پایان نامه قانون حمایت خانواده-:انواع صلاحیت محاکم

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه

جنبه حق بودن صلاحیت دادگاه: اون مقدار اختیاریه که محاکم واسه رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارن. اصل ۱۵۹ قانون اساسی: منبع رسمی تظلمات و شکایات دادگستریه. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت اونا، به شرط حکم قانونه. اصل ۳۴ قانون اساسی: ” دادخواهی حق مسلم هر فرده و هرکی می تونه به خاطر دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه کنه.”

جنبه تکلیف بودن صلاحیت دادگاه: یعنی دادگاه مکلفه به چیزی رسیدگی کنه اگر به موجب قانون مامور به رسیدگی به اون امر باشه. ماده ۳ قانون آئین قضاوت مدنی سال ۷۹ ” محاکم وظیفه دارن به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل دشمنی کنن.”

 بند دوم: شکل های جور واجور صلاحیت محاکم

شخصی که واسه اقامه دعوا به مرجعی، مراجعه می کنه باید دعوای خود رو،در مرجعی که صلاحیت و لیاقت رسیدگی به موضوع دعوا داره اقامه کنه. واسه این کار باید اول منبع قضاوتی که ذاتاً صالحه تشخیص بده. بعد از بین مراجعی که ذاتاً صالحه،مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی داره، تعیین کنه.

صلاحیت ذاتی محاکم با در نظر گرفتن صنف و نوع و درجه اونا مشخص می شه.

الف:تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف: نهادهایی قضایی کلا به دو صنف مراجع قضایی و اداری تقسیم می شن. هر دعوایی که از جنبه اداری بهره مند باشه، باید در محاکم اداری طرح شه.و دعاوی غیر اون ،باید در مراجع قضایی طرح شن.