پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته حسابداری
گرایش حسابداری
 
عنوان
بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
زمستان _۱۳۹۳
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
 
چکیده: ۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه: ۳
۱-۲ بیان مسئله. ۴
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق.. ۵
۱-۴ اهداف تحقیق.. ۶
۱-۵ فرضیه ها ۶
۱-۶ قلمروتحقیق.. ۶
۱-۷ روش جمع آوری داده ها ۷
۱-۸ جامعه آماری.. ۷
۱-۹ نمونه وروش نمونه گیری.. ۷
۱-۱۰ روش وابزارتجزیه وتحلیل داده ها ۷
۱-۱۱ تعاریف عملیاتی متغیرها ۸
۱-۱۲ ساختارکلی تحقیق.. ۱۰
۱-۱۳ خلاصه فصل.. ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه. ۱۲
۲-۱ مفاهیم مختلف سود. ۱۳
۲-۱-۱ مفهوم سودوکاربردهای آن. ۱۳
۲-۱-۲ اهداف گزارشگری سود. ۱۵
۲-۱-۳ پیش بینی سودواستفاده کنندگان پیش بینی.. ۱۶
۲-۱-۴ فواید سود برای سرمایه گذاران. ۱۷
۲-۱-۵  معیارهایی برای اندازه گیری سودآوری.. ۱۸
۲-۲ ریسک… ۲۲
۲-۲-۱تاریخچه اندازه گیری ریسک… ۲۲
۲-۲-۲ تعاریف مختلف ریسک… ۲۴
۲-۲-۲-۱ ریسک در بانک ها ۲۵
۲-۳ ریسک نقدینگی.. ۲۶
۲-۳-۱- تعریف ریسک نقدینگی.. ۲۷
۲-۳-۲ روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی.. ۲۸
۲-۳-۳  نظریه های مدیریت نقدینگی.. ۲۸
۲-۴ ریسک اعتباری.. ۳۰
۲-۴-۱ تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری درسیستم بانکی سایرکشورها ۳۰
۲-۴-۲ تاثیرریسک اعتباری  بربانک یاموسسه مالی.. ۳۱
۲-۵- رشداقتصادی.. ۳۳
۲-۶ تمرکز. ۳۵
۲-۷ نسبت هزینه عملیاتی.. ۳۷
۲-۸ کارمزددریافتی.. ۳۹
۲-۹ ریسک توان پرداخت بدهی.. ۴۱
۲-۱۰ پیشینه تحقیق.. ۴۲
۲-۱۰-۱ سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درخارج.. ۴۲
۲-۳-۲سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درایران. ۴۷
۲-۱۱ خلاصه فصل.. ۵۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه. ۶۰
۳-۱ نوع وروش تحقیق.. ۶۰
۳-۱-۱ روش تحقیق.. ۶۰
۳-۱-۲ جمع آوری اطلاعات… ۶۱
۳-۲ جامعه،نمونه آماری،روش نمونه گیری.. ۶۱
۳-۲-۱ جامعه آماری.. ۶۲
۳-۳  فرضیه های تحقیق.. ۶۲
۳-۴  متغیرهای تحقیق.. ۶۳
۳-۵  نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.. ۶۳
۳-۵-۱متغیرهای وابسته. ۶۳
۳-۵-۲  متغیرهای مستقل.. ۶۳
۳-۵-۳متغیرهای کنترل. ۶۴
۳-۶ آزمون آماری.. ۶۵
۳-۶-۱آمارتوصیفی.. ۶۵
۳-۶-۲ آماراستنباطی.. ۶۶
۳-۷آزمونهای تحقیق.. ۶۶
۳-۷-۱ آزمون ریشه واحد. ۶۷
۳-۷-۲ خودهمبستگی داده ها ۶۸
۳-۷-۳ آزمون نرمال بودن پسماندها ۶۸
۳-۷-۴ ناهمسانی واریانس… ۶۹
۳-۷-۵  بررسی وجودهمخطی.. ۶۹
۳-۸ خلاصه فصل.. ۶۹
فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
مقدمه. ۷۱
۴-۱ مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. ۷۱
۴-۲ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. ۷۵
۴-۳بررسی وجود هم خطی.. ۷۶
۴-۳-۱ راههای تشخیص هم خطی.. ۷۷
۴-۴ ناهمسانی واریانس… ۷۸
۴-۴-۱ روش های شناسایی ناهمسانی واریانس… ۷۸
۴-۴-۲ روش های رفع ناهمسانی واریانس… ۷۹
۴-۵نتایج آزمونهاو تخمین های انجام شده ۸۰
۴-۵-۱ آزمون چاو(chow)یاآزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها ۸۰
۴-۵-۲ آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. ۸۱
۴-۶ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۸۱
۴-۷خلاصه فصل.. ۸۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه. ۸۵
۵-۱ یافته های تحقیق.. ۸۵
۵-۲مقایسه نتایج تحقیق.. ۸۶
۵-۳ پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق.. ۸۷
۵-۴ پیشنهادات تحقیقات آتی.. ۸۸
۵-۵ محدودیتها ۸۹
۵-۶ خلاصه فصل پنجم. ۸۹
منابع فارسی: ۹۰
منابع انگلیسی: ۹۶
پیوستهاوضمائم. ۹۹
پیوست الف: بانکهای نمونه تحقیق.. ۱۰۰
پیوست ب: خروجی نرم افزار. ۱۰۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول ۲-۱ انواع مختلف ریسک در نظام بانکی و روش مدیریت آن ۲۵
جدول۲ -۲ میانگین کارمزدها ۴۰
جدول۲ -۳ مقایسه کارمزدبانک های داخلی وخارجی.. ۴۱
جدول۲-۴ پیشنه خارجی تحقیق.. ۵۵
جدول۲-۵ پیشنه داخلی تحقیق.. ۵۶
جدول ۴-۱ معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. ۷۲
جدول ۴-۲ آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. ۷۳
جدول۴-۳ آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش… ۷۶
جدول۴-۴ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. ۷۷
جدول ۴-۵ شناسایی ناهمسانی واریانس درمدل تحقیق.. ۷۸
جدول۴- ۶ نتایج آزمون چاو مربوط به مدل تحقیق.. ۸۰
جدول۴-۷ نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. ۸۱
جدول۴-۸ نتایج بدست آمده از تخمین مدل تحقیق.. ۸۲
جدول(۵-۱) خلاصه نتایج بدست آمده ازتخمین مدل تحقیق.. ۸۶
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار شماره۲-۱ نظریه های مدیریت نقدینگی.. ۲۸
 
