متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سمنان
دانشکده علوم انسانی
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت صنعتی- گرایش مالی
عنوان
تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 آذر 93


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان………………….صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق… 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 8
1-5- اهداف مشخص تحقیق.. 8
1-6- سؤالات تحقیق.. 9
1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 9
1-8- روند اجرایی تحقیق: 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق… 12
2-1- مبانی نظری اقتصاد مقاومتی.. 13
2-1-1-مقدمه. 13
2-1-2-اقتصاد مقاومتی.. 13
2-1-3-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی.. 15
2-2-مبانی نظری در خصوص برنامه ریزی استراتژیک… 18
2-2-1-مقدمه. 18
2-2-2- استراتژی.. 19
2-2-3-تعریف مدیریت استراتژیک… 20
2-2-4-اجزاء برنامه ریزی استراتژیک… 23
2-2-5-بیانیه مأموریت و چشم انداز 23
2-2-6-چرخه عمر سازمان.. 25
2-2-7-مضامین استراتژیک… 27
2-2-8-اهداف کلان سازمان.. 28
2-2-9-مدل پنج عاملی پورتر. 28
2-2-10-تجزیه و تحلیل های محیطی و ماتریسSWOT.. 29
2-2-11-محیط استراتژیک سازمانها 31
2-3-مبانی نظری در خصوص کارت امتیازی متوازن.. 34
2-3-1-مقدمه. 34
2-3-2-مناظر کارت امتیازی متوازن.. 36
2-3-3-دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن.. 39
2-3-4-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن.. 40
2-3-5-نقشه استراتژی.. 41
2-3-6-مطالعات کویزد و همکاران (2009) 44
2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390) 49
2-3-8-مطالعات مردانی(1390) 50
2-3-9- مطالعات ابویی(1391) 51
2-4-جمع بندی.. 53
2-5- مدل مفهومی تحقیق.. 53
فصل سوم: روش تحقیق… 54
3-1-مقدمه. 55
3-2-روش تحقیق.. 55
3-3-جامعه تحقیق.. 58
3-4-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 59
3-4-1-تحلیل اعداد و مجموعه های فازی.. 59
3-4-2-دیماتل فازی مثلثی.. 60
3-5-مدل اجرائی تحقیق.. 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 66
4-1-مقدمه. 67
4-2-بیانیه مأموریت جهاد دانشگاهی.. 67
4-3-بیانیه چشم انداز جهاد دانشگاهی.. 67
4-4-شناسایی عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان.. 68
4-4-1-استراتژی های جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال اول تحقیق.. 70
4-5-استخراج عوامل بحرانی موفقیت با توجه به استراتژی های منتخب… 70
4-5-1-اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال دوم تحقیق.. 70
4-6-استخراج وزن مطلوب برای سطوح کارت امتیازی متوازن.. 72
4-7-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی.. 72
4-7-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی.. 74
4-7-1-روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال سوم تحقیق   82
4-7-2-میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال چهارم تحقیق   84
4-8-استخراج نقشه استراتژی.. 85
4-8-1-نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال پنجم تحقیق.. 85
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 87
5-1-مقدمه. 88
5-2-پژوهش در یک نگاه 88
5-3-نتایج تحقیق.. 89
5-4-بررسی سوالات تحقیق.. 90
5-5-نتایج کاربردی.. 92
5-6-پیشنهادات.. 93
5-7-منابع. 95
5-7-1-منابع فارسی.. 95
5-7-2-منابع لاتین.. 98
چکیده
در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی سازمانها ناگزیر خود را در برابر تغییراتی می بینند که گاهی به صورت فرصت و گاهی به صورت تهدید نمود پیدا می کنند. آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نموده و خود را در برابر این تغییرات مصون نگه دارد. تا به امروز در سازمان های مختلف از مدل های  متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمان ها استفاده شده است . لذا، این پژوهش با هدف کلی تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تلاش شده تا نقشه استراتژی سازمانهایی را که در 3 حوزه مأموریتی پژوهشی، فرهنگی و آموزشی فعالیت می کنند، ترسیم نماید. با توجه به جایگاه اثرگذار جهاد دانشگاهی در تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی، ارائه خدمات علمی و فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران مستعد و جوان و ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جهاد دانشگاهی استان سمنان به عنوان مورد پژوهش انتخاب شده و نقشه استراتژی آن ترسیم گردید.
لذا در این پژوهش محقق سعی نموده با کمک تکنیک دیماتل فازی به جای ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT)، در جهت کاهش شکاف کاربرد مدیریت استراتژیک در دنیای بی ثبات امروزی گام بردارد. در نهایت این سازمان با بهره گیری از نتایج مطلوب اجرای مدل مفهومی تحقیق حاضر، در دوره های زمانی آتی با اجرای استراتژی های تعیین شده می تواند به سمت موفقیت حرکت نماید.
واژه های کلیدی: نقشه استراتژی، جهاد دانشگاهی، مأموریت پژوهشی، مأموریت فرهنگی، مأموریت آموزشی، تکنیک دیماتل فازی، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک(SWOT).

