پایان نامه رضایت زناشویی//نظریه کمال گرایی فروید

هورنای در تحلیل خود از نظریه فروید اعلام میکنه : به نظر فروید ، روان رنجورا به وسیله کشش یا احتیاج به کامل بودن دائم، به طرف هدف رانده نمی شن، بلکه اونا احتیاج دارن، به ظاهر سازی یا خودنمایی کردن به این که در جست و جوی کمال  هستن.  البته درسته که این آدما به واسطه داشتن قوه (فرا خود) ً اختیار و استقلال زیادی تری از خود نشون میدن، تا شکل های جور واجور دیگه روان نژندا.  ولی این استقلال نتیجه عصیان و عناده، نه نتیجه سلامت فکر . این افراد با وجود خودنمایی به استقلال فکری و عاطفی خیلی کم اراده بوده و همیشه واسه اخذ تصمیم به بقیه متکی می شن . یعنی این که احساسات و افکار و رفتار اونا براساس چیزی که حس می کنن، بقیه از اونا توقع دارن، هستن. هم اینکه شدیدا روی عقاید بقیه نسبت به خود حساب می کنن و این که بقیه اونا رو افراد کامل و بی عیب و مشکل بدونن، بسیار واسه اونا مهمه. البته ، تمایل آدم به حفظ ظاهر و نیاز اون به کامل بودن چیزی طبیعیه ولی چیزی که در شخص روان نژند مورد بحث و مهمه، اینه که این خودنمایی به اندازه ای بزرگ نمایی آمیز می شه که همه شخصیت اون تبدیل به یه ماسک می شه، طوری که احتیاجات واقعی اون تحت تاثیر میل قرار میگیره . تمایل به کامل بودن ممکنه به صورتای مختلفی که مورد پسند اجتماعه ظاهر شه: مثل نظم و ترتیب ، پاکیزگی، همت، لیاقت ، سخاوت،  مهارت در کارای هنری ، عملکردای متفاوت و امثال اون . در این که در کدوم یکی از این موارد شخص میل به تکامل پیدا می کنه، به عوامل جور واجور بستگی داره . مثل : استعدادای فکری ، و در آخر نوع اضطرابی که به وسیله کامل بودن ، موفق شدن ، از شدت اون کم میشه( هورنای، ۱۹۵۴؛ به نقل از نجاریان و مقدم، ۱۳۹۳).