 
 
 

چکیده:

تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری بسیار با اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. متغیر وابسته در این تحقیق عامل سودآوری است، که بازده کل داراییها ROA به عنوان شاخص سودآوری برای محاسبه آن در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز و ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه مستقیم و معنا داری دارد و نسبت هزینه های عملیاتی و ریسک اعتباری و درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه معکوس و معناداری دارد همچنین ریسک نقدینگی و رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری ندارد.
 
 
واژه های کلیدی: سودآوری، ریسک، تمرکز، رشد اقتصادی، کارمزد، هزینه عملیاتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 
 
 
 

مقدمه:

رشد وتوسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است. چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند، هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی محقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت (اصلی، ۱۳۹۰، ص۲). در این راستا بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشورها بر  عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک هادر طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند ( سید نورانی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۲).
در هر جامعه ای به علل مختلف، بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی استفاده کارآ از آن را ندارند و در مقابل افرادی وجود دارند که نیاز به سرمایه نقدی جهت سرمایه گذاری دارند. بر این اساس وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را با هم مرتبط سازند کاملاً ضروری است. مؤسسات بانکی از باسابقه ترین ابزارهای این ارتباط به حساب می آیند. بانک ها میتوانند پس اندازهای راکدرا جذب کنند و در اختیار متقاضیان مختلف و همچنین دولت قرار دهند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد داخلی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه رقابت جهانی از طرف دیگر باعث شده است که صنعت بانکداری در ردیف صنایع کلیدی و مهم قرار گیرد (دارابی و مولایی، ۱۳۹۰،ص۱۴۳).
نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و تولیدی در فعالیت سودآوری شرکت منعکس می شود. سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره میکند.درآمدیا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. درصورتی که شرکتها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن درکسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.
سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای سنجش کفایت سودشرکت از نسبتهای سودآوری استفاده می شود. نسبتهای سودآوری در ارزیابی فعالیتهای عملیات اجرایی شرکتها، مورد استفاده قرارمی گیرند. نسبتهای سودآوری، میزان موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند. نسبتهای سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرارمی دهند. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم (سید نژاد فهیم،۱۳۸۳).

