پایان نامه رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد رشت
دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.))
 رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی
 
عنوان
رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان
 
 
 
 
زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲) بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۵) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶) چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………….. ۹
۱-۷-۱) نوآوری خدمات…………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۷-۲) ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۷-۳) عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۸) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۸-۱) قلمرو موضوع……………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۸-۲) قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۸-۳) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………….. ۱۱
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱-۲) مفاهیم پایه ای عملکرد سازمانی……………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۱-۳) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱-۴) مدیریت عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۱-۵) معرفی مدل جامع اجرایی مدیریت عملکرد سازمان……………………………………………….. ۲۳
۲-۱-۶) اجزای اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد سازمانی…………………………………………. ۳۰
۲-۱-۷) ارزیابی عملکرد سازمان………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۱-۸) سیستم­های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن…………………………………………………………… ۳۳
۲-۱-۹) شاخص­های اندازه­گیری عملکرد سازمانی……………………………………………………………. ۳۴
بخش دوم: نوآوری خدمات…………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۲-۲) تعاریف  و مفاهیم نوآوری خدمات……………………………………………………………………. ۳۸
۲-۲-۳) تفکیک  خلاقیت  از نوآوری…………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۲-۴) نوآوری خدمات در بانک………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۲-۵) ارتباط بین بهبود خدمات ارایه شده و نوآوری………………………………………………………. ۴۴
۲-۲-۶) طبقه بندی عوامل موفقیت نوآوری یک خدمت جدید…………………………………………….. ۴۵
۲-۲-۷) چارچوب نوآوری خدمات………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۲-۸) انواع نوآوری……………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۲-۹) محرک های نوآوری  خدمات………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۲-۱۰) عوامل تسهیل کننده نوآوری خدمات………………………………………………………………… ۵۲
۲-۲-۱۱) هفت بعد استراتژی نوآوری خدمات………………………………………………………………… ۵۳
۲-۲-۱۲) فرآیند بکارگیری نوآوری خدمات…………………………………………………………………… ۵۴
بخش سوم: ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۳-۲) تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی…………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۳-۳) ابعاد ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۳-۴) عوامل موثر بر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۳-۵) طبقه بندی مینتزبرگ از ساختار سازمانی……………………………………………………………… ۶۵
۲-۳-۶) طراحی ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………. ۷۷
۲-۳-۷) طراحی نوین ساختار سازمانی………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۳-۸) تکامل ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………… ۹۴
بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………. ۹۶
۲-۴-۱) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور………………………………………..
……………………………… ۹۷
۲-۴-۲) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………. ۱۰۰
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۳-۲) روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۳-۳) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۳-۴) روش ها و ابزار جمع آوری داده­ها……………………………………………………………………….. ۱۰۶
۳-۵) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… ۱۰۷
۳-۵-۱) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۳-۶) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات………………………………………………… ۱۰۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق
۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۴-۲) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه…………………………………………………………… ۱۱۳
۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۴-۴) آزمون نرمالیته…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۴-۵): بررسی مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
۴-۵-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………. ۱۲۱
۴-۵-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ……………………………………………………. ۱۲۲
۴-۵-۳) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل…………………………………………………………………. ۱۲۳
۴-۶) تحلیل مسیرهای غیر مستقیم و مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق…………………………… ۱۲۴
۴-۷) آزمون فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۲) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۲-۱) توصیف سوالات عمومی…………………………………………………………………………………. ۱۲۹
۵-۲-۲) توصیف متغیر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………. ۱۲۹
۵-۲-۳) توصیف متغیر نوآوری خدمات…………………………………………………………………………. ۱۲۹
۵-۲-۴) توصیف متغیر عملکرد سازمانی………………………………………………………………………… ۱۳۰
۵-۳) نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
۵-۴) پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
۵-۵) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۵-۶) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………… ۱۳۶
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱): تعاریف عملکرد سازمانی………………………………………………………………………….. ۱۷
جدول ۲-۲) ﻣﺒﺎﻧﯽﻧﻈﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ………………………………….. ۲۱
جدول ۲-۳): تفاوت­های عمده سیستم­های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد………………………………. ۳۴
جدول ۲-۴): تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر………………………………………………………………. ۴۲
جدول ۳-۱): آلفای کرانباخ…………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
جدول ۴-۱): توصیف متغیر نوع بانک یا موسسه مالی………………………………………………………… ۱۱۳
جدول ۴-۲): توصیف متغیر تمرکز  ……………………………………………………………………………… 114
جدول ۴-۳): توصیف متغیر رسمیت……………………………………………………………………………… ۱۱۵
جدول ۴-۴): توصیف متغیر تخصص  …………………………………………………………………………… 116
جدول ۴-۵): توصیف متغیر نوآوری خدمات…………………………………………………………………… ۱۱۷
جدول ۴-۶): توصیف متغیر عملکرد  ……………………………………………………………………………. 118
جدول ۴-۷): آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق………………………………………. ۱۱۹
جدول ۴-۸): نشانگر های متغیر ها در مدل های  ساختاری…………………………………………………. ۱۲۰
جدول ۴-۹): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر وفاداری مشتریان…………………………… ۱۲۴
 