1-1- مقدمه

اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند رو به رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ کند و به گفته رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتی تنها راه ادامه روند پیشرفت کشور است(طالبی پور، 1392). در برابر صف دشمنی های ناجوانمردانه علیه کشور و نظام همه باید روحیه مقاومت جانانـه داشـته باشـند و وحـدت سیاسی بین قوای مجریه ،مقننه و قضائیه می تواند مهمترین راهبرد اساسی در برابر هرگونه تحـریم هـا و تهدیـدات خارجی باشد و در نهایت بین مسئولین به سطوح پایین تر جامعه رسوخ پیدا کرده و موجبـات سـربلندی کشـور در برابر مشکلات را فراهم خواهد ساخت(جعفری و آهنگری، 1391).در این راستا برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در سازمان نیاز به یک برنامه ریزی استراتژیک و انتقال آن به سایر کارکنان می باشد.
در دنیای رقابتی امروز، خلق و پیاده سازی استراتژی های جدید و مبتکرانه، برای بهره گیری از فرصتها، سخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمامی سازمانها مناسب نیست. اگر استراتژی ای برای یک سازمان مطلوب و مؤثر باشد، لزوماً در دیگر سازمانها مفید نخواهد بود(میرزایی چابکی، 1389: به نقل از مهرمنش و همکاران، 1391). با توجه به تغییرات و دگرگونی­های محیط و اثر آن بر سازمان­ها، مدیریت استراتژیک را به نظم درآوردن فعالیت­های سازمان با اعتنا به تغییرات محیط بیرونی آن تعریف کرده­اند، به طوری که اهداف سازمان مورد نقد و بررسی دائمی قرار گیرد تا از این طریق زمینه موفقیت مؤسسه فراهم شود. علاوه بر این تعریف، مدیریت استراتژیک را فرآیند تصمیم­گیری دانسته­اند که جهت فعالیت­های بلند­مدت سازمان و همچنین اجرای آن تصمیم­ها را تعیین می کند. با توجه به این دو تعریف باید گفت که: مدیریت استراتژیک فرایندی است که به وسیله آن، مدیران جهت فعالیت­های بلند­مدت سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژه­ای را مشخص و استراتژی­های نیل به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه­های عملی برای اجرای استراتژی­ها را انتخاب می­کنند. استراتژیست­ها و مدیران به عوامل محیطی و درونی و اثرات آنها بر نقاط قوت و ضعف سازمان و نیز آثار تهدیدها و فرصت­ها در تدوین استراتژی­ها توجه دارند و این تجزیه و تحلیل استراتژیک به صورت مداوم در جریان فعالیت سازمان صورت می­گیرد و به طور مرتب اهداف، راهکارهای اجرایی و برنامه­های سازمان با توجه به وضعیت ما و موقعیت­های جدید تغییر می یابد تا سازمان با توجه به وضعیت های جدید آماده باشد. از این رو مدیریت استراتژیک را فرایندی پویا دانسته­اند (خاشعی، 1390، 61-62: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 52). در تعریفی دیگر، مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه دانسته­­اند که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد (دیوید[1]، 1997).
مقصود از برنامه ریزی استراتژیک این است که:

