پایان نامه توسعه بازار مالی:توسعه بخش مالی

 

۲-۴-۱: نقش نهادهای قانونی

یه نظام قانونی و مقرراتی شامل پشتیبانی از حقوق مالکیت، نظارت بر اجرای قرارداده ها و کی نظام حسابداری مناسبه. مثلا لاپورتا و همکاران (۱۹۹۸)  به این نکته ا شاره می کنن که نوع قانون بر رفتار وا م دهندگان )مؤسسات مالی که وام میدن(، سهامداران و کارایی اجرای قرارداده ها اثر م یگذارد. اونا دلایلی رو ارائه دادن که کشورهایی با نوع قانونی مثل قانون عمومی  تمایل دارن از حقوق مالکیت خصوصی پشتیبانی کنن، در حالی که کشورهایی با نوع قانونی مثل قانون مدنی فرانسه تمایل دارن بیشتر از حقوق دولت پشتیبانی کنن و به طور نسبی، کمتر به حقوق توده مردم متمرکز می شن. به طور خلاصه، ممکنه نه هاده ها در سمت عرضه، اثر زیادی بر پیشرفت بخش مالی داشته باشن و سطح پیشرفت نهادی تو یه کشور تا حد زیادی تعیین کننده درجه پیشرفت یافتگی سیستم مالیه.