پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//فرایند بازاریابی

است(داهات و بقیه،  ۱۳۸۱، ص ۴۸).

بازاریابی فرایندیه که شرکت طی اون واسه مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه محکمی با اون برقرار می کنه تا عوضش بتونه از اون ارزش بدست آورد. روند بازاریابی شامل پنج مرحله س. شکل ۲-۲( کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵ ،ص۶۹).