 1. مأموریت و چشم انداز سازمان تعیین شود؛
 2. عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را که برایش بوجود می آورند شناسایی شوند؛
 3. نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناسایی شوند؛
 4. اهداف سازمان تعیین شوند؛
 5. در پایان در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت (دیوید، 1997).

مبدعان کارت امتیازی متوازن، معتقدند که اجرای موفقیت آمیز استراتژی های سازمان، بستگی به این دارد که افراد سازمان، استراتژی ها را فهمیده باشند و درک نمایند. باید توجه کرد که این امر نیز به نوبه خود، نیازمند ایجاد فرآیندهای پیچیده ای است که باعث می شود سرمایه ها و دارایی های نامشهود سازمانی به خروجی های ملموس و مشهود تبدیل شوند. بدین منظور مبدعان کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی را به عنوان ابزاری معرفی کرده اند که می تواند با شناسایی و استخراج اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان و به تصویر کشیدن روابط علّت و معلولی بین آنها پیوند بین ساختار استراتژی های سازمان را ارائه نماید (کاپلان و نورتون، 2000: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 230).
روابط علت و معلولی که در قالب نقشه استراتژی ترسیم می شوند، به منزله ی دستور العمل موفقیت سازمان هستند. کاپلان و نورتون (2000) در این خصوص گفته اند «استراتژی بیانگر شیوه ی حرکت سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اما نامطمئن آینده است. از آنجا که سازمان پیش از این هرگز در چنین موقعیتی قرار نداشته است، مسیرش به سوی وضعیت مطلوب مجموعه ای از فرضیه های مرتبط با یکدیگر را شامل می شود. نقشه استراتژی، این روابط علت و معلولی را مشخص و آزمون پذیر می سازد» (نیون، 1386، 234-235: به نقل از فرهنگی و دانایی، 1392، 230).
در نقشه استراتژی، سازمان به چهار منظر (یا بیشتر)، افراز می شود و اهداف کلیدی (استراتژیک) سازمان که مندرج در برنامه استراتژیک سازمان است، در این چهار منظر، دسته بندی می شود (چیتز[2]، 2008؛ کاپلان و نورتون، 2000 ). البته هر سازمان می تواند بسته به ساختار صنعت و دینامیک های خود، مناظر نقشه استراتژی خود را زیاد یا کم نماید (کاپلان و نورتون، 2000؛ نیون، 2006؛ چیتز، 2008؛ چن[3] و همکاران، 2006).
با ترسیم دقیق روابط علّت و معلولی بین اهداف استراتژیک سازمان در مناظر، مبنایی بدست می آید که می تواند به عنوان شالوده برای کارت امتیازی متوازن و اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها قرار گیرد. لذا در این تحقیق محقق در نظر دارد با کمک مبانی فراگرفته در این مقطع تحصیلی به شکل شایسته به ترسیم نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بپردازد.
در ادامه با توجه به موضوع تحقیق به تدوین و ارائه مسئله اصلی تحقیق، سوالات و اهداف پژوهش حاضر پرداخته می شود.

