پایان نامه بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت هیجانی و هوش …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی
گرایش بالینی
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی در دانش آموزان شهرستان ورامین
تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی شخصیت با هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی انجام شد. بدین منظور از جامعه آماری متشکل از دانش آموزان که در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ مشغول به تحصیل بودند، ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش گردآوری تصادفی و بر اساس جدول نمونه برداری آماری کرچسی مورگان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO)، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و نولز می باشدکه بین آزمودنی ها توزیع گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی (به جز عامل پذیرا بودن) و هوش هیجانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین روان رنجور خویی با هوش هیجانی رابطه معکوس دارد. ضمناً بین کلیه ویژگی های شخصیتی به جز با وجدان بودن با خلاقیت هیجانی رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر آن، بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی همبستگی معناداری وجود دارد. بر پایه ی این نتایج و مطالعات پیشین نتیجه گیری می شود که هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی به عنوان بخشی از شخصیت انسان مطرح هستند و شخصیت بستر عملکرد هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی تلقی می شود. بنابراین، این دو سازه همواره باید به عنوان بخشی از نظام گسترده تر شخصیت مورد مطالعه قرار گیرند.
کلمات کلیدی:
ویژگی های شخصیتی، خلاقیت هیجانی، هوش هیجانی.
فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
فصل اول. س
۱-۱-مقدمه. ۱
۱-۲- بیان مسأله. ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶
۱-۴- اهداف پژوهش: ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی: ۸
۱-۵- فرضیه های پژوهش… ۸
۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۸
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی.. ۸
۱-۶-متغیرها و تعاریف آن ها ۸
۱-۷- تعاریف اصطلاحات.. ۹
۱-۷-۱- تعاریف تئوریک… ۹
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی.. ۱۰
فصل دوم. ۱۲
۲-۱-مقدمه. ۱۳
۲-۱-ویژگی های شخصیتی.. ۱۴
۲-۱-۱-تعریف شخصیت.. ۱۴
۲-۱-۲-دیدگاه هایی درباره شخصیت.. ۱۵
۲-۱-۲-۱-شخصیت از نظر فروم. ۱۶
۲-۱-۲-۲-شخصیت از نظر یونگر. ۱۶
۲-۱-۲-۳-شخصیت از نظر ماری.. ۱۶
۲-۱-۲-۴-نگرش فرانکل به شخصیت.. ۱۷
۲-۱-۲-۵-نگرش مزلو به شخصیت.. ۱۷
۲-۱-۳-دیدگاه هایی درباره رشد شخصیت.. ۱۷
