پایان نامه درباره نوآوری سازمان:-مدلهای مدیریت دانش

-کسب: جستجوی علم به خاطر حل مسئله، اراده کردن و نوآوری

-استفاده: ترکیب محتوا به روش های جدید و جذاب واسه تقویت نوآوری در سازمان

-یادگیری: یادگیری از تجارب

-تسهیم و مبادله: انگیزه کارکنان واسه ارسال آموخته های به پایه علم

در سطح راهبردی شامل:

-آزمایش: آزمایش سرمایه فکری و الهی

-ایجاد و اثبات: تخصیص منابع واسه نگهداری و باقی موندن پایه علم

-استفاده بهینه: نگهداشتن داراییایی که دیگه ارزش تجاری واسه سازمان ندارن، هستش (نکودری و یعقوبی،۱۳۹۰)