

جدول(۴-۱۵): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان اثربخشی…………………………………………………………………… .۱۰۲

جدول(۴-۱۶): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان کارایی……………………………………… .۱۰۳

جدول(۴-۱۷): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان میزان کارایی……………………………………………………………… ۱۰۴

جدول(۴-۱۸): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد مهارتهای مدیریتی……………………. ۱۰۵

جدول(۴-۱۹): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد اثربخشی…………………………………. ۱۰۵

جدول(۴-۲۰): نتایج آزمون تی مستقل مقایسه دیدگاه مدیران مرد و زن در مورد کارایی…………………………………….. ۱۰۶

فهرست نمودارها

       عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل دوم:

نمودار (۲-۱): مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

 

فصل چهارم:

نمودار (۴-۱): درصد فراوانی معلمان به تفکیک جنسیت……………………………………………………………………………………….. ۸۹

نمودار(۴-۲): توزیع درصد فراوانی مدیران به تفکیک گروه سنی…………………………………………………………………………… ۹۰

نمودار(۴-۳): توزیع درصد فراوانی کارکنان به تفکیک مدرک تحصیلی………………………………………………………………….. ۹۱

نمودار(۴-۴): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه­ی آماری به تفکیک سابقه مدیریت…………………………………………………. ۹۲

نمودار(۴-۵): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیل……………………………………………………… ۹۳

نمودار(۴-۶): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک دوره اشتغال………………………………………………………… ۹۴

نمودار(۴-۷): توزیع درصد فراوانی افراد نمونه آماری به تفکیک مدیریت……………………………………………………………… ۹۵

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی( انسانی- فنی- ادراکی) با تأکید بر آموزش و پرورش بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه­ی گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه­ی آماری تحقیق شامل کلیه­ی مدیران(­مرد و زن­)، شاغل در آموزش و پرورش ناحیه­ی یک ارومیه است که از میان آنها نمونه ای به حجم ۱۸۶ نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز ، از پرسشنامه استفاده شده است. داده­های حاصل نیز، به دو شیوه­ی توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و . . .) و استنباطی (آزمون تی گروه های مستقل)، تحلیل آماری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که ، مدیران نمونه­ی آماری از مهارت های سه گانه مدیریتی در سطح متوسط به بالا برخوردار هستند؛ اما بین میانگین نمرات مدیران انتخابی و انتصابی تفاوت وجود دارد که این تفاوت برای مهارت ادراکی در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار می باشد. همچنین، مدیران دو گروه نمونه آماری در میزان اثربخشی و کارایی با هم تفاوت دارند و این تفاوت در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار می باشد. نتیجه این که به احتمال ۹۵% مدیران انتخابی در مقایسه با مدیران انتصابی از میزان اثربخشی و کارایی بالاتری برخوردار هستند.

کلید واژه­ها: مهارت های سه گانه مدیریتی، کارایی، اثربخشی، سازمان آموزش و پرورش.

مقدمه:

مدیریت کار کردن با و به وسیله دیگران است؛ هرچند که مدیران وظایف گوناگونی بر عهده داشته و فعالیت های متنوع و پیچیده ای انجام می دهند، هیچ مدیری نمی تواند برای انجام کارهای مربوط به شغلش تنها بر کوشش های فردی خود اکتفا کند؛ بر این اساس داشتن مهارت و توانایی های مختلف برای مدیران صرف نظر نوع فعالیت و مأموریت سازمانشان ضرورت پیدا می کند. مدیر باید قادر باشد برای همه­ی کارهای مربوط به حیطه وظایف خود و سایر زیردستان برنامه ریزی کند، دست به سازماندهی امور مختلف بزند، هماهنگی لازم را برای دستیابی به اهداف مشخص ایجاد نماید و کارایی[۱] و اثربخشی[۲] سازمان را در دستور کار خود قرار دهد. در تمام این فعالیت ها مدیران از مهارت هایی بهره می گیرند که در اصطلاح به آنها مهارت های مدیریتی گفته می شود(روغنی و همکاران،۱۳۸۸).

