پایان نامه رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت دولتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
گرایش : منابع انسانی
عنوان :
رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
سازمانها در دنیای پر رقابت کنونی بدنبال یافتن شیوه های حداکثر نمودن تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین آنها انگیزش کارکنان به ایفای نقش های فراتر در سازمان است . اخلاق یعنی رعایت اصول و ارزشهای حاکم بر رفتار فرد و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به شناخت ابعاد تاثیر گذار اخلاق  بر رفتار کارکنان و ارتقا آن در سازمان خواهد شد و از آنجا که پایه ای ترین رویکرد به اخلاق ، بر اساس فلسفه اخلاقی است ؛ فرض بر این است که کارکنان قوانین و مقررات مربوط به رفتار اخلاقی را بر اساس فلسفه اخلاقی شکل می دهند.
هدف : این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش آنها در کارکنان شرکت گاز استان گیلان است .
روش اجرای تحقیق : این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ، توصیفی–همبستگی است . جامعه این تحقیق 1253 نفر از کارکنان شرکت گاز استان گیلان می باشد ؛ تعداد نمونه برآوردی طبق جدول مورگان297 نمونه بود که تعداد 370 پرسش نامه پخش و تعداد 354 برگشت داده شدند که تعداد 339 پرسش نامه قابل تحلیل بود . روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده بود.
یافته ها: این تحقیق نشان داد که ابعاد فلسفه اخلاقی (قانون طلایی، منفعت گرایی، وظیفه گرایی، عدالت گرایی و آزادی فردی )با بروز رفتار فرا نقش رابطه معنی دار دارند. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون شدت رابطه منفعت گرایی و آزادی فردی بیش از سایر ابعاد می باشد .
محدودیتهای تحقیق :تعداد کم سناریو ها برای سنجش فلسفه اخلاقی کارکنان ، ساده بودن مدل و عدم کنترل متغیرهای مداخله گر و تعدیلگر نظیر عدالت و تعهد سازمانی
ارزش علمی : این تحقیق رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش و شدت رابطه ابعاد فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش و ابعاد موثر تر بر بروز رفتار شهروندی را روشن می کند و نشان می دهد تمایل افراد برای انجام رفتار فرانقش ، وقتیکه درک مساعد تری نسبت به اخلاق گرایی داشته باشند بیشتر خواهد بود .
واژگان کلیدی : رفتار فرا نقش ، رفتار شهروندی سازمانی ، فلسفه اخلاقی
فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
فصل اول  : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه     ……………………………………………………………………….1
1-2) بیان مساله     …………………………………….1                                                                                                   
1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق       …………………………………3                                                                                                
1-4) چارچوب نظری       …………..5                                                                                               
1-5) فرضیه های تحقیق    …………………………………………….7                                                                                               
1-6) اهداف تحقیق        ……………………………..7                                                                                              
1-7) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق   ……………….8                                                                                                   
1-7-1) تعریف عملیاتی متغیر مستقل    ……………………………………………………………………. 8                                                                                                    
1-7-2 ) تعریف عملیاتی متغیر وابسته   …………………………………9                                                                           
1-8) قلمرو تحقیق     ………………………………..10                                                                    
فصل دوم : ادبیات تحقیق    
2-1 ) : رفتار فرانقش   ………………………………..12                                                              
2-1-1)مقدمه     ……………………………………….12                                                                    
2-1-2) مفهوم رفتار فرا نقش    …………….12                                                                       
2-1-3 ) تاریخچه مفهوم رفتار فرا نقش    ………15                                                                        
2-1-4 ) مدلهای رفتار فرا نقش    …………………..18                                                                        
