پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:بازاریابی چیست؟

۲-۳-۳- تعریف مدیریت

  • روند : برنامه ریزی . سازماندهی . کارگزینی . هدایت و رهبری. کنترل
  • استفاده بهینه : کار آیی + تاثیر = بهره وری
  • منابع : نیروی انسانی. پول و پله و سرمایه وسرمایه ای. تکنولوژی و …..
  • درجهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده : اهداف ذینفعا
  • ذینفعای سازمان:

سهامداران (مالکین)

مشتریان(ارباب مراجعه)

مدیران و کارکنان

دولت

اتحادیه ها

رقبا