۲-۱-۳-۱-رشد شخصیت از نظر یونگر. ۱۷
۲-۱-۳-۲-رشد شخصیت از نظر ماری.. ۱۷
۲-۱-۳-۳-عوامل موثر بر رشد شخصیت.. ۱۸
۲-۱-۴-نظریه های شخصیت.. ۱۸
۲-۱-۴-۱-نظریه های سنخ شناسی شخصیت.. ۱۸
۲-۱-۴-۲-نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت.. ۱۹
۲-۱-۴-۲-۱-نظریه کاتل. ۱۹
۲-۱-۴-۳-نظریه انسان گرایی در شخصیت: ۲۰
۲-۱-۴-۴-نظریه های شناختی شخصیت: ۲۰
۲-۱-۲-عوامل اصلی پنج گانه شخصیت.. ۲۱
۲-۱-۲-۱-روان نژندی(نورُز) یا ناسازگاری(نوروتیک)(N) 21
2-1-2-2-برونگرایی (E) 22
2-1-2-3-انعطاف پذیری  (O) 23
2-1-2-4-دلپذیر بودن (A) 24
2-1-2-5-مسئولیت پذیری و با وجدان بودن (C) 25
2-1-3- مدل پنج عاملی شخصیت رابرت مک کری و پل کوستا ۲۵
۲-۱-۴-الگوهای عاملی شخصیت.. ۲۷
۲-۱-۵-نظریه پنج عاملی شخصیت.. ۲۹
۲-۱-۵-۱-پایه های تجربی و مفهومی نظریه پنج عاملی.. ۲۹
۲-۱-۵-۲-نظریه صفات و مدل پنج عاملی (FFM) 30
2-1-5-3-مسائل اساسی در سنجش شخصیت.. ۳۲
۲-۲- هوش هیجانی: ۳۲
۲-۲-۱- تاریخچه هوش هیجانی: ۳۲
۲-۲-۲-تعاریف مرتبط با هوش هیجانی.. ۳۵
۲-۲-۲-۱-هیجان چیست؟. ۳۵
۲-۲-۲-۲- تعریف هوش: ۳۵
۲-۲-۲-۳-تعریف هیجان. ۳۶
۲-۲-۲-۴-تعریف هوش هیجانی: ۳۸
۲-۲-۳- انواع هوش از دیدگاه صاحب نظران: ۴۱
۲-۲-۳-۱-دیدگاه اشترن برگ: ۴۱
۲-۲-۳-۲-دیدگاه گاردنر: ۴۱
۲-۲-۳-۳-دیدگاه بار- آن: ۴۱
۲-۱-۴: مدل های هوش هیجانی.. ۴۲
۲-۱-۵-پیامدهای هوش هیجانی: ۴۹
۲-۱-۶-عوامل موثر بر هوش هیجانی.. ۵۲
۲-۱-۸- حل نزاع با کاربرد هوش هیجانی: ۵۳
۲-۳-خلاقیت هیجانی.. ۵۶
۲-۳-۱: تاریخچه خلاقیت هیجانی: ۵۶
۲-۳-۲: مفهوم خلاقیت هیجانی: ۵۶
۲-۳-۳: مراحل خلاقیت هیجانی: ۶۰
۲-۳-۴-پیامدهای خلاقیت هیجانی: ۶۱
۲-۳-۵-عوامل موثر بر خلاقیت هیجانی.. ۶۳
۲-۴-بررسی رابطه و تفاوت بین متغیرها: ۶۴
۲-۴-۱-شخصیت و هوش هیجانی: ۶۴
۲-۴-۲-شخصیت و خلاقیت هیجانی: ۶۶
۲-۴-۳-هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی: ۶۸
۲-۵- تعاریف مفهومی و چارچوب نظری تحقیق: ۶۹
۲-۶- تحقیقات هوش هیجانی: ۷۱
۲-۶-۱-تحقیقات داخلی: ۷۱
۲-۶-۲- تحقیقات خارجی: ۷۷
فصل سوم. ۸۰
۳-۱-مقدمه. ۸۱
۳-۲-روش تحقیق: ۸۱
۳-۳ – جامعه آماری.. ۸۲
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۲
۳-۵-۱-پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز. ۸۳
۳-۵-۲-شیوه نمره گذاری آزمون هوش هیجانی.. ۸۳
۳-۵-۳- پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و نولز(ECI) 84
3-5-4-شیوه نمره گذاری آزمون خلاقیت هیجانی.. ۸۴
۳-۵-۵-پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO) 84
3-5-6-شیوه نمره گذاری پرسشنامه و تفسیر عوامل پنج گانه پرسشنامه شخصیت.. ۸۵
۳-۶- شواهد مربوط به پایایی و روایی ابزار پژوهش… ۸۶
۳-۶-۱-روایی.. ۸۶
۳-۶-۲-پایایی.. ۸۷
۳-۷- روش ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰
فصل چهارم. ۹۱
مقدمه. ۹۲
۴-۱- آمار توصیفی.. ۹۲
۴-۲- آمار استنباطی.. ۹۳
فصل پنجم. ۹۹
۵-۱- مقدمه. ۱۰۰
۵-۲- نتایج پژوهش… ۱۰۰
۵-۲-۱-نتیجه حاصل از فرضیه اول. ۱۰۰
۵-۲-۲-نتیجه حاصل از فرضیه دوم. ۱۰۱
۵-۲-۳-نتیجه حاصل از فرضیه سوم. ۱۰۲
۵-۳-نتیجه گیری کلی.. ۱۰۲
۵-۴-پیشنهادات پژوهش… ۱۰۳
۵-۵-محدودیت های پژوهش… ۱۰۴
۵-۶-منابع و مآخذ. ۱۰۵
پیوستها ۱۱۴
۱-پرسشنامه شخصیتی ( NEO ): 115
2-پرسشنامه خلاقیت هیجانی.. ۱۱۹
۳-پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین  گریوز. ۱۲۰

مقدمه

انسان از همان بدو تولد در یک محیط اجتماعی رشد می کند، که این محیط در فرد به همان اندازه مؤثر است که، محیط طبیعی و فیزیکی در دگرگونی و تغییر ساختمان وجودی فرد نقش دارد. آنچه در این محیط اجتماعی می تواند انتخاب های فرد را محدود کند یا آن ها را گسترش دهد و مانع سهیم شدن فرد در تجربه های خاص با دیگران شود، یا وی را قادر سازد تا اکثر این تجربه ها را داشته باشد، شخصیت[۱] است (اتکینسون[۲]، ۱۹۹۶؛ ترجمه براهنی، ۱۳۸۳). شخصیت است که می تواند برخی از افراد را ملزم و محدود کند و دیگران را در معرض تجربیات جدید قرار دهد. تعداد و تنوع موقعیت های اجتماعی که در آن شرکت می کنیم و یا با دیگران تعامل برقرار می کنیم نیز توسط شخصیت ما تعیین می شود. البته تفاوت هایی که در نحوه ی ادراک یا تعبیر ما از اشخاص، اشیاء و موقعیت های موجود در محیط مان وجود دارد – طبق نظریه کلی[۳] – به سبک شناختی[۴] ما ارتباط پیدا می کند.
در واقع افرادی که از نظر پیچیدگی شناختی[۵] بالا هستند، می توانند در بین مردم تنوع بسیار زیادی را ببینند و قادرند به راحتی یک شخص را در طبقات زیادی قرار دهند. بررسی های سیاستمداران آمریکا و انگلیس درباره ی ویژگی های ذهنی معلوم ساخت که، آزادی خواهان و میانه روها نسبت به محافظه کاران از پیچیدگی شناختی بالاتری برخوردارند، بنابراین سبک شناختی یکی از ابعاد مهم شخصیت است (شولتز و شولتز[۶]، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۸). اما باید توجه داشت که انسان ها در عین حال که موجوداتی عقلانی هستند، خصایص هیجانی نیز دارند که این ویژگی، آن ها را به موجودی هیجانی تبدیل کرده است. سال ها در فرهنگ های مختلف به واسطه ی سنت ها و قواعد مرسوم، عمل کردن بر اساس هیجان ها مذموم شمرده می شد. زیرا این باور وجود داشت که هیجان منشأ خشونت و مختص حیوانات هستند و این ویژگی با فرآیندهای عالی تفکّر همچون هوش هیجانی[۷] و خلاقیت هیجانی[۸] در تضاد هستند. اما امروزه روان شناسان با طرح مفهوم هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی سعی داشته اند این موضوع را روشن کنند که این دو مقوله یعنی هوش و هیجان و یا خلاقیت و هیجان در تقابل با یکدیگر نیستند(آوریل[۹]، ۲۰۰۷؛ به نقل از ایوسویچ، ۲۰۰۷).