2-1-4-1 ) مدل گراهام     …………………..18                                                                        
2-1-4-1 ) مدل پودساکف  ………………………………….19                                                                                                                                                         
2-1-4-1 ) مدل مارکوزی  ……..19                                                                                                                                                        
2-1-4-1 ) مدل بورمن و موتوویدلو    …………….19                                                                        
2-1-4-1 ) مدل فار   ………………………………………………………………………………………………20
2-1-4-1 ) مدل ارگان  ……………………………………………………………………………………………20
2-1-5 ) عوامل تاثیر گذار بر بروز رفتار فرا نقش   …………………………………………………………………………..22
2-1-5-1 ) ویژگی های فردی کارکنان     …………………………………………………………………22
2-1-5-2 ) ویژگی های شغلی   ………………………………………………………………………………..23
2-1-5-3 ) ویژگی های سازمانی    ……………………………………………………………………………23
2-1-5-4 ) سبک رهبری   ……………………………………………………………………………………….24  
2-1-6 ) پیامدهای رفتار فرانقش   …………………………………………………………………………………………………24
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
2-1-7 ) سیاستهای تقویت رفتارفرا نقش    ……………………………………………………………………………………25
2-1-7-1 ) گزینش واستخدام   …………………………………………………………………………………25
2-1-7-1 ) آموزش و توسعه    …………………………………………………………………………………26
2-1-7-1 ) ارزیابی عملکرد و جبران خدمات   ……………………………………………………………26
2-1-7-1 ) سیستم های غیررسمی    …………………………………………………………………………26
2-2 ): فلسفه اخلاقی کارکنان   …………………………………………………………………………………..27
2– 2-1 ) مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………………27
2– 2-2 ) مفهوم فلسفه اخلاقی    …………………………………………………………………………………………………27
2-2-3 ) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق   ………………………………………………………………………………………….28
2-2-4 ) عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقی   …………………………………………………………………………………….29
2-2-5 ) انواع فلسفه های اخلاقی    ………………………………………………………………………………………………30
2-2-5-1 ) دسته بندی بر حسب هدف یا فرآیند   ……………………………………………………….30
2-2-5-2 ) دسته بندی محوری   ………………………………………………………………………………31
2-2-5-3 ) دسته بندی فورسیت    …………………………………………………………………………….32
2-2-5-4) دسته بندی قاری سید فاطمی……………………………………………………………………..33
2-2-5-5 ) دسته بندی الوانی …………………………………………………………………………………….35
2-2-5-6) دسته بندی رحمان سرشت ………………………………………………………………………..36
2-2-5-7 ) دسته بندی لدبتر………………………………………………………………………………………37
2-2-5-8 ) دسته بندی هس مر ………………………………………………………………………………..38
2-2-6) پیامد اخلاق در سازمانها   …………………………………………………………………………………………………43
2-3): رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش……………………………………………………………44
2-3-1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-2 ) اهمیت رفتار فرا نقش در سازمانها……………………………………………………………………………………….44
2-3-3 ) فلسفه اخلاقی بعنوان یکی از ویژگی های کارکنان ……………………………………………………………..46
2-3-4 ) الگوی تصمیم گیری اخلاقی …………………………………………………………48
2-3-4-1 ) تجزیه و تحلیل اقتصادی …………………………………………………………………….49
2-3-4-2 ) تجزیه وتحلیل قانونی …………………………………………………………………………49
2-3-4-3 ) تجزیه وتحلیل فلسفی …………………………………………………………………………49
2-3-5 ) نقش فلسفه اخلاق فرد در تصمیم گیری و رفتار فرا نقش…………………………50
2-4): پیشینه تحقیقاتی…………………………………..52
2-4-1) مقدمه ………………………………………………………………………….52
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
2-4-2) پیشینه تحقیقات داخلی  ………………………………………………………………………………………………………52
2-4-3) پیشینه تحقیقات خارجی   ……………………………………………………………………………………………………54
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1)مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-2) روند اجرای تحقیق    ……………………………………………………………………………………………………………57
3-3)  روش تحقیق    …………………………………………………………………………………………………………………..57
3-4) جامعه آماری     ……………………………………………………………………………………………………………………58
3-5)  نمونه آماری    …………………………………………………………………………………………………………………….58
3-6)  روش و ابزار گردآوری داده ها   …………………………………………………………………………………………….58
3-7) روایی و پایایی تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………59
