پایان نامه تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات قم
 
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
 
 
عنوان:
تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری
 
 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده: ر
فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
1-1-مقدمه 2
1-2-تشریح و بیان مسئله تحقیق. 3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1-4-اهداف تحقیق. 6
1-5-سوالات تحقیق. 7
1-6-فرضیات تحقیق. 8
1-7-روش تحقیق. 8
1-8-روش گردآوری اطلاعات.. 8
1-9-قلمرو تحقیق. 9
1-10-جامعه و نمونه آماری. 9
1-11-تعریف واژه های کلیدی تحقیق. 10
1-12-ساختار کلی تحقیق. 11
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 12
2-1- مقدمه 13
2-2-کمیته حسابرسی. 14
2-3- تاریخچه کمیته حسابرسی. 15
2-4- ضرورت ایجاد کمیته حسابرسی. 16
2-5- مسئولیت کمیته حسابرسی. 18
2-6- مزایای وجود کمیته حسابرسی. 22
2-7- وظایف و تعهدات کمیته حسابرسی. 22
2-8- کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل. 24
2-9- کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی. 25
2-10- ویژگی های کمیته حسابرسی. 26
2-11- ارتباط ارزشی. 34
2-12- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. 36
2-12-1- ارتباط ارزشی اطلاعات سود 37
2-12-2- عوامل موثر بر ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش شرکت.. 38
2-13- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری و محافظه کاری. 39
2-14- ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری و حاکمیت شرکتی. 39
2-15- ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی. 41
2-16- ویژگی های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. 43
2-17- پیشینه پژوهش.. 46
2-17-1- پژوهش های خارجی. 46
2-17-2- پژوهش های داخلی. 49
فصل سوم: روش تحقیق.. 53
3-1-مقدمه 54
3-2-روش شناسی تحقیق (نوع تحقیق) 55
3-3-قلمرو تحقیق. 55
3-3-1- قمرو موضوعی. 55
3-3-2- قلمرو زمانی. 55
3-3-3- قلمرو مکانی. 56
3-4- جامعه و نمونه آماری. 56
3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 57
3-6- تجزیه و تحلیل داده ها 58
3-7- متغیرها 58
3-7-1-متغیر وابسته (ملاک) 59
3-7-2-متغیر مستقل (پیش بین) 59
3-7-3-متغیرهای کنترلی. 59
3-8- فرضیات تحقیق. 59
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 60
3-10- آزمون های آماری. 66
3-10-1- آزمون مانایی. 66
3-10-2- آزمون t 66
3-10-3- آزمون دوربین – واتسون. 67
3-10-4- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (K-S) 68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 71
4-1- مقدمه 72
4-2- آمار توصیفی. 73
4-3-آزمون فرضیه های تحقیق. 75
4-3-1-آزمون K-S  (بررسی نرمال بودن متغیرها): 75
4-3-2- آزمون مانایی متغیرهای پژوهش.. 79
4-3-3- آزمون هم خطی. 80
4-3-4- آزمون دوربین- واتسون. 81
4-3-5- آزمون F و آزمون هاسمن. 81
4-4- رگرسیون چند متغیره 82
4-5- تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) 83
4-5-1- آزمون فرضیه اصلی. 85
4-5-2- آزمون فرضیات فرعی. 86
4-5-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول: 86
4-5-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم: 86
4-5-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم: 87
4-6- معادله خروجی مدل تحقیق. 88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89
5-1- مقدمه 90
5-2- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 90
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول. 90
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم 91
5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم 91
5-3- ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها 91
5-4- پیشنهادات.. 92
5-4-1- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. 92
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 94
5-5- محدودیت های پژوهش.. 95
پیوست ها 97
منابع و ماخذ. 107
منابع فارسی              107
منابع لاتین            111
 
 
 
چکیده:
 
