پایان نامه اعتماد و وفاداری مشتریان :/ویژگی های خدمات

۲)تفکیک ناپذیری

۳)تغییر پذیری

۴) فناپذیری

۲-۲-۳-۱.  نتیجه های نامحسوس بودن خدمات واسه مدیریت ومشتری:

واسه مشتری:

 • داشتن مشکل در آزمایش خدمات حریف
 • درک سطح بالایی از خطر
 • تاکید زیاد بر منابع اطلاعات شخصی
 • به کار گیری قیمت به عنوان مبنایی واسه آزمایش کیفیت

عکس العمل مدیریت در جهت:

 • کاهش سطح پیچیدگی خدمت
 • تاکید بر موارد محسوس
 • دقیق شدن و فوکوس کردن بر کیفیت خدمات

(سید رضا سید جوادین، ۱۳۸۴، ص ۲۲-۲۰)

۲-۲-۳-۲. نتیجه های تفکیک ناپذیری خدمات واسه مدیریت و مشتری:

واسه مشتری:

 • به عنوان همکار در روند تولید
 • نیاز به تعامل با مشتریان دیگه
 • نیاز به مراجعه به محل ارائه خدمت

عکس العمل مدیریت در جهت:

 • تلاش واسه جداسازی روند تولید و مصرف خدمت
 • مدیریت تعاملات بین تولید کننده و مصرف کننده
 • بهبود در سیستمای ارائه خدمت (سید رضا سید جوادین، ۱۳۸۴، ص ۲۴-۲۳)

 

۲-۲-۳-۳. نتیجه های تغییر پذیری خدمات

 • خریدار سطح بالایی از خطر رو درک می کنه
 • پیشرفت نام تجاری قوی مشکله
 • خدمات به صورت زنده تولید می شه
 • بیشتر شانسی واسه اصلاح اشتباهات قبل از مصرف وجود نداره
 • بیشتر بر داده های انسانی متکیه
 • طراحی نمودار روند خدمت مشکله.

(قبادیان و همکاران، ۱۹۹۴، صص:۴۳-۶۶)

۲-۲-۳-۴. نتیجه های فناپذیری خدمت

 • ایجاد مشکل در وقتی که الگوی درخواست غیر منظمه
 • نیاز به تولید به موقع خدمات
 • ناتوانی در ذخیره کردن خدمات
 • کشش ناپذیری عرضه در کوتاه مدت

(قبادیان و همکاران، ۱۹۹۴، صص:۴۳-۶۶)

– Intangibility

– Inseparable