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها    ……………………………………………………………………………………………..60
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 
4 – 1 ) مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………………..62
4 – 2 ) توصیف متغیرهای تحقیق   ……………………………………………………………………………………………….62
4-2-1) جنسیت    ………………………………………………………………………………………………………..62
4-2-2) سن    ……………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-3) تحصیلات    …………………………………………………………………………………………………….63
4-2-4) ارتباط رشته    …………………………………………………………………………………………………..64
4-2-5) سابقه خدمت   …………………………………………………………………………………………………..64
4-2-6) نوع شغل   ………………………………………………………………………………………………………..65
4-2-7) قانون طلایی    …………………………………………………………………………………………………65
4-2-8) منفعت گرایی    …………………………………………………………………………………………………65
4-2-9) وظیفه گرایی    ………………………………………………………………………………………………….66
 4-2-10) عدالت گرایی    ………………………………………………………………………………………………66
4-2-11) آزادی فردی    …………………………………………………………………………………………………67
4-2-12) نوع دوستی    ………………………………………………………………………………………………….67
4-2-13) فضیلت مدنی    ……………………………………………………………………………………………….67
4-2-14) وجدان کاری    ……………………………………………………………………………………………….68
4-2-15) جوانمردی    ……………………………………………………………………………………………………68
4-2-16) ادب و نزاکت    ……………………………………………………………………………………………….68
فهرست مطالب
عنوان                                                                              صفحه
4-2-17) رفتار شهروندی    …………………………………………………………………………………………….69
4 – 3 ) آزمون فرضیه های تحقیق    ………………………………………………………………………………………………69
4 – 3-1 ) آزمون فرضیه اصلی      …………………………………………………………………………………69
4 – 3-2 ) آزمون فرضیه فرعی اول      …………………………………………………………………………..70
4 – 3-3 ) آزمون فرضیه فرعی دوم      …………………………………………………………………………..71
4 – 3-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم      ………………………………………………………………………….72
4 – 3-5 ) آزمون فرضیه فرعی چهارم         ……………………………………………………………………73
4 – 3-6) آزمون فرضیه فرعی پنجم      ………………………………………………………………………….74
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد    
5 – 1 ) مقدمه     …………………………………………………………………………………………………………………………..76
5 – 2 ) نتایج آمار توصیفی    …………………………………………………………………………………………………………..76
5 – 2-1 ) توصیف پاسخ دهندگان     ………………………………………………………………………………76
5 – 2-2 ) توصیف متغیر های تحقیق     …………………………………………………………………………76
5 – 3 ) نتایج آمار استنباطی    ………………………………………………………………………………………………………..79
5 – 3-1 ) نتیجه آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….79
5 – 3-2 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 1     ……………………………………………………………………..80
5 – 3-3 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 2     ……………………………………………………………………..80
5 – 3-4 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 3     ……………………………………………………………………..80
5 – 3-5 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 4     ……………………………………………………………………..81
5 – 3-6) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 5     ……………………………………………………………………….81
5 – 4 ) پیشنهاد ها بر اساس نتایج تحقیق  ………………………………………………………………………………………81
5 – 5 ) محدودیتهای تحقیق     ……………………………………………………………………………………………………..83
5 – 6 ) پیشنهاد برای پژوهش های آینده………………………………………………………………………………………….83
منابع و مأخذ   ………………………………………………………………………………………………………………………………..84
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………90
مقدمه
دنیای امروز دنیایی پر از رقابت است و سازمانها بدلیل نیاز به انعطاف پذیری در مواجهه با رقبا بدنبال یافتن شیوه هایی برای حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین موضوعاتی که سازمانها با آن مواجه هستند ، چگونگی انگیزش کارکنان است به اینکه نقش ها و وظایف خود را به خوبی انجام می دهند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان اثربخشی خود را حفظ خواهد کرد ( بهاری فر ، جواهری کامل و احمدی ،1390 ) . در واقع ، مجموعه ای ویژه از رفتارهای کارکنان می تواند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان داشته باشد . به ویژه رفتارهایی که فراتر از الزامات تعریف شده نقش باشد ( صنوبری ، 1387) . در این تحقیق به رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش کارکنان پرداخته شده است.
فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم می سازد.
