پایان نامه درباره تداعی برند:-مفاهیم برند

نام و نشون تجاری یا نمادی جدا (مانند لوگو، علامت تجاری یا طرح زمینه مورد نظر واسه شناسایی جنسا یا خدمات از یه فروشنده با یه گروه فروشندگان می‎‎باشه .و واسه جدا کردن محصولی از اجناس دیگه رقبا می‎‎باشه. (پیکهو همکاران، ۲۰۰۹، ص۸۵۹)

یه برند، یه سری از منابع عملکردی، اقتصادی و روان شناسی واسه کاربر پایانی می‎‎باشه. (کوهن به نقل از الماسی، ۱۳۹۰، ص۲۵)

بنا به تعریف ولز و برنت (۱۹۹۵) نام گذاری تجاری روند ایجاد هویت محصول به وسیله به کار گیری نام و سمبل جدا کننده س. یه برند می‎‎تونه به عنوان یه وسیله قانونی، لوگو، شرکت، سیستم شناسائی، تصویر، شخصیت ، رابط و به عنوان یه ارزش افزوده عمل می‎‎کنه (الماسی، ۱۳۹۰، ص۲۵)

pike

cohen

Wells and Brent

Identity

Symbol

Logo

Image