۱-۲ بیان مسئله

امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری است که نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. به طوری که در ادبیات اقتصادی و نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد، متناسب با نیاز بخش های حقیقی خون (پول)درآن تزریق می کند، یاد می شود. بانکها ازجمله قدیمی ترین، فعال ترین وگسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیر قابل انکاری در جمع آوری و توزیع مطلوب منابع مالی برعهده دارند(تهرانی و فلاح شمس، ۱۳۸۴).
سود نیز از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است و جزء برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است اما در بسیاری از نظام های نظارتی قانونی، بدون اینکه توجه زیادی به سودآوری و نسبت سودآوری داشته باشند، بر اقلام ترازنامه و سایر نسبت ها از جمله نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه تأکید دارند که این یک اشتباه است. سود به عنوان یکی از اقلام اساسی صورتهای مالی، در زمینه‏های مختلف، استفاده‏های متعدد دارد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیله ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیریها، مبنایی برای مالیات، راهنمای سرمایه‏گذاریها و معیار کارایی مدیریت و همچنین عنصر مهم جهت پیش‏بینی سودهای آتی و برای تعیین سیاست تقسیم سود همواره مورد استفاده ی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. برهمین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری بانکها و موسسات مالی را شناسایی کنند. نرخ بازده دارائیها نشان دهنده قابلیت مدیریت برای ایجاد سود از دارایی بانک می باشد و نیز به عنوان بهترین راه برای اندازه‏گیری کارایی اقتصادی، جهت ارزیابی اینکه مدیران شرکتها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشته‏اند، بازده کسب نموده‏اند، استفاده می‏شود (سید نورانی و همکاران،۱۳۹۱).
مشخصه های سودآوری بانک ها شامل مشخصه های داخلی، خرد یا خاص بانک که نشان دهنده ویژگی های بانکی مانند: اندازه بانک، سرمایه، ریسک ها و کارآیی است و مشخصه های خارجی، فاکتورهایی هستند که به مدیریت بانک ارتباط ندارد ولی ویژگی های محیط صنعت و اقتصاد کلان را نشان می دهند که بر عملکرد مؤسسات مالی تأثیر دارد. در اکثر مطالعات چنین نتیجه گیری شده است که فاکتورهای داخلی،  بخش خارجی سودآوری بانک را توضیح می دهند، البته نتایج در بین کشورهای مختلف متفاوت است(۲۰۱۲،Ćuraket al).  از آنجا که سودآوری بانک ها تحت تأثیر این عوامل به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی  قرار دارد، هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی و مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت بر سودآوری بانک است تا به این سوال پاسخ داده شود که :
تا چه حدی مشخصه های کلی سودآوری بانک به نظام بانکداری در ایران ارتباط دارد ؟

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

اهمیت سود آوری و شاخص های سودآوری به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی برای هر واحد اقتصادی به ویژه بانک ها است و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی به سرمایه گذاران کمک بسزایی می نماید. سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان که به نوعی از صورتهای مالی  بهره می گیرند نیاز به اطلاعاتی دارند که به آن ها در پیش بینی ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری و بهره های آینده آن و نیز تصمیم گیری صحیح در جهت استفاده بهینه کمک کند. سود و شاخص های سودآوری از جمله اطلاعات مهمی هستند که می توانند به سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران مالی  در جهت تهیه این اطلاعات کمک کنند.
بنابراین تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری  دارای اهمیت است و ما در این پژوهش با ارائه یک مدل و به دست آوردن نتایج،این شاخص ها را بررسی می کنیم.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق تجزیه و تحلیل مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت و اقتصاد کلان، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر شاخص های سودآوری در نظام بانکداری ایران و تبیین رابطه شاخص های سودآوری در ارزیابی سودآوری بانک ها می باشد.
هدف آرمانی: جلب توجه هیأت های تدوین و نظارت بر نظام بانکداری به نتایج تحقیق و تحقیقات مشابه به نحوی که ارائه کنندگان صورت های مالی سالیانه ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در یادداشت های پیوست صورت های مالی باشند به نحوی که بتواند استفاده کنندگان از صورت های مالی را در جهت تصمیم گیری های بهینه یاری کند.

۱-۵ فرضیه ها

  1. ریسک نقدینگی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  2. ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  3. نسبت هزینه های عملیاتی با نسبت بازده دارایی رابطه منفی معنا داری دارد.
  4. درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  5. ریسک اعتباری با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  6. تمرکز با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.

رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد
تعداد صفحه :۱۲۱
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com