1 – 2) بیان مساله
مسئله این تحقیق که محقق به دنبال دستیابی به راه حل آن می باشد عبارت است از بررسی رابطه فلسفه اخلاقی کارکنان در بروز رفتار های خارج از نقش و فرا وظیفه ای در آنان. به عبارت دیگر دو نفر که در یک سازمان و یک واحد همزمان و با شرایط یکسانی کار می کنند رفتارهای شغلی و وظیفه ای متفاوتی از خود نشان می دهند: یکی از آنها در حد انجام وظایف سازمانی محوله و بر اساس شرح شغل عمل می نماید و دیگری رفتارهای خارج از وظیفه نظیر کمک به همکاران و … نشان می دهد ، که در این صورت می بایست به شناسایی عوامـل تأثیرگذار بر تمایل به ماندگاری و میزان تاثیر آنها پرداخته شود. بنابراین محققان مختلفی به دنبال علل موثر بر بروز این پدیده در سازمان بوده اند و علل مختلفی از جمله وی‍ژگی های شغل، ویژگی های فردی، عوامل رهبری و … را شناسایی کرده اند. با اینکه توجه به موضوع اخلاق بعنوان یکی از ویژگی ها در سطح فردی ، سازمانی و اجتماعی در سازمانها مسئله جدیدی محسوب نمی شود؛ لیکن در سال های اخیر تجربه موفق شرکت های اخلاق مداری در کنار افول شرکت هایی که اصول اخلاقی را نادیده می گرفتند، بیش از پیش اثربخشی راهکارهای اخلاق مدار را در سازمان ها آشکار کرده است .
شرکت گاز، از جمله سازمانهایی است که با عموم شهروندان از طبقات اجتماعی مختلف سر و کار دارد . با توجه به طیف وسیع مخاطبان، هرگونه نارسایی کمی و کیفی در خدمات شرکت فوق منجر به بازخوردی مستقیم در شهروندان می شود ازجمله از دست رفتن زمان و هزینه های اضافی و خستگیهای روحی و جسمی مضاعف ناشی از دریافت نامناسب خدمات می شود. گسترده بودن طیف فعالیتهای این شرکت و وجود بحرانهایی نظیر برف و لزوم مدیریت بیش از پیش انر‍ژی در سالهای اخیر نیاز این شرکت را در بروز رفتارهای خارج از وظیفه بیش از پیش مشخص می کند . در شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی[1] یاد می شود . این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند .
چنانچه مطالعات مختلف نشان می دهد که مسائل اخلاقی بعنوان یک نیاز در سازمانها و شرکتهای کشور ما مورد بحث بوده و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی [2] بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به شناخت ابعاد تاثیر گذار اخلاق بر رفتار شهروندی در سازمان خواهد شد (طاهری دمنه ، زنجیر چی و نجاتیان قاسمیه ، 1390) . چنانکه ترنیپسید[3] (2002) نیز پی برد ، افرادی که رفتار اخلاقی بالاتر و بیشتری دارند ، رفتار شهروندی بیشتری نیز از خود نشان می دهند . بنابراین می توان اینگونه مطرح کرد که فلسفه اخلاقی فرد به طور مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی وی رابطه دارد و عدم توجه به اخلاق در جوامعی مانند ایران که دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده و با کشورهای توسعه یافته اختلاف قابل توجهی دارند می تواند معضلات بزرگی برای سازمانها بوجود آورد امروز رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی به صورت یکی از مهمترین پدیده هایی در آمده است که در بیشتر سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد . اصول اخلاقی به صورت بخشی از سیاستهای رسمی و فرهنگ غیر رسمی سازمان در آمده است و فلسفه های اخلاقی ، که باید ها و نباید های ارزشی – فلسفی و ملاک معیار سنجش و درستی و نادرستی رفتار شخص نسبت به خود ، دیگران و جامعه هستند ؛ از عواملی است که بر نگرش ، رفتار و عملکرد کارکنان تاثیر گذار می باشد (سلیمانی ، 1390) .
پایه ای ترین رویکرد به اخلاق ، فلسفه اخلاقی است ؛ فرض بر این است که فلسفه های اخلاقی بر تصمیم گیری های اخلاقی افراد تاثیر می گذارند . (میرشاهی و همکاران ، 1389 ) برخی محققان معتقدند تصمیم گیری های اخلاقی تحت تاثیر گزینش و استخدام افراد اخلاقی است و پاداش و تنبیه متداول تاثیر زیادی در رعایت اصول اخلاقی ندارد (لاوتن به نقل از صنوبری ، 1387) مفهوم اخلاق کاری درجه اهمیت بالایی در تصمیمات مسئولین سازمانها برای ایجاد و نگهداری کارکنان با انگیزه و سخت کوش دارد (قلی پور ،1389) .
