پایان نامه درمورد چابکی سازمانی//مفهوم توسعه منابع انسانی

دلایل و ضرورتای پیشرفت منابع انسانی شامل: چالشی شدن محیط سازمانا، شتاب رو به رشد خلاقیت و نوآوری، تغییر مزیت نسبی سازمانا از نیروهای یدی به کارکنان دانشی، تغییر معنی کار و شغل (مشاغل مجموعه ای، انعطاف پذیری شروع و پایان ، حذف مکان واحد واسه انجام وظایف و …)، رقابت شدید در محیط کار و کاسبی، بروز و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، درخواست واسه دریافت کیفیت خدمات بالاتر، تغییر نگاه آدما به کار(کار به عنوان تأمین کننده نیازای ثانویه افراد) و … است(اسلومن، ۱۹۹۴). امروزه کارکن ان مهمترین مزیت رقابتی سازمانا حساب می شن که همیشه باید علم، مهارت و قابلی تهای اونا ارتقا یابد، بنابر این باقی موندن سازمانا در عرصۀ رقابت به حفظ، پیشرفت و به کار گیری قابلیتای کارکنان منوط شده، سازمانی که نتونه مهارت، علم و دانایی خود رو پیشرفت دهد و از اون در افزایش بهره وری استفاده کنه، قادر نیس هیچ کدوم از منابع خود رو به راه مطلوب پیشرفت دهد (مک کراکن، ۲۰۰۰).

واسه تدوین راهبردهای توسعۀ منابع انسانی با محوریت توسعۀ علم کارکنان اول لازمه بخش های تأثیرگذار بر اون، شناسایی شده و بعد وضعیت موجود اونا، آزمایش شه. تقریباً بیشتر اجزاء اصلی سازمان در توسعۀ منابع انسانی و توسعۀ علم کارکنان تأثیرگذارند. اجزاء اصلی سازمان شامل سرمایۀ انسانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری، روش و محیط می باشن(وایت، ۲۰۱۳). سرمایۀ انسانی تأثیرگذار بر توسعۀ علم کارکنان شامل فرآیندا و سیستمای مختلفیه که مهم ترین اونا پروسه های مدیریت منابع انسانی، سیستمای توسعۀ منابع انسانی و پروسه های آموزش و توسعۀ کارکنانه. سرمایۀ انسانی به صورت مستقیم در توسعۀ منابع انسانی اثر می گذارد و بقیه اجزای سازمان هم در توسعۀ علم کارکنان موثر هستن(گادمن، ۲۰۱۴) .

. Spiegler

. McCracken

. Wright