پایان نامه رضایت زناشویی//ابعاد کمال گرایی

یه مؤلفه انگیزشیه که شامل کوششای فرد واسه رسیدن خودمون کامله. در این بعد کمال گرایی افراد دارای انگیزه قوی واسه کمال معیارای بالا غیر واقعی، تلاش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ و رابطه با یافته های به شکل موفقیتای کامل یا شکستای کامل هستن. بر عیوب و شکستتای گذشته خود تمرکز می کنن و معیارای شخصی غیر واقعی رو در سر تاسر بخش رفتاری خود گسترش میدن.  این آدما به حد افراطی مو شکاف و اقتصاد گر هستن، طوری که نمی تونن عیوب و اشتباهات یا شکستای خود رو در جنبه های جور واجور زندگی قبول کنه.

۲- کمال گرایی دیگه مدار

بعد مهم دیگه کمال گرایی شامل عقاید و انتظارات در مورد قابلیتای دیگرونه. کمال گرایی دیگه مدار یه بعد بیان فردیه که شامل تمایل داشتن معیارای کمال گرایانه واسه اشخاصیه که واسه فرد اهمیت زیادی دارن. از اونجایی که کمال گرایی دیگه ندار با نبود اعتماد و احساس ویژگی نسبت به بقیه همراه س، این بعد کمال گرایی ممکنه به روابط بین شخصی سخت می رسه.