تمام هیجان ها در اصل تکانه هایی برای عمل کردن هستند، برنامه های فوری برای حفظ زندگی که در طی تکامل تدریجی در وجود انسان به ودیعه گذارده شده است. طبق نظر گلمن[۱۰](۱۹۹۴). در پژوهش های جدید، نقش هوش هیجانی در دوران کودکی، در ارتباط با خلاقیت، برقراری ارتباط با والدین و در سنین بالاتر در تحصیل و انتخاب شغل آشکار است. خلاقیت نیز فرآیندی است که در طی آن تلاش برای شکوفا کردن استعدادهای بالقوه صورت می گیرد(مایر[۱۱]، ۱۹۹۹؛ نقل از ساووی ۲۰۰۴).
در پرتو خلاقیت، خلاقیت هیجانی مستلزم رها شدن از واکنش های هیجانی معمول و خلق واکنش های هیجانی بدیع است(گات بزال و آوریل، ۱۹۹۶).
مطالعات نشان داده اند که شیوه ی افراد برای ابراز توانایی های شناختی از جمله هوش و خلاقیت، به شخصیت آن ها بستگی دارد(اتکینسون، ۱۹۹۶؛ ترجمه: براهنی، ۱۳۸۳). باید توجه داشت که وجود چنین رابطه ای را نیز می توان بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی با شخصیت در نظر گرفت.

۱-۲- بیان مسأله

هر کسی شخصیتی دارد، شخصیت شما به تعیین محدودیت های موفقیت، خوشی و خرسندی در زندگی شما کمک می کند. ما درباره ی شخصیت صحبت می کنیم و اگر بگوییم که شخصیت شما یکی از مهمترین موهبت های شماست، گزافه گویی نکرده ایم. تمام چیزهایی که انتظار دارید به دست آورید، خواه همسر یا والد خوبی باشید و حتی حالت سلامت عمومی شما می تواند تحت تأثیر شخصیت شما و شخصیت افرادی که با آن ها تعامل دارید قرار گیرد(شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه: سید محمدی، ۱۳۸۸).
بی تردید میتوان گفت یکی از رایج ترین مفاهیم روان شناسی در میان همگان شخصیت است. چنانکه با اندکی توجه در صحبت های روزمره متوجه فراوانی کاربرد این مفهوم می شویم. کاربردهایی که براساس معانی و تعابیر مختلف، گاهی دلالت بر صفات و ویژگی های بارز افراد، اعم از مثبت معمولی و منفی می نمایند و گاهی نشان دهنده مقام و مهارت های اجتماعی هستند که نظریه پردازان درباره چگونگی تشکیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند(جمالفر، ۱۳۷۳ص۱۲۱).
روان شناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا شخصیت، خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون. برای شناخت شخصیت انسان، از دیر باز کوششهای فراوانی به عمل آمده که برخی از آنها غیر علمی، خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.(شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه: سید محمدی، ۱۳۸۸).
شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شکل گیری شخصیت، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، از یک جنبه، ارضا حس کنجکاوی، و میل به حقیقت جویی را در انسان دنبال می کند، زیرا این شناخت نوعی خود شناسی است. از سوی دیگر این شناخت و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیری های مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصیت هم از جنبه های ارضای حس کنجکاوی و هم از نظر روابط اجتماعی دارای اهمیت است. به عبارت دیگر شخصیت شیوه های احساسات، افکار و اعمال افراد در طول زندگیشان را دربر می گیرد(چاوز-ایکل[۱۲]، ۲۰۰۷).
در سال های اخیر با توسعه ی روش های پیچیده ی آماری، رویکرد صفت بر مطالعات حوزه ی شخصیت تسلط پیدا کرده است. یکی از اولین نظریه های صفت، نظریه ی آیزنگ[۱۳] است که شخصیت را متشکل از سه بعد برون گرایی[۱۴] – درون گرایی[۱۵]، نوروزگرایی[۱۶] – پایداری هیجانی[۱۷] و پسیکوزگرایی[۱۸] – کنترل تکانه[۱۹] در نظر گرفت. بعد ها کتل[۲۰] با بهره مندی از روش تحلیل عاملی، شانزده عامل را برای شخصیت مطرح کرد. و کاستا و مک کری[۲۱](۱۹۸۹). شخصیت را متشکل از پنج عامل اصل نوروزگرایی، برونگرایی، تجربه پذیری[۲۲]، سازگاری[۲۳] و مسئولیت پذیری[۲۴] عنوان کردند(حق شناس، ۱۳۸۵).