 
فهرست نمودار
نمودار ۴-۱): میله ای  متغیر نوع بانک یا موسسه مالی………………………………………………………… ۱۱۳
نمودار ۴-۲): هیستوگرام  متغیر تمرکز   ………………………………………………………………………… 114
نمودار ۴-۳): هیستوگرام  متغیر رسمیت   ………………………………………………………………………. 115
نمودار ۴-۴): هیستوگرام  متغیر تخصص………………………………………………………………………… ۱۱۶
نمودار ۴-۵): هیستوگرام  متغیر نوآوری خدمات……………………………….
………………………………. ۱۱۷
نمودار ۴-۶): هیستوگرام  متغیر عملکرد………………………………………………………………………….. ۱۱۸
نمودار ۴-۷): آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)……………………………………………………….. ۱۲۱
نمودار ۴-۸): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)…………………………………………………. ۱۲۲
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱): مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۹
شکل ۲-۱): تبین حوزه سیستم مدیریت عملکرد……………………………………………………………….. ۲۴
شکل ۲-۲): : سیمای سیستمی سازمان و عناصر سیستم مدیریت عملکرد………………………………… ۲۶
شکل ۲-۳): فرایند طرح ریزی تولید و عملیات در سازمانها………………………………………………… ۲۸
شکل ۲-۴): ارتباط میان اهداف، استراتژی­ها و طرح­ریزی تولید و عملیات سازمان­ها………………….. ۲۹
شکل ۲-۵): اجزای اصلی مدیریت عملکرد……………………………………………………………………… ۳۰
شکل ۲-۶): تغییرات پیوسته در ارئه خدمات و نوآوری………………………………………………………. ۴۵
شکل ۲-۷): تاثیرگذاری عوامل موفقیت توسعه یک خدمت جدید…………………………………………. ۴۶
شکل ۲-۸) مدل فرآیندی در نوآوری خدمات جدید………………………………………………………….. ۴۶
شکل ۲-۹): چارچوب  نوآوری خدمات…………………………………………………………………………. ۴۸
شکل ۲-۱۰): محرک های نوآوری………………………………………………………………………………… ۵۱
 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق های توصیفی – همبستگی است. روش گرداوری داده­ها در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان با تعداد ۳۰ سرپرستی است که محقق به صورت تمام شمار پرسشنامه را بین تمامی سرپرستی­ها و در هر سرپرستی بین ۴ تا ۶ پرسشنامه به کارشناسان و مدیران توزیع کرده است.  جهت آزمون فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین تمرکز و رسمیت با نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ و نوآوری خدمات رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • مقدمه