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق

در رویکرد مدیریت استراتژیک، ابتدا شناسایی اهداف، نقاط قوت و ضعف، عوامل محیطی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، تکنولوژیکی و… مورد توجه است و در مرحله دوم ساختار، فرهنگ، منابع و زیرسیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا با تغییر این عوامل در مسیر انتخاب شده حرکت نماید. مرحله اول را تعیین استراتژی و دیگری چگونگی اجرای استراتژی را بیان میکند.
بدون شک، وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت خام، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساد اقتصادی و اداری، عدم شایسته سالاری علمی، ضعف نظام بانکداری، پولی و سیستم ارزی کشور، عدم توجه به تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت، بوروکراسی عریض و طویل دولتی، فضای کسب وکار و بیکاری تحصیلکرد ه ها، وجود سرمایه های سرگردان که ناشی از دستوری بودن نرخ ارز و نرخ بهره است، قاچاق کالا به داخل و خارج، عدم نظارت دقیق بر چرخه ی توزیع کالا به صورت عمده فروشی و خرده فروشی در کشور، ضعف حمل ونقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه ی اقتصادی، عدم توجه به سرمایه های اجتماعی و سرمایه های نمادین در کشور از جمله موانع و نقاط ضعف موجود بر سر اجرای اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی است(یوسفی حاجی آباد، 1392). مهار سوداگری و فساد، مردمی سازی اقتصاد، ترجیح تولید بر واردات و خرید کالای داخلی از دیگر اقدامات لازم در زمینه تحقق و عملی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران است. در این زمینه؛ برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا، ارزیابی و کنترل خطی مشی های سیاستی اقتصاد مقاومتی فوق الذکر، جز در سایه تدبر و اعمال اصول مدیریت استراتژیک امکانپذیر نخواهد بود(یوسفی حاجی آباد، 1392).
به نظر می رسد که متناسب با چارچوب ارائه شده توسط مبدعان کارت امتیازی متوازن، سازمان های مختلف اغلب بدون در نظر گرفتن روابط علّت و معلولی میان اهداف استراتژیک و تنها از طریق نظرات و اتفاق نظر مدیران ارشد و متخصصان و کارکنان با تجربه سازمان و طی سلسله جلسات متعدد مدیریتی، مناظر نقشه استراتژی و اهداف استراتژیک مندرج در آن را انتخاب می کنند. متأسفانه سازمان ها و شرکت های زیادی در مسیر کارت امتیازی خود با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند، چراکه در ترسیم نقشه استراتژیشان، اشتباهات جدی مرتکب می شوند (ماخیجانی و کریلمن، 2008). با توجه به تحقیقات صورت گرفته و منتشر شده، معیار و راهکاری مشخص برای تعیین ساختار اهداف و سنجه های کلیدی سازمان و برقراری رابطه علّت و معلولی بین آنها در قالب نقشه استراتژی و در نتیجه ارائه نقشه استراتژی، معرفی نشده است (باخ و مالمی[4]، 2005). لذا می توان مهمترین سوال اصلی تحقیق حاضر را به شرح ذیل برشمرد:
بهترین روش برای دستیابی به این ابزار توانمند در برنامه ریزی استراتژیک کدام است؟ آیا می توان شبکه ارتباطات اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی استان سمنان را با رویکرد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک برنامه استراتژیک ترسیم کرد؟
