پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/مدیریت دانش

–  به اشتراک گذاری علم میان افراد و در سطح همه مرزهای سازمانی ( مدیریت کردن علم) .

–  ایجاد و به کار گیری علم به عنوان بخشی از کار روزانه افراد و به عنوان بخشی از اراده کردن اونا

( آقاجانی و همکاران ، ۱۳۸۷).

 

۲-۱-۵) تعاریف  مدیریت علم

ساختاردهی به علم موجب بهبود موثر و کارایی حل مسئله، یادگیری پویا، برنامه ریزی هدف دار و اراده کردن موثر می شه. قدم اول از Km)) تقویت رد و بدل کردن علم عمومی در داخل سازمان و پیشرفت همه جانبه اون دانشه.معمولا علم یه مشخصه عمومی و به عنوان یه دارایی واسه عموم کارکنانه که بوسیله سازمان این علم مورد استفاده قرار گرفته و در سازمان نگداری و حفظ می شه (۲۰۱۳. ( Shafique imran, تعاریف خیلی از مدیریت علم در مقالات جور واجور هست که به توضیح پاره ای از اونا می پردازیم :

مدیریت علم ، فرآیندیه که به سازمانا در شناسایی ، سازماندهی ، انتشار( پخش)  و  انتقال اطلاعات و تخصصای مهم که بخشی از حافظه سازمانی هستن و بیشتر به صورت ساختارنیافته در سازمان وجود دارن کمک می کنه.

مدیریت علم به مجموعه فرآیندهایی میگن که در نتیجه اونا علم کسب، نگهداری و استفاده می شه و هدف ازش به کار گیری داراییای فکری به خاطر افزایش بهره وری، ایجاد ارزشای جدید و بالا بردن توانایی رقابت پذیریه . مدیریت علم بر شناسایی علم، توضیح و ساخت دهی و افزایش ارزش اون از راه استفاده دوباره، تمرکز می کنه. ( آقاجانی و همکاران ، ۱۳۸۷ )

مدیریت علم یعنی توانایی یه سازمان در به کار گیری سرمایه الهی ( تجربه و علم اندوخته پیش هر فرد ) و علم دسته جمعی به خاطر رسیدن به اهداف خود از راه فرآیندی شامل تولید علم ، تسهیم علم و به کار گیری اون به کمک فناوری (فرمانفرمایی ، جوادیان زاده ، ۱۳۸۷).

مدیریت علم یعنی توانایی خلق، سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی ،  انتقال و استفاده علم سازمانی (قوامی فر و همکاران ، ۱۳۸۷).