عمومی ترین و مورد پذیرش ترین طبقه بندی از مهارت های مدیران توسط رابرت کاتز[۳] ارایه شده است. کاتز ، مهارت را به توانایی هایی که در نحوه­ی انجام وظایف ذاتی نیست ولی قابل پرورش است، تعریف می کند. وی مدیر را کسی می داند که اعمال دیگران را هدایت می کند و مسئولیت تحقق هدف های خاصی را بر عهده دارد. لازمه­ی مدیریت مؤفق داشتن مهارت های سه گانه فنی[۴]، انسانی[۵] و ادراکی[۶] است( علاقه بند، ۱۳۷۵).

از طرف دیگر، اثربخشی و کارایی هر سازمان تا حد بسیار زیادی به نحوه­ی مدیریت و کاربرد دقیق و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. بدیهی است تحقق چنین امری با استفاده از مهارت های مدیریتی امکان پذیر است. آموزش رسمی مدارس، همچون سایر مراکز آموزش رسمی با در اختیار داشتن مدیران، مربیان، تجهیزات و امکانات درصدد تحقق اهداف آموزشی و پرورشی هستند. اما بی شک دستیابی به چنین اهدافی مستلزم هدف گذاری دقیق، برنامه ریزی آموزشی و درسی، سازماندهی صحیح و در نهایت اجرای مؤثر برنامه هاست که همه آنها در گرو مهارت و توانایی مدیران است. به عبارت دیگر، اثربخشی و کارایی هر سازمان به میزان دانش و مهارت مدیران آن بستگی دارد(هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵).

لذا، در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه اثربخشی و کارایی مدیران انتخابی و انتصابی آموزش و پرورش با توجه به مهارت های سه گانه آنها پرداخته می شود.

 

  • بیان مسأله:

عملکرد مدیران در سازمان ها برای انجام رسالت و مسئولیت ها و تحقق اهداف سازمان بالاخص در نظام آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین سازمان در هر جامعه به لحاظ تأثیری که بر عملکرد سایر عوامل سازمانی دارد، مورد توجه صاحب نظران بوده است. یکی از راه هایی که توسط آن عملکرد مدیران مورد توجه قرار می گیرد، مشاهده آنها از زاویه­ی مهارت هایی است که برای تأمین مؤفقیت آمیز اثربخشی و کارایی لازم است. ” کاتز” مهارت های مورد نیاز مدیران را با دسته بندی در سه طیف فنی، انسانی و ادراکی مورد مطالعه قرار داده است(علاقه بند، ۱۳۷۵).

مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در به کار بردن ابزار و فنون ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می شود. دانش، فنون و روش های برنامه ریزی، بودجه بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی، کارپردازی و غیره از جمله مهارت های فنی هستند که می توان در آنها به بالاترین درجه قابلیت و شایستگی دست یافت. زیرا این نوع مهارت، دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است. مهارت های فنی مورد نیاز مدیران آموزشی، علاوه بر موارد فوق، شامل مهارت و تبحر در برنامه ریزی آموزشی، راهنمایی آموزشی، فنون و روش های تدریس و فنون اداری و مالی آموزش و پرورش است. مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت به کارگیری افراد سازمان و شرکت خود مدیر به منزله عضوی از گروه برای انجام فعالیت های مشترک و هماهنگ و ایجاد تلاش و کوشش های جمعی برای نیل به اهداف سازمان. مهارت انسانی توانایی مدیر در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و مهارت برخورد با انسان هاست. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی است؛ یعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیاء . مهارت انسانی مستلزم آن است که مدیر اعتماد به نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، احساسات و ارزش های آنها احترام بگذارد، آنان را درک کند و بتواند محیط امن برای جلب مشارکت دیگران فراهم سازد. مهارت انسانی وجه مشترک سطوح مختلف مدیریت است؛ مدیر آموزشی باید دارای مجموعه قابل توجهی از مهارت های انسانی باشد؛ از طرفی کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می کنند تا شخص به مرور بتواند علل و عوامل شکل دهنده رفتار افراد انسان را درک کرده ، راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار آنها را بیاموزد. همه این موارد به مهارت ادراکی مربوط می شود. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد، روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند، اولویت های آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات موثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتیجه را عاید نظام آموزشی سازد، باید از مهارت ادراکی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد(خدادی و حسومی، ۱۳۹۱).

تعداد صفحه : ۱۴۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***