پایان نامه درمورد نوآوری سازمانی:/عناصرنوآوری استراتژیک

  • یه چارچوب از ابعاد به هم وابسته محتوا، معنی و پروسه.
  • آسون کردن کنن کاربرد خلاقیت و نوآروی واسه مدیریت هدف دار
  • به خاطر زیاد ساختن تفاوت هدف دار و مزیت رقابتی
  • از راه تعریف دوباره مدل تجاری طراحی دوباره مرزهای بازار ایجاد بازارهای جدید و بهبود ارزش واسه مشتریان و خود شرکت
  • پروسه جهت گیری نوآوری هدف دار

    عناصر کلیدی نوآوری هدف دار