بر اساس مطالب بالا، پرسش اصلی این تحقیق به شرح زیر شکل می گیرد :
چه رابطه ای بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان وجود دارد ؟
این پروژه، 5 پرسش فرعی زیر را در پی خواهد گرفت:
1 – آیا بین فلسفه منفعت گرایی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد ؟
2 – آیا بین فلسفه وظیفه گرایی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد ؟
3 – آیا بین فلسفه قانون طلایی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد ؟
4 – آیا بین فلسفه عدالتگرایی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد ؟
5 – آیا بین فلسفه آزادی فردی و رفتار فرا نقش رابطه وجود دارد؟
1– 3 ) ضرورت و اهمیت تحقیق
دنیای امروز دنیایی پر از رقابت است و سازمانها بدلیل نیاز به انعطاف پذیری در مواجهه با رقبا بدنبال یافتن شیوه هایی برای حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند و چنانچه سیر تحولات منابع انسانی را بنگریم، در خواهیم یافت که توجه به نیروی انسانی به عنوان عامل اصلی اثربخشیِ سازمان، از دیرباز مورد توجه صاحب نظران مدیریت بوده است . این توجه روز به روز افزایش یافته است تا جایی که امروزه نیروی انسانی را مشتریان سازمان ها نام نهاده اند . شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها ، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن ها در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی[4] یاد می شود . این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود می دانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند . بر خلاف گذشته که اغلب محققان به عملکرد درون نقش[5] کارکنان به منظور افزایش اثربخشی سازمان توجه می کردند، امروزه محققان اهمیت زیادی به تاثیر عملکرد فرا نقش[6] بر اثربخشی سازمان قائل هستند . یکی از مفاهیم عملیاتی درباره رفتارهای فرا نقش، رفتارهای شهروندی سازمانی است که توجه محققان و مدیران سازمان ها را به عنوان یکی از عوامل موفقیت و اثربخشی سازمان به خود جلب کرده است .
ارزش ها به وسیله محتوایشان از یکدیگر جدا می شوند و عقایدی را پوشش می دهند که باعث ترجیح شکل خاصی از رفتار بر دیگر گزینه های رفتاری می شوند . ارزش ها مبنای قضاوت اخلاقی را فراهم کرده و آن را هدایت می کنند . نظریه های عمومی اخلاق ایدئولوژی را در میان ارزش های دیگر او در اولویت قرار می دهند . به نحوی که هنگام یک تصمیم گیری اخلاقی هر چه فرد از فلسفه اخلاقی خود آگاهتر باشد ، این فلسفه تاثیر بیشتری بر تصمیم آنها می گذارد . به عبارت دیگر فرد تحت تاثیر فلسفه ای که در فرایند اجتماعی سازی خود آموخته است قرار می گیرد (میرشاهی و همکاران ، 1389) .
زیرا بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متاثر از ارزشهای اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد بعلاوه اخلاقیات ارتباط تنگاتنگی با ارزشها دارند و بعنوان ابزاری نگریسته می شوند که ارزش ها را به عمل تبدیل می کنند .  و از آنجا که رفتار فرد تحت تاثیر بینش او و فلسفه های اعتقادی وی قرار دارد ، می توان این گونه نتیجه گرفت که رفتار شهروندی سازمانی ظهور و نمود رفتار اخلاقی در محیط کار است (Baker , Hunt and Andrews , 2006)
متغیر وابسته تحقیق ، رفتار فرا نقش است . این نوع رفتارها ، رفتارهای مثبتی است که افراد از روی میل و اراده انجام میدهند و تحت اجبار و الزامات رسمی نیست و پاداش رسمی نیز بدنبال ندارند . اما می توان انتظار داشت که توسط نظامهای غیر رسمی تقویت شوند و در نهایت کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را ارتقا می دهد ) رضائیان و میرزاده ، 1389 ( Lance and Daniel, 2001; Korkmaz and Arpaci2009; .
