پایان نامه توسعه بازار مالی:بازار مالی

بازار بورس (Stock Market یا Stock Exchange) به عنوان نهادی از بازار سرمایه، مکانیه واسه انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکتهای قبول شده در بورس. پس قبلا باید سرمایه گذاری مشخصی روی تأسیس یه شرکت یا کارخانه ای انجام شده باشه (بازار اولیه) و با تامین شرایط مشخصی، این شرکت در بورس قبول شده باشه تا بشه اون رو روی میز بورس معامله کرد (بازار ثانویه).

۲-۳ بازارهای مالی و اثر اون بر رشد و پیشرفت اقتصادی

پیشرفت بخش مالی اقتصاد منتهی به رشد و پیشرفت اقتصادی می شه؟

بورس اوراق بهادار به عنوان نهادی از بازار سرمایه تأثیری بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها داره؟

توجه به کارکرد بازارهای مالی جواب سوال فوق روشن می شه.

کارکردهای مهم اقتصادی بازارهای مالی عبارتند از:

انتقال وجوه مازاد خونواده های علاقمند به سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه.

بازار مالی ازطریق وسیله ها ونهادهای مالی، قادراست تا منابع پس انداز بی حرکت رو جمع آوری و از راه یه سازوکارمالی موثر در دسترس خواهندگان سرمایه قراردهد. بنابر این بازار مالی رو میشه به عنوان بازار تامین کننده یکی از مهمترین عوامل تولید(سرمایه) وآنچه به عنوان موتور رشد اقتصادی ازآن یاد می شه، تعریف کرد.