پایان نامه توسعه بازار مالی:مدیریت ریسک

۲-۳-۴ کمک به پروسه کشف قیمتها

کارکرد دیگری که واسه بازارمالی بیان می شه اینه که این بازارها، به پروسه کشف قیمتها کمک می کنن؛ چون دراین بازارها، قیمت ها معمولاً نشون دهنده اطلاعاتیه که در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می گیرد و موقعیت و موضع معامله گران به گونه ای برقرار می شه که دادوستد بین خریداران وفروشندگان، قیمت دارائی مبادله شده رو تعیین می کنه.

اما باید توجه داشت که بازارهای واقعی بسیار پیچیده تر از اون هستن که بشه اونا رو به شکل یه یا دو تئوری و مدل جای داد و بر اون پایه در اون بازارها فعالیت کرد. عوامل پیچیده رفتاری، روانی و اقتصادی اثر بسیاری بر قیمت دارایی های واقعی و مالی دارن.

– Forward Contract

– Futures Contract