پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/تعریف دانش

 • علم یعنی اطلاعات منظم که واسه حل مسئله به کار می رود.
 • علم یعنی دلیل آوردن درباره اطلاعات به منظور هدایت انجام کار، حل مسئله و اتخاذ تصمیم واسه عمل کردن، آموختن و یاد دادن .
 • علم بطور روز افزونی به عنوان مهمترین دارایی هدف دار سازمانا، و یه منبع مهم واسه رسیدن به مزیت رقابتی پایدار بشمار میاد. داونپورت و پراساک، علم رو به صورت ترکیبی از تجارب، ارزشا، اطلاعات بر اساس دلایل و قراین و دیدگاه های تخصصی می دونن که چارچوبی واسه آزمایش  تجارب و اطلاعات جدید جفت و جور می آورد. علم در اول به صورت ضمنی عمل می کنه و بوسیلۀ تجارب، ادراکات و موارد داخلی ایجاد می شه. بعد علم ضمنی، رو می شه (به شکل رسمی و منظم در میاد)، و با روش های رو بیان می شه (Siakas, et al., 2010).

  ۲-۱-۳) شکل های جور واجور علم

  واسه علم تقسیم بندیای مختلفی ارائه شده و دانشایی با عنوانای علم کد بندی شده ، علم نهفته ، علم مهاجر ، علم رو ، علم ضمنی ، علم مخفی ، علم سیستمی و علم رابطه تعریف شده . در ادامه پنج نوع علم از دانشای نامبرده تشریح می شه .

  علم سیستمی

  علم سیستمی ، الگوایی هستن که ترکیب می شن . علم سیستمی هم یه روند و هم یه محصوله . علم سیستمی افراد رو در تشخیص این که چه نوع علم آشکاری واسه شرکت معنا داره ، تحت نفوذ قرار میده . افراد یه شرکت که در جای مختلفی از علم سیستمی دارن ، تفسیرای متفاوتی از یه پدیده ، ارائه میدن . از این رو مفاهیم متنوعی واسه فرصتا و چالشای یه شرکت ارائه می شه .

  علم رو

  علم رو یه تیکه از پایگاه دانشه که می تونن به عنوان اطلاعات خیلی راحت با بقیه دوستی شه . علم رو درگیر دونستن حقایقه . علم کد بندی ، یه جور از علم آشکاره که به طور منظم نوشته شده و ذخیره می شه . علم آشکاربه سادگی قابل بیان و نوشتنه و می تونه مزیت رقابتی بسازه .

  علم ضمنی

  علم ضمنی یا غیرمستقیم شکلی از مهارت ، توانایی یا تکنه (هنر ساختن) ، یعنی علم چگونگیه . دوستی این نوع علم به صورت اطلاعات با بقیه مشکله ولی قابل بیانه . علم ضمنی کمتر مشخصه و به طور عمیق در عملیات اجرایی سازمان ریشه داره و بیشتر فرهنگ سازمانی نامیده می شه . این نوع علم رو به سختی میشه افزایش کرد ، بنایراین می تونه یه منبع ثابت مزیت رقابتی باشه.

  علم مخفی

  علم مخفی، شرط لازم بر تمایل فکری و عملیه. علم مخفی پیشرفت مدلای ذهنی ، ذهنی که انجام می شه، متغیرایی که انتخاب می شه ، پدیده ها، واقعیتی که انتخاب می شه تا روی اون تمرکز شه، اصول اساسی مواضع ماورای طبیعی ما ، سلیقه ما و چیزای دیگه ای به جز اینا رو سازمان دهی می کنه  . این علم به آسونی از بین مرزای سازمانی نمی تونه گذر کنه . جنب و جوش اون مقید به شبکه یا روایط اجتماعی معینه .

  علم روابط