پس به طور کلی شخصیت در روانشناسی به مجموعه ویژگی های جسمی و روانی، و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر شخصیت ها متمایز می کند اطلاق می شود(کریمی، ۱۳۷۵). اما باید توجه داشت که انسان ها در عین آنکه موجوداتی عقلانی هستند، خصایل هیجانی نیز دارند که این ویژگی، آن ها را به موجودی هیجانی تبدیل کرده است. سال ها در فرهنگ های مختلف به واسطه ی سنت ها و قواعد مرسوم، عمل کردن بر اساس هیجان ها مذموم شمرده می شد. زیرا در بعضی از فرهنگ ها این باور وجود داشت که هیجان منشأ خشونت و مختص حیوانات است و این ویژگی با فرآیندهای عالی تفکر همچون هوش و خلاقیت در تضاد می باشد. اما امروزه روان شناسان با طرح مفهوم هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی سعی داشته اند این موضوع را روشن کنند که این دو مقوله یعنی هوش و هیجان و یا خلاقیت و هیجان در تقابل با یکدیگر نیستند(آوریل، ۲۰۰۷، به نقل از ایوچوبک[۲۵]، ۲۰۰۷).
برخی از متخصصان، هوش را توانایی حل مساله می دانند. عده ای دیگر، آن را توانایی انطباق و یادگیری بر اساس تجارب روزمره می دانند. عده ای نیز معتقدند، در تعریف هوش فقط به جنبه های شناختی توجه شده است و سایر ابعاد هوش مثل خلاقیت و هوش عملی و میان فردی نادیده گرفته شده است(سانتراک، ۱۳۸۵).
هوش را توانایی درک و فهم عواطف به منظور ارزیابی افکار و خلق و خو و تنظیم آنها به گونه ای که موجب تعالی و رشد عقلی و عاطفی گردد تعریف کرده اند(گلدمن، ۱۳۸۰).
بنابراین توسعه و رشد هوش و خلاقیت یک عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می شود و اگر دانش آموزان بتوانند این ویژگی را کسب کنند، اولین گام را در جهت کنترل و هدایت هیجان های خودشان برداشته و می توانند موانع تضعیف کننده عملکرد را از بین بردارند(آقایار، شریفی و درآمدی، ۱۳۸۵).
بعضی مطالعات به توصیف ویژگی های شخصیتی[۲۶] اختصاص داده شده اند که البته نتایج  آنها بسیار ضد و نقیض اند. مثلاٌ در بسیاری از تحقیقات به رابطه ی قوی درون گرایی و خلاقیت اشاره شده است(رودس[۲۷]، ۱۹۹۰). از طرفی در برخی از تحقیقات، درون گرایی، به عنوان ویژگی مهم شخصیت خلاق معرفی شده است(مانند دلانس[۲۸] و گایر[۲۹]، ۱۹۷۰: بارون[۳۰] و هارینگتون[۳۱]، ۱۹۸۰؛ به نقل از آیزنگ، ۱۹۹۴).