کمیته حسابرسی، از ساز و کارهایی است که انتظار می رود در راستای حفظ منافع گروه های گوناگون استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، موثر واقع شود. در سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده اند. گسترش عملیات بین المللی، تشدید فعالیت های شرکت های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی های ناشی از خسارت به محیط زیست، نقش و تاثیر برآوردهای مدیریت در ارقام مندرج در صورت های مالی، نبود مبنای معتبر برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابطه با کفایت ساختار کنترل داخلی از سوی حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم های رایانه ای و به دنبال آن، مشکل تر شدن نظارت بر کنترل این سیستم ها، سبب تشدید روند ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است. هدف مدیریت نشان دادن شرکتی پویا و با ثبات در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه است. زیرا اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود، نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه بیشتری دارند. در این پژوهش ضمن معرفی ویژگی های کمیته حسابرسی، بررسی شد که تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی چه تاثیری بر ویژگی های کیفی سود هر سهم و ارزش دفتری آن و به طور خاص ارتباط ارزشی آنها دارد. از این رو 63 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1391 تا 1392 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تخصص ، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تاثیری ندارد.
 
کلید واژه: ویژگی های کمیته حسابرسی، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری.
 
 
 
 

فصل اول:
 کلیات تحقیق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
به دلیل رسوایی های اخیر مالی شرکت هایی از قبیل وردکام و انرون در ایالات متحده و بحران های مالی اروپا همچون پارمالت در ایتالیا، آهلد در هلند و گستکارترا و بی بی وی ای در اسپانیا، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی و حرفه ی حسابرسی در مظان سوءظن و اتهام واقع شده است و نقش کمیته حسابرسی در فرایند گزارشگری مالی، توجه تدوین کنندگان مقررات را به طور فزاینده ای به خود جلب کرده است (کانسوئلو و دفیوئنتس[1]، 2007). اعضای کمیته حسابرسی از میان مدیران مستقل یا غیرموظف توسط هیات مدیره شرکت منصوب خواهند شد. کمیته حسابرسی به یک گروه نماینده از طرف هیات مدیره شرکت ضمانت و افزایش منافع سهامداران را به عهده می گیرد. (والنایزر[2]،1995؛ کلین، 1998). از نظر حسابداری، ایجاد کمیته حسابرسی کیفیت و دقت اطلاعات  مالی را بهبود می دهد و این اطمینان را ایجاد می کند که پاسخگویی مسئولان برای گزارشگری و افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار می گیرد. (کانسوئلو و دفیوئنتس، 2007).
اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد، از ویژگی های معینی برخوردار باشد. از جمله این ویژگی ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می شود، ارتباط ارزشی است.
ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، توانایی ایجاد قدرت پیش بینی در سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصیمات آتی و تعدیل تصمیمات قبلی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر فعالان بازار سرمایه، خواستار اطلاعاتی هستند که آنها را در رسیدن به بازده مورد نظر یاری کند. ارتباط ارزشی بالاتر اطلاعات حسابداری، این افراد را در رسیدن به هدف خود کمک خواهد کرد. (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1386).
1-2-تشریح و بیان مسئله تحقیق
در طی سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده اند. این کمیته پاسخگوی نیازهای گوناگون استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابداری، به ویژه سهامداران است. گسترش عملیات بین المللی، تشدید فعالیت های شرکت های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی های ناشی از خسارت به محیط زیست، نقش و تاثیر برآوردهای مدیریت در ارقام مندرج در صورت ها وگزارش های مالی، عدم وجود مبنایی معتبر برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابطه با کفایت ساختار کنترل داخلی توسط حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم های رایانه ای و به دنبال آن مشکل تر شدن نظارت بر کنترل های این سیستم سبب تشدید روند ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است. (رحیمیان، 1382)
نقش کمیته حسابرسی به عنوان یک عامل موثر در افزایش مطلوبیت ارائه گزارش های مالی همچنان ادامه خواهد یافت و کمیته حسابرسی اثربخش، نقش کلیدی در پر کردن خلا اعتباردهی ایفا خواهد کرد که امروز در گزارش های مالی وجود دارد.