 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در شرایط کنونی اقتصاد ایران تحریم های اقتصادی وضعیت رکود تورمی اقتصاد، وابستگی شدید بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری بخش تولید صنعتی کشاورزی، لزوم توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در بودجه سالیانه کشور را در افق 1404 و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور مشخص میسازد.بر این اساس کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی، مدیریت صحیح هزینه ها و منابع درآمدی برنامه ریزی در جهت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه ای و کاهش سهم هزینه های جاری در بودجه، باتوجه به اندک بودن ضریب تکاثر این هزینه ها در ایران از جمله راهکارهای پیش روی مدیریت کلان کشور در امر برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک برای گذر از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران است(یوسفی حاجی آباد، 1392).
ایران اسلامی امروز به عنوان الگوی کشورهای آزادی خواه و کانون اصـلی مقاومـت در برابر اندیشه لیبرال دموکراسی غرب قرار دارد و ایـن در حـالی اسـت کـه دنیـای غـرب بـا بحـران اقتصـادی – اجتماعی مواجه است و در این شرایط برای نجات خـود از ایـن مشـکلات آخـرین تیـر تـرکش خـود یعنـی تحـریم هوشمندانه را انتخاب کرده است که در دو سطح تحریم واقعی و جنگ روانی آنرا پیگیری می کنـد و در طـی آن بـا حریم های نفتی ، بانک مرکزی، شرکت های کشتیرانی و نفت کش ها، برخی اشخاص و در نهایت با ایجاد فشارهای اقتصادی و سپس با بهره گیری از رسانه های قوی خود خواهان ایجاد شکاف بین مردم ومسئولان هستند(جعفری و آهنگری، 1391). اگر چه ممکن است تحریم هایی که بر اقتصاد ما باز شده، کاهش یابد و شرایط فعلی خاتمه یابد، اما فشارها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممکن است نوع و شکل فشارها و محدودیت ها تغییر کند؛ اما در اصل آنها تغییری به وجود نمی آید و به همین دلیل باید اقتصاد مقاومتی را به طور حتم به عنوان یک راهبرد دراز مدت مدنظر قرار دهیم.(طالبی پور، 1392). اگرچه در اقتصاد ها خصوصاً اقتصاد مقاومتی بهره وری هدف غائی است ولی نیازمند به دوفاکتور مهم یعنی اثربخشی و کارآرایی است. منظور از کارایی یعنی مدیران اقتصادی و نخبگان فکری از منابعی که دارند چگونه به صورت بهینه از آن استفاده می کنند و در این راستا تا چه میزان به اهداف سازمانی نزدیکتر شده اند. بر این اساس بهره وری مورد نظر در اقتصاد مقاومتی مدیریت بهینه عوامل در راستای منافع کشور می باشد، این امر از کلیدی ترین موضوعات در چرخه اقتصاد نفتی و سوبسید ده، ایران می باشد(جعفری و آهنگری، 1391).
هدف از برنامه ریزی استراتژیک تدوین شرحی روشن و مختصر درباره این نکته است که سازمان یا جامعه، در صورت اجرای موفقیت آمیز استراتژی های خود یا دستیابی به ظرفیت کامل خویش چه وضعی خواهد داشت. این توصیف باید همان چشم انداز موفقیت سازمان باشد. چشم انداز موفقیت نوعاً به عنوان یک راهنما، برای اجرای استراتژی است تا برای تنظیم آن (فرهنگی و دانایی، 1392).
به نقل از برایسون، وودی آلن[5] معتقد است 80% موفقیت با نمایش دادن محقق خواهد شد. در جایی دیگر کانت[6] استدلال می کند، تصور مقدم بر ادراک است؛ لذا مردم باید تصویری درباره چگونگی موفقیت و رفتار مطلوب داشته باشند و این تصور باید پیش از مشاهده آنها در عمل صورت پذیرفته باشد (فرهنگی و دانایی، 1392)؛ که می توان این مهم را به چگونگی رفتار پرسنل و مدیران جامعه مورد بررسی تحقیق تعمیم داد و به عنوان یک ضرورت جهت دستیابی به هدف تحقیق، «اقتصاد مقاومتی»، مورد بررسی قرار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری ...