 اما باتمن[7] و ارگان [8] در سال 1983 برای اولین بار از اصلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آنرا بعنوان رفتارهایی سودمند که در شرح شغل قید نشده است ، اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند ؛ تعریف نمودند (صنوبری ، 1387) لازم به ذکر است که برخی از مصداق های رفتار شهروندی انجام وظایف جانبی ، کمک رسانی داوطلبانه با سایر افراد در کارشان ؛ توسعه حرفه ای در زمینه کاری خود ؛ پیروی از مقررات سازمان حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد ، تلاش جهت ارتقا و کمک به سازمان ، حفظ نگرش مثبت و تحمل ناملایمات در کار می داند ( Bolino and Turnley ,2003 ) .
باتوجه به مطالب فوق الذکر و تصریح اهمیت جذب و نگهداری نیروی موثر سازمان ( از طریق فرآیندهایی نظیر آموزش و توسعه ) تحقیق حاضر نیز توجه عمده خود را به این مسئله  معطوف داشته است، چون معتقدیم چنانچه سازمانی تمامی منابع و ملزومات راداشته باشد ولی نتواند نیروی انسانی کارآمدی داشته باشد نخواهد توانست که درکارخود موفق باشد بنابراین اگرسازمانی خواهان موفقیت واثربخشی باشد می بایست در وهله اول نیروهای کارآمدی را جذب نماید، در ثانی توجه خاصی به نگهداری آن داشته باشد تا آنان با انگیزه بیشتری تمایل به بروز رفتار فرانقش داشته باشند.
1 – 4 ) چارچوب نظری
چارچوب نظری این تحقیق بر اساس مدل مفهومی تحقیق سلیمانی(1390) بنیان نهاده شده است که به بررسی رابطه رفتار اخلاقی بر مبنای اخلاق شخصی ، قانونی ، سودمندگرایی و اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است . شکل (1-1) مدل تحلیلی تحقیق را نشان می دهد در این تحقیق برای بررسی فلسفه اخلاقی کارکنان از دسته بندی اخلاق هس مر (1389) و برای بررسی رفتار فرا نقش از مدل ارگان ( 1997 ) که تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی شده استفاده گردید و رفتار فرا نقش به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است . این رفتار ها بر اساس تحقیقات ارگان عبارتند از نوعدوستی [9] ، وجدان کاری یا وظیفه شناسی[10] ، جوانمردی و گذشت[11] ، ادب و احترام [12]و آداب اجتماعی یا رفتار مدنی [13]. با توجه به اینکه عوامل مختلفی در بروز رفتار فرا نقش موثر است ؛ در این تحقیق ، به نقش فلسفه اخلاقی اخلاقی کارکنان برای پیش بینی بروز رفتار فرا نقش پرداخته شده است . فلسفه های اخلاقی از دیدگاه هس مر عبارتند از : قانون جاویدان[14] ، فرجام گرایی [15] ، وظیفه گرایی [16] ، عدالت توزیعی[17] ، آزادی فردی [18].
شکل (1-1) مدل تحلیلی تحقیق
1– 5 ) فرضیه های تحقیق
فرضیه های این تحقیق به شرح ذیل است :
1 5 1 )فرضیه اصلی
بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد .
1 – 5 – 2 ) فرضیه فرعی
1 – بین فلسفه نتیجه گرایی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد
2 – بین فلسفه وظیفه گرایی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد .
3 – بین فلسفه قانون طلایی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد .
4 – بین فلسفه عدالت گرایی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.
5 – بین فلسفه آزادی فردی و رفتار فرا نقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد .
1 – 6 ) اهداف تحقیق

  • تعیین فلسفه اخلاقی کارکنان شرکت گاز استان گیلان .
  • تعیین سطح رفتار فرا نقشی سازمانی جامعه این تحقیق .
  • تعیین رابطه بین فلسفه اخلاقی مدیران و رفتار فرا نقشی سازمانی جامعه این تحقیق .
  • تعیین ابعاد فلسفه اخلاقی که می تواند رفتار فرا نقشی جامعه این تحقیق را پیش بینی نماید .
  • تعیین ابعادی از فلسفه های اخلاقی که به طور معنی دارتری رفتارهای فرا نقش در کارکنان را پیش بینی می نماید .

1– 7 ) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی از متغیرهای تحقیق ذیلا ارائه شده است:
1-7-1 ) تعریف فلسفه اخلاقی : اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است ، یعنی درست چیست و نادرست کدام است (دفت ،1374) .