نیاز جامعه، فلسفه وجودی سازمان­هاست و هر سازمان به منظور تحقق هدف خاصی به وجود می­آید. به منظور تأمین این نیازها سازمان باید هرچه بهتر و کاراتر وظایف خود را از طریق کارکنان به انجام برساند؛ بنابراین اثربخشی و کارایی در سازمان مورد توجه قرار می­گیرد که تحقق هر دوی اینها در گرو مشارکت کاری افراد و توجه به عوامل سازمانی است (Farhang et al ,2012). عوامل مختلفی بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است که یکی از عوامل سازمانی، ساختار می­باشد. عملکرد خوب در سازمان مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است ساختار درونی سازمان می­تواند مشوق و یا مانع عملکرد در سازمان باشد (Fredrickson, 2013). مطالعاتی که در این رابطه صورت گرفته، نشان­دهنده این است که وجود تمرکز در تصمیم­گیری­ها و رسمیت آنها در فرآیندها و روابط کاری، مانع خلق اندیشه­های جدید می­شوند؛ در حالی که توزیع قدرت و انعطاف­پذیری­ها موجب افزایش عملکرد بالا در سازمان شده که خلق اندیشه­های جدید را در سازمان تسهیل می­نماید(مجیدی و همکاران ،۱۳۹۱). از طرفی دیگر سازمان­های موفق و پیشرو از دید مدیران نوین گرا به دنبال تغییرات روزآمد در تمامی رویکردهای مدیریتی به منظور ادامه حیات و رقابت در حفظ جایگاه خود در چرخه فعالیت­های مربوطه هستند. در دوره زمانی حاضر سازمان­ها برهه خاصی را می گذرانند که عوامل برونزا و درونزای متعددی آنها را متاثر می کند که باید در حیطه اختیار قرار گیرند. در این شرایط سازمان­ها از نظر ساختار، قوانین و مقررات و ظرفیت های مدیریتی در به وجود آوردن زمینه های خلاقیت و نوآوری در وضعیت مناسبی نیستند تا با شیوه ای کم خطر و هزینه به استقبال انتقال و تغییر رویکرد خویش بروند(مهدوی مزده-ضرغامی؛۱۳۹۰). به طور کلی نوآوری برای موفقیت اکثر سازمان­ها، از جمله ارائه دهندگان خدمات مهم است. آن­ها ممکن است از طریق تمرکز بر نوآوری خدمات به مزیت رقابتی دست یابند. اهرم خدمات می­تواند به ایجاد روابط قوی با مشتریان، ایجا موانع برای رقابت، افزایش وفاداری مشتری، تغییر هزینه­ها و ایجاد مؤثرتر فعالیت­های بازار و به طور کلی بالارفتن عملکرد سازمانی کمک نماید (Daugherty et al, 2011). در این پژوهش از میان عوامل سازمانی متعددی که در مدل های سازمانی مختلف ذکر شده اند، به بررسی عامل کلیدی ساختار سازمانی مورد استفاده در ارتباط با عملکرد سازمان پرداخته میشود؛
 

 • بیان مساله

در عصر فرا رقابتی سازمان­ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی، جهانی شدن و پویایی است. به طور گسترده­ای تایید شده است ارزشی که منجر به پویایی می­شود در نتیجه بهبود مستمر عملکرد سازمان بدست می­آید(Schiuma & Lerro, 2013). بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شوند و  نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود. بانک­ها به عنوان یکی از شاخص­ترین موسسات اقتصادی نقش مهمی را در راستای فعالیت­های اقتصادی و تجاری کشور ایفا می­کند به نحوی که از طریق فعالیت های اقتصادی بین المللی، باعث تحکیم زیر ساختارهای توسعه اقتصادی جامعه و ترسیم افق­های روشن برای آن می­شود(پاکروان و خوبیاری؛ ۱۳۹۰).
نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده توسط رضوی و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که میانگین  نمرات بدست آمده عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت استان گیلان از حد متوسط مورد انتظار  طیف پایین تر بوده است در نتیجه نیاز به بهبود این متغیر در جامعه آماری مورد نظر احساس می­شود. همچنین حکیمی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه خود با عنوان تاثیر سرمایه گذاری سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی نشان داد که میانگین فراوانی علکرد سازمانی در شعب بانک ملی استان گیلان ۷/۲ است در نتیجه مشخص گردید وضعیت این متغیر کمتر از متوسط مورد انتظار است و باید در بانک­ها و موسسات مالی توجه ویژه­ای به این متغیر شود. عملکرد سازمان همان نتایجی می­باشد که در اثر فرآیندهای عملیاتی سازمان حاصل می­شود. عملکرد سازمان­ها به عنوان ماهیت آن­ها در توانایی­هایشان، نه فقط به منظور رقابتی ساختن خودشان بلکه هم­چنین برای حفظ جایگاه رقابتی خود در مقایسه با رقبا می­باشد.(Garcia-Morales et al., 2011) در این پژوهش سه مولفه برای عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: عملکرد مالی، رضایت مشتری، عملکرد سازمانی در مقایسه با رقبا (Daugherty et al, 2011).
داقرتی(۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات معتقد است که ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر می­گذارد(Daugherty et al, 2011). ساختار سازمانی ناهماهنگ با هدف های جامعه، بوروکراسی بازدارنده ای است که کل جامعه را به بیراهه می کشاند. امروزه سازمان­های دولتی یکی از بازوان پرتوان هر جامعه محسوب می شوند؛ به همین دلیل بازنگری ساختار آنها در راستای تحقق اهداف و کسب عملکرد مطلوب نیاز بایسته است(الوانی و همکاران؛۱۳۸۹). ساختار سازمانی مجموعه راه­هایی است که طی آن فعالیت­های سازمان به وظیفه­های شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه­ها هماهنگی تأمین می­شود(Farhang et al, 2012). سه بُعد ساختار سازمانی در این پژوهش شامل: تخصص، رسمیت و تمرکز است(Daugherty et al, 2011).
همچنین به عقیده داقرتی و همکاران(۲۰۱۱) نوآوری خدمات از جمله متغیرهای مهمی است که می­تواند رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. نوآوری خدمات به ایده، رویه یا عملکرد جدید و مفید در عملیات تدارکاتی که متفاوت از عملیات حال حاضر شرکت است، اشاره می کند بنابراین نوآوری خدمات را به عنوان توانایی شرکت برای توسعه خدمات نوآورانه و جدید تعریف می شود.  چهار مولفه نوآوری خدمات در این تحقیق عبارتند از: پشتیبانی از شیوه های جدید تولید یا خدمات، آشنایی با رویکردهای جدید، تغییر روش­های فعلی و ارائه روشهای جدید در مقایسه با رقبا (Daugherty et al, 2011). با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت افزایش عملکرد و نوآوری در بانک­ها سوال اصلی تحقیق این است که:  آیا نوآوری خدمات رابطه بین ساختارسازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند؟
 