به نظر می رسد شخصیت افراد می تواند پیش بینی کننده هوش و خلاقیت آنها باشد. از نظر گلمن شخصیت افراد ترکیب درستی از عقل و دل است، اما به لحاظ فرهنگی آموخته ایم که به هیجانات خودمان همانند هیجاناتی که اطلاعات درست ذهن را تعریف می کند اعتماد نکنیم. حتی گاهی واژه هیجان، بیانگر یک شخصیت ضعیف است و به کسی اطلاق می شود که قادر به کنترل خویش نبوده یا حتی رفتاری کودکانه یا ابلهانه دارد(آقایار و شریفی درآمدی، ۱۳۸۴). مرور پژوهش های انجام شده، متناسب با این مبانی نظری در پیوند ویژگی های شخصیت و پیشرفت تحصیلی با هوش به درک بهتر کمک می کند. لذا اهمیت تأثیر پیشرفت تحصیلی در سلامت شخصیت دانش آموزان به حدی است که برخی از متخصصان آن را حداقل تا نیمه دوم دوره نوجوانی معیار اساسی برای تشخیص عملکرد سالم دانسته اند(سیف، ۱۳۶۳).
مطالعات نشان داده اند که شیوه ی افراد برای ابراز توانایی های شناختی از جمله هوش و خلاقیت به شخصیت آن ها بستگی دارد(اتکینسون، ۱۹۹۶؛ ترجمه: براهنی، ۱۳۸۳).
خلاقیت هیجانی توانایی تجربه و بیان بدیع، موثر و اصیل ترکیبی از هیجانات است(آوریل و توماس نولز[۳۲]، ۱۹۹۱). و هوش هیجانی بر حسب الگوی مهارت مدار، به عنوان توانایی ادراک درست هیجانات[۳۳]، استفاده از هیجانات در آسان سازی تفکر، درک هیجانات و تنظیم هیجانات در خود و دیگران در نظر گرفته شده است(سالووی[۳۴] و مایر[۳۵]، ۱۹۹۷).
لذا به نظر می رسد طبق نظر آوریل(۱۹۹۹). رابطه ی هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی با رابطه ی بین هوش شناختی و خلاقیت منطبق است. پژوهش های تجربی از این فرض حمایت می کند،: که هوش شناختی و خلاقیت، سازه های مجزایی هستند(استرنبرگ و اوهارا[۳۶]، ۱۹۹۹). و توجه به هوش هیجانی و خلاقیت نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد. و بایستی به معلمان خاطر نشان کرد که رفتار خلاق و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن رفتار را می توان تغییر داد و در بهبود آن تلاش کرد. بار-آن(۱۹۹۹). لذا شناخت خصوصیات افراد خلاق و ویژگی های شخصیتی آنها امری ضروری است.
بدین ترتیب این فرض قوت می گیرد که آیا رابطه ی بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی نیز به همین صورت است؟ و آیا بین ویژگی های شخصیت دانش آموزان با خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی رابطه وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

این واقعیت که افراد از نظر استعداد، توانایی، خلاقیت و دیگر ویژگیهای شخصیتی تفاوت دارند و این تفاوتها را می توان اندازه گیری کرد، احتمالاً از ابتدای تاریخ مکتوب زندگی انسان مورد توجه بوده اما مطالعه علمی در مورد هوش و تواناییهای ذهنی در ابتدای قرن بیستم آغاز شده است. مفهوم خلاقیت نیز که مورد توجه روانشناسان قرار گرفته با مفهوم هوش رابطه دارد . لذا در روانشناسی شناختی و خبرپردازی، رابطه هوش با یادگیری، تفکر، حل مسئله و دیگر فرآیندهای شناختی مورد مطالعه قرار می گیرد. از طرفی خلاقیت، استعداد و قابلیت انسان در تولید اثرهای ابتکاری، نوآورانه و سودبخش است(استرنبرگ[۳۷] و لوبارت[۳۸]، ۱۹۹۹). از نظر والاچ[۳۹] و کوگان[۴۰]، با انجام دادن پژوهش درباره گروهی از دانش آموزان، آنان را بر اساس نمره های هوش و خلاقیت می توان مورد سنجش قرار داد و مطالعه رفتار و عملکرد تحصیلی این دانش آموزان را بررسی نمود، تا بر اساس نوآوری و اندیشه های جدید، میزان بهره هوشی دانش آموزان را در جهت رشد خلاقیت آنان و در راستای پیشرفت و رشد اطلاعات و دانش مورد محاسبه و سنجش قرار داد. از طرفی عوامل تاثیر گذار گوناگون در رشد و خلاقیت آنان در تحقیقات آتی تاثیر گذار است.
