پایان نامه درباره نوآوری سازمان:-مدل دانش فیرستون

 • زیر ساختار های علم
 • خروجی های پردازش علم
 • روش هدف دار های کار و کاسبی
 • مدل های سازمانی
 • روش هدف دار های کالا
 • پروسه های کار و کاسبی
 • خروجی های کار و کاسبی
 • سودآوری
 • سهم بازار
 • مطلوبیت محیط
 • حفظ مشتری(Firestone & Mcelroy, 2005)