 • ضرورت و اهمیت تحقیق

عملکرد سازمانی از متغیرهای مهم در بهره­وری محسوب شده و اساسی­ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف است(موذن و همکاران؛ ۱۳۹۰). بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود(پاکروان و خوبیاری؛ ۱۳۹۰). با افزایش جهانی شدن و اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر، عملکرد سازمانی بیش­تر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاکید بیش­تری بر تخصیص زمان و تلاش­های لازم در جهت بهبود عملکرد سازمانی از طریق تسریع رشد اقتصادی دارند (Jimenez- Valle 2012) و از آن­جایی که از طریق بهبود عملکرد، سازمان قادر می­شود تا بهتر خواسته­ها، نیازها و انتظارات ذینفعان را برآورده کند، به منظور بهبود عملکرد، سازمان باید به طور مداوم کارایی و اثربخشی خودش را بهبود ببخشد. که این امر مستلزم داشتن توانایی طراحی، پیاده سازی، مدیریت و توسعه فرایندهای سازمانی بر مبنای محصول خروجی سازمان و درآمد حاصل از آن است. این امر ممکن است تنها از طریق گسترش مستمر ظرفیت­های سازمانی محقق شود. این ظرفیت­ها ریشه در دارایی­های دانشی سازمان دارد که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می­دهد(Schiuma & Lerro, 2011).
با توجه به مطالب فوق اهمیت و ضرورت عملکرد سازمانی عبارتند از:

 • افزایش بهره­وری
 • ایجاد موقعیت مطلوب در دستیابی به اهداف
 • ایجاد نیروی عظیم هم­افزایی
 • افزایش جهانی شدن
 • اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر
 • تاکید بر تخصیص زمان و تلاش­های لازم
 • برآورده شدن خواسته­ها، نیازها و انتظارات ذینفعان
 • بهبود مداوم کارایی و اثربخشی سازمان
 • توانایی در طراحی، پیاده سازی، مدیریت و توسعه فرایندهای سازمانی بر مبنای محصول خروجی سازمان و درآمد حاصل از آن

بنابراین از آن­جایی که هزینه حفظ مشتری کمتر از جذب مشتریان جدید در بانک­ها می­باشد و با توجه به این که بهبود عملکرد بانک باعث افزایش بهره­وری و رضایت مشتری می­شود بررسی عملکرد سازمانی در بانک­ها مورد اهمیت است. سازمان­ها و به ویژه بانک­ها تنها بر حسب موضوعات مالی ارزیابی و تفسیر نمی­شوند، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که نه تنها بهبود موضوعات مالی، بلکه بقا و جاودانگی غیر مالی سازمان­ها را نیز تضمین می­کنند. از موضوعات غیر مالی که در دوران معاصر اهمیت چشمگیر و قابل ملاحظه­ای یافته­اند، عناوینی چون ساختار سازمانی و نوآوری خدمات را می­توان نام برد (سیدنقوی و همکاران،۱۳۹۱).
 

 • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی است. بنابراین چهار هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

 • سنجش نوع ساختار و ابعاد آن (تخصص، رسمیت و تمرکز).
 • سنجش میزان نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
 • سنجش میزان عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
 • سنجش رابطه بین رسمیت و نوآوری سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
 • سنجش اثر میانجی گری نوآوری خدمات در رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان

تعداد صفحه :۱۶۹
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com