پایان نامه درمورد چابکی سازمانی//تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی

سطح سوم موشکافی در پیشرفت منابع انسا نی، سطح اجتماعیه. در این سطح ، پیشرفت منابع انسانی بر پیشرفت جامعه، رقابت پذیری ملی و آسون کردن شبکه سازی تأکید می کنه . پیشرفت منابع انسانی در این سطح، بر بخش بندی آموزشی و پیشرفت سرمایه انسانی واسه بهتر شدن رقابت پذیری ملی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان تمرکز داره. سه جریان کلی در این سطح از موشکافی رو میشه اثر پیشرفت منابع انسانی بر فرهنگ ملی، اثر پیشرفت منابع انسانی بر تقویت سرمایه ی اجتماعی و انسانی در اقتصاد و ایجاد جوامع یادگیرنده دونست(گاراوان، ۲۰۰۴).

۲-۲-۳ مدل های پیشرفت منابع انسانی

به خاطر آزمون مدل مناسب واسه پیشرفت منابع انسانی، شناخت مدلای جور واجور پیشرفت منابع انسانی لازمه. براساس تحقیقات انجام شده ، مدلای پیشرفت منابع انسانی در دو طبقه کلی قابل تقسیم هستن؛ پیشرفت منابع انسانی به عنوان یه وظیفه در منابع انسانی و. پیشرفت منابع انسانی به عنوان یه بخش مطالعاتی  در بخش پیشرفت منابع انسانی به عنوان یه وظیفه در منابع انسانی ، سه مدل شامل مدل عقلایی ، مدل طبیعی  و مدل پیشرفت منابع انسانی بر اساس نقاط منبع هدف دار مطرح می شه. در بخش پیشرفت منابع انسانی به عنوان یه بخش مطالعاتی، دو مدل راه و روش باز و بسته و مدل  I-A که براساس تحقیقات جامعه شناسا در مورد نظریه اقدام عمومی  است مطرح می شه.

 

. Individual Level of Analysis

. Organizational Level of Analysis

. Community & Social Level of Analysis

. Self-Efficacy

. Self-Esteem

. Motivation to Learn

. Motivation through Expectation

. Human Resource Development as a Function

. Human Resource Development as a Field

. Rational Models

. Natural Models