پایان نامه تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده اقتصاد و مدیریت
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد
 
تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران
 
 
تیر ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه۲ 
۱-۲ تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق۲ 
۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق۱۰ 
۱-۴ اهداف تحقیق۱۱ 
۱-۵ فرضیات تحقیق۱۱ 
۱-۶ تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی۱۲ 
۱-۷ روش و ابزار گردآوری اطلاعات۱۳ 
۱-۸ جامعه و نمونه آماری۱۴ 
۱-۹ محدودیت­های تحقیق۱۴ 
   
فصل دوم: ادبیات تحقیق  
۲-۱ مقدمه۱۶ 
۲-۲ مفهوم بهره­وری۱۶ 
۲-۳ شاخص­های بهره­وری۱۷ 
۲-۴ شاخص بهره­وری جزئی عوامل تولید۱۸ 
۲-۵ شاخص بهره­وری کلی عوامل تولید۱۹ 
۲-۶ روش­های مستقیم محاسبه شاخصTFP۱۹ 
۲-۷ روش­های غیرمستقیم محاسبه شاخص TFP۲۰ 
۲-۸ مبانی نظری۲۲ 
۲-۹ مطالعات تجربی۲۳ 
۲-۹-۱ مطالعات انجام شده در ایران۲۳ 
۲-۹-۲ مطالعات خارجی۳۲ 
۲-۱۰ جمع­بندی
                                                           
 
۳۳ 
فصل سوم: روش تحقیق 
۳-۱ مقدمه۳۵
۳-۲ مدل تحقیق۳۵
۳-۳ آزمون ریشه واحد دیکی و فولر تعمیم یافته (۱۹۸۱)۳۶
۳-۴ آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون (۱۹۸۸)۳۷
۳-۵ آزمون کرانه­ها۳۷
۳-۶ آزمون علیت گرنجر۴۰
۳-۷ جمع­بندی۴۱
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات
 
۴-۱ مقدمه۴۳
۴-۴ یافته­ها۴۳
۴-۵ جمع­بندی۵۳
  
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 
۵-۱ بحث و نتیجه­گیری۵۶
۵-۲ پیشنهادات۶۰
  
منابع و مآخذ۶۲
  
پیوست۷۰
  
چکیده لاتین                                                                             ۸۸
  
  

 
 
 
 
 
 
فهرست جداول

جدول ۴-۲-۱ آزمون ریشه واحد دیکی­-فولر تعمیم یافته و فیلیپس-­پرون۴۴
جدول ۴-۲-۲ آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته و فیلیپس-پرون۴۵
جدول ۴-۲-۳ خلاصه نتایج آزمون­های ریشه واحد۴۵
جدول ۴-۲-۴ مقایر بحرانی روش مدلسازی ARDL۴۶
جدول ۴-۲-۵ آزمون کرانه­ها جهت بررسی روابط همجمعی۴۷
جدول ۴-۲-۶ تخمین ضرائب بلند مدت با استفاده از روش ARDL۴۷
جدول ۴-۲-۷ تخمین ضرائب بلند مدت با استفاده از روش ARDL۴۸
جدول ۴-۲-۸ مدل تصحیح خطا بر اساس مدل ARDL انتخابی۴۹
جدول ۴-۲-۹ مدل تصحیح خطا بر اساس مدل ARDL انتخابی۴۹
جدول ۴-۲-۱۰ آزمون­های تشخیصی مدل اول تحقیق۵۰
جدول ۴-۲-۱۱ آزمون­های تشخیصی مدل دوم تحقیق۵۱
جدول ۴-۲-۱۲ نتایج آزمون علیت گرنجر میان مخارج جاری دولت و بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی۵۲
جدول ۴-۲-۱۳ نتایج آزمون علیت گرنجر میان مخارج عمرانی دولت و بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی۵۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال

شکل ۱-۲-۱: تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمت­های پایه سال ۱۳۷۶۳
شکل ۱-۲-۲: تولید ناخالص بخش­های اقتصادی به قیمت­های پایه سال ۱۳۷۶۴
شکل ۱-۲-۳: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب تولید بخش نفت به قیمت پایه سال ۱۳۷۶۵
شکل ۱-۲-۴: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۷۶۵
شکل ۱-۲-۵: تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن به قیمت پایه سال ۱۳۷۶۶
شکل ۱-۲-۶: نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخش­های اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۷۶۷
شکل ۱-۲-۷: اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور)۸
شکل ۱-۲-۸: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۰۸۹
شکل ۱-۲-۹: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۱۱۱۰
شکل ۴-۲-۱ ترسیم CUSUM جهت بررسی ثبات ضرائب در مدل اول تحقیق۵۰
شکل ۴-۲-۲ ترسیم CUSUM جهت بررسی ثبات ضرائب در مدل دوم تحقیق۵۱

 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنی­داری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می­گردد. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از این رو در این تحقیق با استفاده از روش آزمون کرانه­ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره­وری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده از داده­های سالانه ایران طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ پرداخته شده است.
نتایج آزمون­های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس­پرون متغیرها را جمعی از درجه­های صفر و یک نشان می­دهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آزمون کرانه­ها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمی­توان از آزمون­هایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی می­توان گفت که نتایج تخمین­های بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین­ مدل­های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­­مدت است. آزمون­های تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدل­های ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمون­ها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدل­های ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می­باشد.
کلمات کلیدی:  مخارج دولت، رشد بهره­وری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.
 
 
 
 
 
 
 
 

           فصل اول

کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • مقدمه

در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته می­شود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف و فرضیه­های تحقیق در ادامه ارائه شده­اند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از طرف دیگر ارتباط­های پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخش­های اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان می­سازد که رشد بهره­وری در هر کدام از این بخش­ها در رشد سایر بخش­ها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار می­رود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهره­وری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهره­وری بخش­های اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه داده­اند.
 

  • تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور می­باشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباط­های پسین و پیشین فراوان با سایر بخش­های اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهره­وری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور می­گردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش­های خدمات و صنعت و معدن است که حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده­ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، ۱۳۸۸). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهره­وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهره­وری از طریق بهبود کارایی مصرف نهاده­ها و در نتیجه کاهش هزینه­های تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی می­گردد. به منظور افزایش بهره­وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش­های مهم و عمده فعالیت­های اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، ۱۳۸۲).
به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکل­های (۱-۲-۱) تا (۱-۲-۶) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (۱-۲-۱) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمت­های پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. مشاهده می­گردد که ارزش تولید این بخش تا سال ۱۳۸۹ به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (۱-۲-۲) تولید ناخالص بخش­های مختلف اقتصادی به قیمت­های پایه سال ۱۳۷۶ آورده شده است. مشاهده می­گردد که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال ۱۳۷۵ تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.
تعداد صفحه :۴۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com