پس اجرای این نوع تحقیقات از اهمیت فزاینده ای برخوردار است، زیرا که پیگیری واضحتری از سازه های روان شناختی را ارائه می دهد و می توان به شناسائی روابط بین متغیرها، طبقه بندی متغیرها، طبقه بندی روابط کمیت گرایی و در نهایت کسب اهمیت حیاتی برخوردار در این پژوهش بر اساس اندیشه های افراد پی برد. چرا که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و شناسایی رشد آنان چه به صورت فردی و چه تیم های شخصیتی متفاوت، برای شناسایی در مراحل زمانی و مکانی تحقیق بسیار حائز اهمیت و ضروری به نظر می رسد تا پژوهشگران، نویسندگان و صاحب نظران امر، ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی را به نحو شایسته و علمی تعیین نموده و راهکارهای مدونی در جهت رشد و بالندگی علمی ایران اسلامی، بر مبنای دانش روز، به شکلی نوآورانه، خلاقانه و رشد یافته تدوین گردد تا شناخت ویژگی های شخصیتی علم آموزان، موجب تسهیل در رشد خلاقیت آنان شود. اما توسعه و غنای پژوهندگی و پیشرفت علمی-تحصیلی که از بهترین شاخه های ذوق و بالندگی افراد در جامعه است، در صورتی ذوق، استعداد و مهارت رشد یافته افراد را شکوفا می کند که بین پژوهش و پیشرفت، هوش و تفکر، خلاقیت و نوآوری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ باشد.
لذا اهمیت موارد ذکر شده و ضرورت پرداختن به این پژوهش عبارت است از:

  1. نتایج حاصله برای پژوهشگران و صاحب نظران، نقش مهمی در شناسایی و برنامه ریزی شخصیت روان شناختی دانش آموزان خواهد داشت.
  2. یافته های بدست آمده از این پژوهش، مدیران و دست اندرکاران حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی را قادر می سازد تا با شناخت بهره هوشی، نوآوری، تفکر خلاق، رشد و توسعه خلاقیت، مهارت رشد یافته، توانایی های ذهنی و اندیشه های نوآورانه دانش آموزان، در صدد انجام راهکارهای ملی و کشوری و ایجاد بسترهای زیربنایی و برنامه ریزی های مهم بلندمدت در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری باشند و زمینه توجه به این امر مهم و ضروری، پدید آید.

لذا یکی از راه های افزایش کارایی و بهره وری در نظام آموزشی، شناخت و تمرکز بر شیوه یادگیری، مطالعه، پرورش استعداد و استعدادیابی دانش آموزان است، که با نگاه علمی و دقیق به خلاقیت و هوش فرد، می توان از طریق پرورش هوش هیجانی و باروری خلاقیت هیجانی با توجه و تطبیق در روان شناختی شخصیت در آنان، این مسئله را مورد بررسی و تعمق قرار داد.
در سازمان های آموزشی، پرورشی، مشاوره ای، روانشناسی و روان درمانی ایران کمتر به این مسائل پرداخته شده است، در حالی که در سایر کشورها توجه و ارتباط مسائل مربوط به دانش آموزان در مسئله یادگیری و استعدادیابی که با موضوع خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی در شخصیت آنان عجین شده و با توجه به جدید بودن این مبحث، مورد تحقیقات بسیاری قرار گرفته است. انشاءالله در ایران اسلامی نیز با دقت و نگرش علمی، این مسئله مهم و ضروری پیگیری و عملیاتی شده و در حد یک پژوهش تئوری باقی نماند.

تعداد صفحه :۱۴۴
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com