1-6-1-1) قانون جاویدان : این دیدگاه که به قانون طلایی نیز مشهور است ، بدین گونه خلاصه می شود که «با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند» . و با معیار هایی نظیر اینکه به طور کلی قابل قبول باشد ، برای خود فرد و افراد نزدیک به وی و همه افراد پذیرفتنی باشد تعریف می شود و می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-1-2) منفعت گرایی یا تئوری فرجام گرایی : اخلاقی بودن یک رفتار، براساس میزان مطلوبیت و منافع حاصل از آن بیان می شود . معیارهای آن شامل بهره وری ، نتایج و پیامدها ، ایجاد حداکثر منافع و حداقل ضرر و ایجاد حداکثر سود ممکن است که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-1-3)وظیفه گرایی یا آغازگرایی : بر اساس این دیدگاه هر عمل به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد . با معیار هایی چون عرفی بودن ، منصفانه بودن ، انجام وظایف و پایبندی به قوانین اخلاقی تعریف می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد.
1-7-1-4)عدالت توزیعی: در این تئوری یک عمل را در صورتی که منجر بـه افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود، می توان درست و عادلانه و مناسب (و بنابر این اخلاقی) نامید . و بر اساس معیار هایی آن رفتار عادلانه و رفتار درست سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-1-5) آزادی فردی : بر اساس این دیدگاه هر عملی که آزادی فردی را نقض کند، غیراخلاقی است؛ حتی اگر منافع و رفاه بیشتری برای دیگران ایجاد کند . معیارهای آن عبارتند تامین منافع سازمان ، تامین منافع شخصی و تامین منابع مدیران سازمان که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-2 ) تعریف رفتار فرا نقش : رفتار فرا نقش که با عنوان رفتار شهروندی سازمانی  مفهوم سازی شده است یعنی رفتارهایی سودمند که در شرح شغل قید نشده است ، اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند و شامل ابعاد زیر می باشد :
1-7-2-1)نوعدوستی: رفتاری داوطلبانه است که هدف اصلی آن کمک به افراد دیگر سازمان با در نظر گرفتن وظایف یا روابط سازمانی است . و با معیارهایی چون انجام وظایف کارکنان غایب ، کمک به کارکنان جدید و کمک به حل مشکل کارکنان سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-2-2) وجدان کاری یا وظیفه شناسی: رفتاری داوطلبانه در جهت کمک به سازمان است که در آن ، کارکنان از حداقل الزامات مورد نیاز وظایفشان ، فراتر می روند . و با معیار هایی چون انجام وظایف در شرایط نامساعد ، زودتر از موعد مقرر ، طبق قوانین و به موقع سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-2-3)  جوانمردی و گذشت: تمایل کارکنان به تحمل شرایطی است که دارای کمترین شرایط ایده آل مورد نظر آنها را دارد ؛ بدون آنکه شکایتی انجام دهند و با معیارهایی چون صبر در موقعیت های نامطلوب ، شاکی نبودن در مسائل جزیی ، توجه به جنبه هاب مثبت موقعیت ها سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-2-4) ادب و احترام: شامل فعالیتهایی است که به جلوگیری از ایجاد مشکلات مرتبط کاری که ممکن است با دیگران صورت بگیرد ، کمک می کند و با معیارهای تکریم ارباب رجوع و افراد سازمان سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1-7-2-5) آداب اجتماعی یا رفتار مدنی: منعکس کننده رفتارهایی است که نشانگر مشارکت مسئولانه فرد در امور شرکت و ارزش قائل بودن او برای سازمان است و با معیارهایی چون شرکت در فعالیت های فوق برنامه ، حمایت از برنامه های سازمان ، شرکت در جلسات غیر الزامی و بیان عقاید سنجیده می شود که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .
1 8) قلمرو تحقیق
این تحقیق مانند هرتحقیق دیگری محدود به زمان و مکان و موضوع مشخصی به شرح ذیل می باشد :
قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق محدود به بهار و تابستان 92 می باشد .
قلمرو مکانی: این تحقیق در شرکت گاز استان گیلان انجام می گردد .
قلمرو موضوعی :این تحقیق از لحاظ موضوعی به حوزه مدیریت رفتار سازمانی می پردازد .

تعداد صفحه :118
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com