کمیته حسابرسی برای این که بتواند اثربخش عمل کند، باید مستقل از واحد اقتصادی باشد، برای حفظ استقلال، اعضای کمیته حسابرسی باید از بین مدیران غیرموظف انتخاب شوند. مدیرانی که ارتباط آنها با واحد اقتصادی به گونه ای نیست که به استقلال آنها خدشه وارد کند. نوع ارتباطاتی که می تواند به استقلال کمیته حسابرسی خدشه وارد کند، توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه ای و قانون گذاری به صورت واضح تعریف شده است. همچنین، اعضای کمیته حسابرسی باید از دانش و تخصص حسابداری و مالی لازم و کافی برخوردار باشند. دانش و تخصص حرفه ای نیز توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه ای و قانون گذاری تعریف شده است. بدون دانش و تخصص حرفه ای، اعضا قادر به درک بهتر اطلاعات حسابداری و گزارش های مالی واحد اقتصادی نیستند. از این رو، نمی تواند به طور اثربخش عمل کند. کمیته حسابرسی متشکل از اعضای مستقل، دانا و متخصص، در صورت غیرفعال یا کم فعالیت بودن، به طور حتم اثربخش نیست. از این رو، اعضای کمیته حسابرسی نه تنها باید مستقل و متخصص باشند، بلکه باید به طور فعال وظایف و مسئولیت های خود را به انجام رساند.
دو ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات که به کمک آن می توان اطلاعات مفیدتر را از سایر اطلاعات تمیز داد، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات است.(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1381)؛ به عبارت دیگر، اطلاعاتی که دارای این دو ویژگی باشد، در تصمیم گیری ها سودمند خواهند بود. بررسی مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری به طور مجزا بسیار مشکل است؛ زیرا مربوط بودن و قابل اتکا بودن، معیارهایی متضاد هستند و در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقدار مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات جهت برخورداری از معیارهای مذکور تعیین نشده است؛ به عبارت دیگر، این دو معیار کمی نیستند و بررسی آنها به قضاوت افراد وابسته است. (بارس و همکاران[3]، 2001)
ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، حالت عملیاتی شده دو ویژگی فوق است؛ زیرا ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارزش مربوط هستند که سرمایه گذاران آنها را در ارزیابی های خود از شرکت مربوط بدانند و همچنین آنها را جهت انعکاس در قیمت سهام قابل اتکا تشخیص دهند.(بارس و همکاران،2001). بارس و همکاران(2001) ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را چنین تعریف کرده اند: «ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند».
اولین مطالعه ای که با عنوان ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری انجام پذیرفت، توسط امیر و همکاران[4](1993) بود. مطالعات اولسن[5](1995) و فلتم و اولسن(1995) زیربنایی را برای تعریف مجدد هدف تحقیق در زمینه رابطه بین صورت های مالی و ارزش شرکت ارائه کرد و ساختاری را برای الگوسازی در این زمینه فراهم آورد. اکثر تحقیقات در زمینه ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بر سود حسابداری به عنوام معیاری سود و زیانی تاکید داشته اند. سود حسابداری به عنوان منبعی از اطلاعات موردتوجه قرار دارد و توسط بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد؛ زیرا به آنها اجازه می دهد تصویری از عملکرد واقعی شرکت بدست آوردند و به ارزش گذاری آنها کمک کند. بر مبنای حسابداری تعهدی، ارزش شرکت ها تابعی از عملکرد آتی آنهاست که با سود حسابداری تحقق یافته رابطه نزدیکی دارد. (بناید و اباود[6]، 2006)
یکی از جریان های تحقیق که به بررسی میزان سودمندی اطلاعات حسابداری می پردازد، تحقیقات ارتباط ارزشی است. برای اینکه اطلاعات مالی حائز ویژگی ارتباط ارزشی باشند، باید بین ارقام حسابداری و ارزش جاری شرکت رابطه معنی داری وجود داشته باشد. چنانچه هیچ گونه همبستگی بین ارقام حسابداری و ارزش شرکت وجود نداشته باشد، نمی توان اطلاعات مالی را دارای ارتباط ارزشی قلمداد نمود، بنابراین گزارشات مالی قادر به برآورده نمودن یکی از اهداف اصلی خود نخواهند بود.(عالی زاده، 1389)
مساله اصلی در این پژوهش آن است که با استفاده از متغیرهای مستقل یعنی تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی به این سوال پاسخ دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی چه تاثیری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می گذارد.
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
کمیته ی حسابرسی به عنوان یک ابزار نظارتی، نقش با اهمیتی را در شرکت ایفا می کند. با توجه به اینکه سهامداران قادر به نظارت مداوم بر مدیریت نیستند، لذا این مسئولیت را هیات مدیره شرکت، از طریق تفویض مسئولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی به کمیته ی حسابرسی، بر عهده می گیرد.
به منظور نظارت بر فرایند و کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترل های داخلی، مدیریت و خطر تقلب و غیره، کمیته حسابرسی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره که مسئولیت اجرایی ندارند، تشکیل می شود. تحقیق های مختلف نشان می دهد وجود کمیته حسابرسی قوی و کارآمد در کنار حسابرسی داخلی و مستقل، موجب افزایش سطح کیفیت حسابرسی، کمک به مدیریت در بهبود امر راهبری سازمان با توصیه های مفید و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در برابر ذینفعان می شود.
کمیته حسابرسی مستقل یک جزء اساسی از ساختار حاکمیت شرکتی شناخته می شود.
 
بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورت های مالی که یکی از ابزارهای شرکت ها می باشد، استفاده می کند. این ارزیابی بر مبنای عملکرد مورد انتظار آتی که معمولا از عملکرد گذشته ناشی می شود، صورت می گیرد. بدین ترتیب، از سود گزارش شده و ارزشی دفتری شرکت به عنوان مبنایی برای ارزیابی استفاده می شود. ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی می تواند قرار گیرد.
برای اینکه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شوند، باید دارای یک سری ویژگی های کیفی مطابق با بیانیه مفهومی شماره 2 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی باشند. یکی از این ویژگی های اساسی، مربوط بودن اطلاعات سود هر سهم و ارزش دفتری آن است.
1-4-اهداف تحقیق
بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی عبارتست از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1385). با توجه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت های سرمایه گذاری، شرایط ایده آل برقرار نیست(نمی توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقلی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه گذاران بر اساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری اقدام نمایند. در این میان حرفه حسابداری با به رسمیت شناختن مسئولیت افراد در پیش بینی عملکرد آتی شرکت، سعی در ارائه اطلاعات سودمند برای این هدف نموده است. (اسکات، 2003).  با توجه به اینکه سرمایه گذاران اطلاعات سودمند را در تصمیم گیری های خود مورد استفاده قرار خواهند داد، لازم است با مطالعه میزان بهره مندی و استفاده سرمایه گذاران از انواع اطلاعات، نسبت به شناسایی اطلاعات سودمند اقدام نمود. در واقع هدف از این پژوهش، تعیین این موضوع است که آیا ویژگی های کمیته حسابرسی، اثر مهم و معنی داری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت ها دارد یا خیر.
پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر مقامات قانون گذار مانند بورس اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک مرکزی، مدیران شرکت ها و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است(باغومیان، 1388).
از سوی دیگر به نظر می رسد نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در تعیین ارزش شرکت به طور بالقوه برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه گذار کمک نماید.
[1] . Consuelo & de Fuentes.
[2] . Wolnizer
[3] . Barth, et al.
[4] . Amir, et al.
[5] . Ohlson
[6]. Benayed & Abaoud.
تعداد صفحه :82
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com