پایان نامه درمورد چابکی سازمانی//توسعه منابع انسانی

نادلر به عنوان پیش قدم عقاید پیشرفت منابع انسانی در سال۱۹۶۰ ، پیشرفت منابع انسانی رو تجارب یادگیری سروسامون پیدا کردی که به وسیله کارفرمایان تو یه دوره وقتی خاص به خاطر بهبود انجام داد و رشد فردی ارا یه می شه، تعریف کرد  (نادلر و نادلر، ۱۹۹۸).

براساس گفته نادلر و نادلر(۱۹۸۹) سه فعالیت کلیدی، محور روند پیشرفت منابع انسانی رو تشکیل میده. این سه فعالیت اساسی شامل: آموزش، پرورش  و پیشرفت هستن.  آموزش: شامل یادگیری با دقیق شدن و فوکوس کردن بر شغل فعلی یادگیرنده س. پرورش: شامل یادگیری با دقیق شدن و فوکوس کردن بر شغل آینده یادگیرنده س و پیشرفت: یادگیریه که بر شغل تمرکز نداره(نادلر و نادلر، ۱۹۸۹).

تو یه تعریف تقریباً کامل، پیشرفت منابع انسانی رو میشه روند پیشرفت و برانگیختن تخصصای انسانی از راه پیشرفت سازمانی و آموزش کارکنان و پیشرفت به خاطر انجام داد تعریف کرد، یا در تعریف دیگه، پیشرفت منابع انسانی رو میشه روند یا فعالیتی کوتا ه مدت یا بلندمدت به خاطر پیشرفت علم، تخصص، بهره وری و رضایت کاری در سطوح جور واجور فردی، تیمی، سازمانی یا ملی نامید ( مک لین، ۲۰۱۰).

از این نگاه، پیشرفت منابع انسانی چارچوبی واسه کمک به کارکنان در پیشرفت مهارت ها، علم ها، و توانایی های فردی و سازمانی از راه ار ایه فرصتای آموزشی، پیشرفت کارراهه، برنامه جانشینی، مدیریت و پیشرفت کارکرد، مربی گری و پیشرفت سازمانی واسه تحقق اهداف سازمانی جفت و جور می آورد (ژاوی و مک لین، ۲۰۱۰).

توسعۀ منابع انسانی شامل برنامه ها، سیستما و فعالیت هاییه که واسه بهبود کارکرد کارکنان طراحی می شه(تی سینگ، ۲۰۰۸)مهمترین هدف توسعۀ منابع انسانی شامل حل مشکلات فعلی کارکرد، جلوگیری از مشکلات و چالشای آینده کارکرد و توسعۀ علم کارکنانه. توسعۀ منابع انسانی یکی از پروسه ها و مأموریتای اصلی و مهم در مدیریت منابع انسانیه(پرز، ۲۰۱۱).

گیلی و اگلند ۲۰ سال بعد فر ایند پیشرفت منابع انسانی رو به عنوان روند: ۱- پیشرفت افراد با دقیق شدن و فوکوس کردن بر بهتر شدن انجام داد مربوط به شغل فعلی، ۲- پیشرفت راه شغلی با دقیق شدن و فوکوس کردن بر بهتر شدن انجام داد مأموریتای آینده شغلی و ۳-  ارائه پیشرفت سازمانی که منتهی به استفاده بهینه از پتانسیلای انسانی و بهبود انجام داد انسانی که موجب کارایی سازمان می شه، تعریف کردن (گیلی و اگلند، ۱۹۹۲).

. Human Resource Development (HRD)

. Katou & Budhwar

. Training

. Education

. Development

. Tseng