پایان نامه درمورد نوآوری سازمانی:/نوآوری سازمانی

نوآوری یه نظام مدیریتیه که بر رسالت سازمان تاکید داره، به دنبال فرصتهای استثناییه و تعیین می کنه که مناسب راه هدف دار سازمانه یاخیر، معیارهای موفقیت رو معلوم می کنه و هم به دنبال فرصتهای جدیده. دراکر براین باوره که نوآوری موفق لازمه کارسخت متمرکز وهدفمنداست. نوآوری یه عامل اساسی درایجاد رقابت درسطح جهانیه که منتهی به رشد سازمانی می شه ،موفقیت آینده رو دربردارد و مثل موتوریه که به شرکتها اجازه می دهد دراقتصاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردارشوند. پورتر و استرن (Porter & Stern) گفتن که شرکتهابایستی بتونن جریانی ازمحصولات و فرایندهای جدید رو ایجاد کرده، تا ازتکنولوژی بیشتری استفاده کنن و در عین حال در جهت موندگاری و دووم خود گامی به پیش بذارن. دراکر با تاکید فراوون اعلام داشته که هرسازمانی نیاز به یه توانایی و مهارت اساسی داره و اون نوآوریه. نوآوری یه ماجرای چند وجهیه. ماراولاکیس (Maravelakis) نوآوریهای سازمانی رو براساس محصول، روند و نوآوریهای اجرایی بررسی کرده. محققان به این نتیجه رسیدن که بیشتر تحقیقات در زمین? نوآوری، برنوآوری محصول درشرکتهای تولیدی تاکید دارن. ازدیدگاه سازمانی، موفقیت واقعی نوآوری دربازار اتفاق می افتد. ایجاد معیارهـای بازاریابی نوآورانه واسه کمک به شرکتها در انتقال عقاید و اجناس خوب به سمت فروش و درآمد و عایدی مناسب ، لازمه. تغییر قوانین و مقررات مربوط به نوآوری هدف دار، عامل کلیدی موفقیت بسیاری ازمدیران بازار بوده. هم اینکه ، شرکتها باید تلاش کنن تا فرهنگ مناسب، سـاختار، محرکها، سیستمها وفرایندهای منـاسبی رو که منتهی به آسون کردن نوآوری می شـوند بوجود بیارن. گفتــنیه که نــوآوری الزامـا منتهی به فروش بیشتر شرکت نمی شه. (Yeh-yun &Yi-chiy,2007:116)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیتای تکنولوژیکی بر کارکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکتای مواد غذایی استان گیلان)