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تا کنون در جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی هیچ گونه برنامه ریزی استراتژیک صورت نگرفته است. لذا می توان این مطالعه را در این خصوص در نوع خود نوآور و پیش رو محسوب کرد.
 1-5- اهداف مشخص تحقیق
هدف اصلی: تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقصاد مقاومتی ؛
اهداف ویژه:

 • شناخت استراتژی ها و اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛
 • تعیین اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛
 • تعیین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛
 • تعیین روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛

1-6- سؤالات تحقیق

 • استراتژی ها و اهداف استراتژیک جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
 • اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
 • روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
 • میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
 • نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی چگونه است؟

 1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
1-7-1- کارت امتیازی متوازن: کارت ارزیابی متوازن ابزاری است که اهداف و استراتژی های کلی بیان شده در سازمان را به نقشه استراتژیک و مجموعه کاملی از هدف ها و برنامه های عملیاتی ترجمه می کند و بدین ترتیب چارچوبی را برای سیستم نظارت و سنجش استراتژیک به وجود می آورد (آریا، 1381، 58-61).
در این پژوهش نیز مفهوم کارت امتیازی متوازن به عنوان ساختاری جهت ترجمه اهداف استراتژیک به مفاهیم قابل فهم و عملیاتی در قالب نقشه استراتژی در نظر گرفته می شود.
1-7-2- نقشه استراتژی: کاپلان و نورتون بر اثر تحقیقات گسترده و تجربه کار با صدها تیم از سازمان های متعدد به الگوی خاصی دست یافتند که آنها را به شکل یک چارچوب (یک نقشه استراتژی) درآورند (لطفیانی، 1385، 50-55). این چارچوب که برای سازمان های رسانه ای توسط فرهنگی و دانایی (1392) نشان داده شده است، عناصر مختلف کارت امتیازی متوازن یک سازمان را در یک زنجیره علت و معلول وارد ساخته و دستاوردهای مطلوب را با عوامل این نتایج مربوط می سازند (فرهنگی و دانایی، 1392). در این پژوهش نیز منظور از نقشه استراتژی زنجیره علت و معلولی مابین استراتژی های سازمان است که در قالب یک تصویر به تفکیک ابعاد گوناگون کارت امتیازی متوازن قابل ترسیم است.
1-7-3- اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدیرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال 2005 مطرح شده و پس از تشدید تحریم ها علیه برخی از کشورها در سالهای اخیر این شیوه ترویج شده و مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح نموده است. در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده با ایجاد کمترین بحران است. حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی رویکرد و فرایندی است که دارای ارکان و ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد. از جمله رهیافت های اساسی در راستای حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی می باشد که می تواند در تحول و توسعه فعالیتهای اقتصادی کارساز و اثرگذار باشد. اقتصاد مقاومتی را می توان به صورت یکی از ارکان حمایت از تولید ملی مورد بررسی قرار داد که با خنثی سازی تحریم ها به عامل تولید داخلی تکیه دارد و با عملی سازی اصول خود، موجب تحولی عمیق در رشد تولید ملی می شود.
1-7-4- جهاد دانشگاهی استان سمنان: جهاد دانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی ، برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد ، الهام بخش و موثر در کشور ، پیشگام در توسعه علم ، فناوری و فرهنگ با تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی. منابع اعتبارات جهاددانشگاهی عبارتند از:
1-   اعتباراتی که همه ساله در ردیفی مجزا در بودجه دولت منظور و تصویب می شود
2-   کمک های  بلاعوض بنیاد مستضعفان و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه پس از تصویب آنها
3-   وجوهی که جهاددانشگاهی بابت ارائه خدمات، اجرای طرح ها برای سازمانها و اشخاص حقوقی وحقیقی، فروش تولیدات مؤسسات وابسته و تجاری کردن تحقیقات تحصیل می کند.
4-   سایر کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی
5-   استفاده از تسهیلات بانکها
جهاد دانشگاهی استان سمنان در سال 1365 با اهداف گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خودکفایی، توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه و دانشگاه، حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و فراهم کردن زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان، ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه در قالب آموزشهای بلند مدت و کوتاه مدت، مشارکت در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان و… با اتکاء به محققین دانشگاهی و بهره مندی از اساتید متعهد و مجرب، در سه حوزه پژوهشی، آموزشی و فرهنگی فعالیتهای خود را متمرکز نموده است. این نهاد در حال حاضر با تعداد اعضای 50 نفر با میانگین تحصیلات لیسانس، در حد بضاعت خویش و در راستای چشم انداز کلی جهاد دانشگاهی مشغول به فعالیت می باشد.                                                                                                                                 
تعداد صفحه :115
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت