پایان نامه مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور
مرکز پیام نوردلیجان
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی
گروه مدیریت
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404
آذر مکوندی
شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
   امروزه توانمندی کارکنان سازمانهای حاکمیتی مانند استانداری و فرمانداری ها با توجه به رسالت برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استانداری از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان آن بر عهده دارند. لذا ارائه یک مدل بومی توانمندسازی می تواند به کارکنان جهت توانمندسازی در این دستگاه حاکمیتی کمک نماید و کارمند توانا به عنوان یک سرمایه ،نقطه قوت داخلی و اصلی برای استان، در سطح خرد و کشور ،در سطح کلان باشد.
    پژوهش حاضر با هدف کلی مدل سازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در سه بعد ساختاری ، رفتاری و محیطی با استفاده از مدل سه شاخگی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه مقدماتی در مورد ۳۰ نمونه با استفاده از پرسشنامه ، آلفای کرونباخ شاخص های ساختاری، رفتاری و محیطی به ترتیب ۸۴/۰ ،۹۶۹/۰ و ۹۳۵/۰ به دست آمد. جامعه آماری پژوهش ۴۷۹ نفر از کارکنان می باشد که از طریق آزمون کوکران ۱۸۵ پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصافی   توزیع و جمع آوری شد. از طریق نرم افزار لیزرل مدل مفهومی پژوهش اندازه گیری شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص هایی با بار عاملی کم حذف و سپس رابطه ابعاد با شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی اندازه گیری شد. با توجه به مقادیر کلیه ابعاد با شاخص هایی با بار عاملی بالا در سطح ۹۹% رابطه معنی داری را نشان دادند.  همچنین  از نرم افزار اس پی اس اس  ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون  سوالها سنجیده شد. بین سوال  های اصلی به ترتیب با ضریب همبستگی ۰.۶۸۵،۰.۶۸۵ و ۰.۶۶۵ و آلفای ۰.۰۱ با توانمندی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مناسبی بین متغیرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد .همچنین با استفاده از آزمون فریدمن  به ترتیب عوامل محیطی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری دارای اهمیت می باشند. در نهایت تحلیل عامل تاییدی مدل توانمندسازی منابع انسانی  به دلیل مقدار کای دو کم،نسبت کای دو به درجه آزادی کوچکتر از ۳، آر ام اس یی ای کوچکتر از ۰.۰۵ و شاخص برازندگی  و شاخص نرم شده برازندگی بزرگتر از ۹۰% و از آنجاکه کلیه مقادیر تی ولیو نیز معنی دار و بین ۱.۹۶ و ۱.۹۶- قرار دارند این مدل برازش بسیار مناسبی دارد و در سطح اطمینان ۹۹% معنی دار است.

کلید واژه: توانمندسازی کارکنان،مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری،عوامل رفتاری، عوامل محیطی،افق ۱۴۰۴
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ه
فصل اول :کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………..۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

 • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….۳
 • اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….۵
 • هدفهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۳-۱ هدف کلی اول………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۳-۱-۱ هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….۶
۱-۳-۲ هدف کلی دوم……………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۳-۲-۱ هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….۷
۱-۳-۳ هدف کلی سوم…………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۳-۲-۱ هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….۷

 • متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۸
 • سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۵-۱ سوال کلی اول………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۵-۱-۱ سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..۸
۱-۵-۲ سوال کلی دوم……………………………………………………………………………………………………..۹
۵-۲-۱ سوال های فرعی مرتبط…………………………………………………………………………………………۹
۱-۵-۳ سوال کلی سوم…………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۵-۳-۱ سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..۹

 • مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۱۰
 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۷-۱ قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۷-۲ قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۷-۳ قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………….۱۱

 • واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………۱۵
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۱ ماهیت و مفهوم توانمندسازی……………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۲ تعاریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۳ اهمیت و جایگاه توانمندسازی………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۴ مدلهای توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………………………………….۲۵
   2-4-1 مدل توانمندسازی رابینز،کرینو و فرندال…………………………………………………………………۲۵
   2-4-2 مدل توانمندسازی وکت و مارل…………………………………………………………………………….۲۶
   2-4-3 مدل توانمندسازی گائو…………………………………………………………………………………………۲۶
   2-4-4 مدل توانمندسازی گلن لاوراک……………………………………………………………………………..۲۷
   2-4-5 مدل توانمندسازی مک لاگان و نل…………………………………………………………………………۲۸
۲-۵ ابعاد توانمندسازی کارکنان……………………………………………………………………………………………۲۹
   2-5-1احساس شایستگی (خود اثربخشی)…………………………………………………………………………۳۰
   2-5-2 احساس داشتن حق انتخاب………………………………………………………………………………….۳۰
   2-5-3 احساس موثر بودن(پذیرفتن شخصی نتیجه)……………………………………………………………۳۱
   2-5-4 احساس معنی دار بودن………………………………………………………………………………………..۳۲
   2-5-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران……………………………………………………………………………۳۲
۲-۶ تبیین ابعاد توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل سه شاخگی……………………………………………..۳۴
۲-۷ مولفه ها و راهکارهای توانمندسازی……………………………………………………………………………..۳۵
۲-۸ ابعاد ساختاری مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان مورد مطالعه…………………………………….۳۶
۲-۸-۱ پشتیبانی ساختاری……………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۸-۲ راهبردهای سازمانی……………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۸-۳ ارتباطات سازمانی……………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۸-۳-۱ جریان ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………۴۰
۲-۹ ابعاد رفتاری (محتوایی) مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان مورد مطالعه………………………..۴۲
۲-۹-۱ سبک رهبری مشارکتی…………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۹-۲ تیم محوری………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۹-۳ خلاقیت و کارآفرینی……………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۹-۳-۱ خلاقیت در سازمانها……………………………………………………………………………………۴۵
۲-۹-۳-۲ کارآفرینی در سازمانها…………………………………………………………………………………۴۷
۲-۹-۴ تعهد و حمایت مدیران…………………………………………………………………………………………۴۹                                                                           
2-9-4-1 تعهد مدیران در توانمندسازی……………………………………………………………………….۴۹
۲-۹-۴-۲ حمایت مدیران در توانمندسازی…………………………………………………………………..۵۰
۲-۱۰ ابعاد محیطی (زمینه ای) مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان مورد مطالعه. ……………………۵۰
۲-۱۰-۱ اسناد بالا دستی………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۰-۱-۱ سند چشم انداز ۱۴۰۴……………………………………………………………………………….۵۱
۲-۱۰-۱-۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی………………………………………….۵۳
۲-۱۰-۲ پویایی محیطی…………………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۱۰-۳ زیرساخت های فناورانه……………………………………………………………………………………۵۷
۲-۱۱ مدل مفهومی نهایی طرح…………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۱۲ تبیین و تشریح ابعاد مدل……………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۱۲-۱ مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۱۲-۲ مبانی نظری پیمایش نیاز سنجی…………………………………………………………………………۶۰
۲-۱۲-۳ پیمایش نیازسنجی و بهسازی کارشناسان…………………………………………………………….۶۱
۲-۱۳ مبانی عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۱۳-۱ سابقه تحقیقات در خارج کشور…………………………………………………………………………..۶۲
۲-۱۳-۲ سابقه تحقیقات در داخل کشور…………………………………………………………………………..۶۵
۲-۱۴ تاریخچه استانداری چهارمحال و بختیاری……………………………………………………………………۶۸
۲-۱۴-۱ وزارت کشور……………………………………………………………………………………………………۶۸
۲-۱۴-۲ استانداری…………………………………………………………….
…………………………………………..۶۸
۲-۱۴-۲-۱ استانداری چهارمحال و بختیاری…………………………………………………………………۶۹
۲-۱۴-۲-۲ استاندار…………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۱۴-۳ فرمانداری………………………………………………………………………………………………………..۷۰
       2-14-3-1 فرماندار…………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۱۴-۴ بخشداری و دهیاری………………………………………………………………………………………….۷۱
فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………۷۳
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۳-۱ نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲ جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۷۴
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….۷۵
۳-۴ روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۴-۱ پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۴-۲ روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۴-۲ پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۴-۲-۱ محاسبه ضریب آلفای کرونباخ شاخص زمینه سازهای ساختاری…………………………۷۶
۳-۴-۲-۲ محاسبه ضریب آلفای کرونباخ شاخص زمینه سازهای رفتاری……………………………۷۷
۳-۴-۲-۳ محاسبه ضریب آلفای کرونباخ شاخص زمینه سازهای محیطی…………………………..۷۷
۳-۵ روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………۷۷
۳-۵-۱ تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۵-۲ آزمون ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………..۷۸
۳-۵-۳ آزمون تحلیل فریدمن…………………………………………………………………………………………..۷۹
فصل چهارم: یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………۸۰  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۴-۱ آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۱-۱ جنسیت……………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۴-۱-۲ وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۱-۳ میزان سن…………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۱-۴ میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۱-۵تجربه کار……………………………………………………………………………………………………………۸۵
۴-۲ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۲-۱ تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۲-۱-۱ تحلیل عاملی تاییدی عوامل ساختاری…………………………………………………………….۸۶
۴-۲-۱-۲ تحلیل عاملی تاییدی عوامل رفتاری………………………………………………………………..۸۹
۴-۲-۱-۳ تحلیل عاملی تاییدی عوامل محیطی………………………………………………………………..۹۲
۴-۳ آزمون ضریب همبستگی پیرسون (سوال ها)…………………………………………………………………..۹۵
۴-۳-۱ سوال کلی اول…………………………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۳-۱-۱ سوال فرعی اول………………………………………………………………………………………….۹۶
۴-۳-۱-۲ سوال فرعی دوم…………………………………………………………………………………………۹۶
۴-۳-۱-۳ سوال فرعی سوم………………………………………………………………………………………..۹۷
۴-۳-۲ سوال کلی دوم…………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۳-۲-۱ سوال فرعی چهارم……………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۳-۲-۲ سوال فرعی پنجم……………………………………………………………………………………….۹۹
۴-۳-۲-۳ سوال فرعی ششم……………………………………………………………………………………….۹۹
۴-۳-۲-۴ سوال فرعی هفتم………………………………………………………………………………………۱۰۰
۴-۳-۳ سوال کلی سوم……………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۳-۳-۱ سوال فرعی هشتم……………………………………………………………………………………۱۰۱
۴-۳-۳-۲ سوال فرعی نهم………………………………………………………………………………………۱۰۲
۴-۳-۳-۳ سوال فرعی دهم……………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴-۳-۴ آزمون ضریب همبستگی پیرسون (کلی)……………………………………………………………..۱۰۳
۴-۴ تحلیل عاملی تاییدی مدل توانمندسازی نیروی انسانی استانداری…………………………………….۱۰۴
۴-۵ آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………………………………………………………………………۱۰۷
فصل پنجم: نتایج، راهکارها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………….۱۰۹
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۵-۱ تلخیص یافته ها…………………………………………………………………………
……………………………..۱۱۰
۵-۲ مقایسه با تحقیقات دیگر…………………………………………………………………………………………….۱۱۱
   5-2-1 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت کلی……………………………………………….۱۱۱
   5-2-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت جزئی…………………………………………….۱۱۲
۵-۳ تحلیل و بحث………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۵-۴ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
   5-4-1 پیشنهادهای مرتبط با سوال ها……………………………………………………………………………..۱۲۷
      5-4-1-1 پیشنهاد در بعد ساختاری توانمندسازی…………………………………………………………۱۲۷
      5-4-1-2 پیشنهاد در بعد رفتاری (محتوایی) توانمندسازی…………………………………………….۱۲۷
     5-4-1-3 پیشنهاد در بعد محیطی (زمینه ای) توانمندسازی …………………………………………….۱۲۸
۵-۴-۲ پیشنهادها و راهکارهای کلی……………………………………………………………………………….۱۲۹
۵-۴-۲ پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..۱۲۹
۵-۵ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۳۰
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

مقدمه
   از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها ، کیفیت توانمندی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیش تر است. یعنی تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نادارایی.

نقش نیروی انسانی کارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی بلند مدت دستگاههای حاکمیتی که وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند امری غیر قابل انکار می باشد و در سازمانهای حاکمیتی ،کارشناس به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه آنها محسوب می شود. کارشناس توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد که در نتیجه منجر به هماهنگی جهت رشد و شکوفایی اهداف در سطح کلان می گردد. از آنجا که ارزش منبع انسانی توانمند در دنیای کنونی تحول عظیمی را ایجاد کرده است و واقف بودن بر این امر در قالب تشکیلات سازمانی مانند معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در استانداری ها، دفتر منابع انسانی و تحول اداری و دفتر امور اداری مالی محرز می باشد و هزینه های گزافی را برای این امر این دستگاهها با توجه به رسالت خود می پردازند. ولی با تمام این دلایل تاکنون هیچ گونه تحقیقی جهت مدلسازی توانمندسازی کارکنان در استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه با توجه به برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز۱۴۰۴ یا سایر استانداری های کشور انجام نشده است. سند چشم انداز بیست ساله کشور یکی از برنامه های بلند مدت کشور در سال ۱۴۰۴ می باشد و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه میان مدت برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله است. این برنامه در سال ۱۳۹۳آغاز شد و  از سوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ستادی با عنوان  ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تشکیل گردید . یکی از موارد این سند بالا دست، نظام اداری می باشد که نیروی انسانی چابک و شایسته به عنوان سرمایه ملی با توجه به سند چشم انداز بیست توانمندسازی با توجه به اسناد بالادستی جهت توانمندسازی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه شناسایی نماید  چرا که رسیدن به یک الگوی جامع  می تواند راهبرد نیروی انسانی را با توجه به اهداف آن سازمان و در سطح اهداف کلان و افق ۱۴۰۴  نشان دهد .

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

۱-۱ بیان مساله
   توانمندسازی یک راهکار مهم برای گسترش سازمان ها و انطباق تغییرات خارجی است. محیط کاری امروز به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حل ارائه دهند ، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار خود پاسخگو باشند.(ضیائی ،۱۳۸۷،ص۶۹)توانمندسازی فرآیندی است که تلاش ، انرژی و بردباری فراوان نیاز دارد. مدیران نباید توانمندسازی را به گروه خاصی تفویض کنند. افق برنامه ریزی برای پیاده کردن اصول انسانی آن به صورت یک مداخله بلند مدت است. علی رغم اداعای برخی از متخصصان ، برای پیاده کردن آن بهترین راه وجود ندارد. (بختیاری ،۱۳۹۲،ص۱۱۸)ولی اصولی وجود دارندکه در همه سازمانها قابل بکارگیری هستند. سازمان ها از جنبه های مختلف از جمله کارکنان ، فرهنگ، ساختار، فرآیندها  و محیط اجرایی با هم تفاوت دارند. آنچه که در یک سازمان با شرایط خاصی با موفقیت عمل می کند، لزوما در دیگری نیز عمل نخواهد کرد ، آنچه در طول زمان اهمیت دارد این است که مدیران با ایده ها و نظارت کارکنان را بررسی نموده و آنها را تا آنجا که با محیط اجرایی سازگاری دارند بپذیرند. (اقدسی ،۱۳۹۲، ص۲۱۹).

   زیر بنای توسعه کشورها و سازمان ها با خلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است در سازمانهای حاکمیتی خصوصا استانداری و فرمانداری ها که رسالت نظارت ، برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اجرایی در یک استان را برعهده دارند این نیاز بیشتر احساس می شود. لذا برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری ،  کنترل  و خصوصا برنامه ریزی استرات‍ژیک در سطح استان برای رسیدن به چشم انداز و افق ۱۴۰۴ و همچنین توسعه استان از ضروریات است. با توجه به رسالت استانداری ها و فرمانداری ها در  برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاهها ی اجرای در جهت ارتقا و توسعه استان ، نیروی انسانی توانمند به عنوان یک سرمایه انسانی در این دستگاهها بسیار اهمیت دارد . اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور از وظایف اصلی استانداری ها در هر استان می باشد . در واقع استانداری و فرمانداری ها از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان و متخصصان این دستگاه اجرا می کنند. لذا توانمند سازی  کارکنان می تواند یک نقطه قوت داخلی اصلی برای هر استان به شمار آید. از سوی دیگر نیروی انسانی توانمند کلید حل بسیاری از مشکلات تلقی می گردد. اولین سوالی که در این پژوهش مطرح می شود تعیین مدل مناسب جهت توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ سوالی است که در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم داد.

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

توانمند سازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه یکی از تکنیک های موثر برای افزایش   بهره وری و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنان در راستای اهداف سازمانی است . نیروی انسانی توانا و کارآمد می تواند سازمان را کارا، سودمند و مفید به حال جامعه نماید و کشور را شکوفا و از وابستگی برهاند.
   یکی از مشکلات عمده سازمانهای حاکمیتی کشور ما در زمینه نیروی انسانی از یک سو شناخت ناکافی و ناقص از استعدادها و ضعف های بالقوه کارکنان  می باشد  و از سوی دیگر ارائه مدلی جامع برای توانمندسازی آنان می گردد. عدم شناخت عوامل موثر در توانمندسازی کارکنان یک دستگاه و همچنین عدم وجود مدلی جامع بر اساس عوامل شناخته شده می باشد.
   مدلهای توانمندسازی که امروزه بیشتر وجود دارند مدلهای آمریکایی و اروپایی می باشند این در حالی است که اجرای این مدلها به طور کامل و با توجه به شرایط سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی حاکم برجوامع آسیایی خصوصا در کشور ایران به طور کامل امکان پذیر نمی باشد.
   در این پ‍ژوهش پس از مطالعه ابعاد و مدلهای توانمندسازی  و همچنین تحقیقات علمی  مختلف از جمله پژوهش علمی با عنوان «طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا»[۱] و به مدد از مدل سه شاخگی سه مولفه برای توانمندسازی کارکنان  انتخاب شد. مولفه اول با عنوان زمینه سازهای ساختاری که شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی بود. مولفه دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبک رهبری مشارکتی، تیم محوری، خلاقیت و کارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد. مولفه سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد. این پژوهش سعی دارد با استفاده از این سه مولفه در ده بعد و استفاده از ۶۷ شاخص  مدلی جامع برای توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه آن را  اتخاذ نماید.

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق
   به زعم آنکه در دهه ۱۹۹۰ برای توسعه سازمانی و کسب مزیت رقابتی تاکید اصلی مدیران بر تدوین راهبرد بود، لیکن طی سالهای اخیر این پارادایم تغییر یافته و توسعه سازمانی بیشتر بر توانمندسازی کارکنان بنا شده است. در واقع از سال ۲۰۰۰ به بعد توانمندسازی کارکنان به عنوان یک دارایی ثابت در بهبود اهداف سازمانی تائید می شود.
(آیوکی[۲]،۲۰۰۶؛هیل[۳]،۲۰۱۲؛جانسن[۴]،۲۰۱۱؛هی[۵]،۲۰۱۰؛ورهلست[۶]،۲۰۱۴؛گریسلی[۷]،۲۰۰۵؛بودریاس[۸]،۲۰۱۴؛کاترمل[۹]،۲۰۱۳؛کلیداس[۱۰]،۲۰۰۷؛امتوس[۱۱]،۲۰۰۳)
 

مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

در ایران استانداری و فرمانداری های تابعه آنها در هر استانی عنصر حیاتی پیشرفت و توسعه آن استان می باشد، زیرا که نیروی انسانی توانمند عاملی مهم در جهت رسیدن به اهداف خرد و کلان استانی و کشوری است. در متن سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق ۱۴۰۴ بر استفاده از نیروی انسانی توانمند در سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف اداری، امنیت ملی و سایر بخشها تاکید فراوان شده است و یکی از راههای رسیدن به اهداف بلند مدت کشور در افق ۱۴۰۴ را منابع انسانی توانمند معرفی کرده است. در این پژوهش با توجه به رسالت حاکمیتی استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های دستگاههای اجرایی در جهت رسیدن به اهداف میان مدت برنامه های پنج ساله توسعه و اهداف   بلند مدت سند بیست ساله کشور که منجر به توسعه استان می گردد، اهمیت استفاده از یک مدل ایرانی- بومی توانمندسازی منابع انسانی بارز می باشد، چرا که الگوهای توانمندسازی اکثراً آمریکایی و اروپایی می باشند و با فرهنگ ایرانی و اسلامی کشور ایران مغایرت دارند. از سوی دیگر بیشتر مطالعات حاضر بررسی راهکارهای توانمندسازی کارکنان در دستگاههای متصدی و به صورت تک بعدی می باشند. هم اکنون نیروی دستگاههای حاکمیتی استانداری و فرمانداری ها به منزله سلولهای مغزی در بدنه یک استان هستند و توانمند سازی آنان پیش نیازی برای فرآیند توسعه استان است که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکل و ارتقاء بینش سیاسی و اجتماعی کارکنان شده است تا آنان را قادر سازد عوامل محیطی را شناسایی و تحت کنترل در بیاورند. اهمیت به عامل انسانی و نقش منحصر به فرد این سرمایه بی پایان در متن سند بیست ساله کشور، او را به عنوان یک منبع استراتژیک، طراح و مجری نظامهای حاکمیتی و فراگرد سازمانی معرفی کرده است. تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته این حقیقت را مطرح می کند که نیروی انسانی توانمند به مثابه مهمترین منبع و با ارزش ترین دارایی کشور به شمار می رود.
   با نزدیک شدن به آغاز برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه میان مدت در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت افق ۱۴۰۴ نقش توانمندسازی کارکنان دستگاههای حاکمیتی ملموس تر می شود و به منظور برنامه ریزی این دارایی سازمانی، ارائه و استفاده از یک مدل محرز می گردد. این پژوهش با ارائه یک مدل بومی – ایرانی با توجه به متن سند بیست ساله کشور در جهت توانمند سازی منابع انسانی دستگاههای حاکمیتی استانداری و فرمانداری ها می تواند به شیوه برنامه ریزی کارکنان در جهت رسیدن به اهداف خرد در سطح استان و کلان در سطح کشور در افق ۱۴۰۴ کمک شایانی نماید. 
1-3هدفهای تحقیق
اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشد:
۱-۳-۱هدف کلی اول
بررسی رابطه عوامل ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
۱-۳-۱-۱هدف های فرعی مرتبط

 • بررسی رابطه پشتیبانی ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای      چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
 • مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

  بررسی رابطه راهبرد های سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴

 • بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴

۱-۳-۲هدف کلی دوم
بررسی رابطه عوامل رفتاری  با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
۱-۳-۲-۱هدف های فرعی مرتبط

 • بررسی رابطه سبک رهبری مشارکتی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
 • بررسی رابطه تیم محوری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
 • بررسی رابطه خلاقیت و کارآفرینی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
 • بررسی رابطه تعهد و حمایت مدیران با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴

۱-۳-۳ هدف کلی سوم
 بررسی رابطه عوامل محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
۱-۳-۲-۱هدف های فرعی مرتبط

 • بررسی رابطه اسناد بالادستی  با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای         چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
 • مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

  بررسی رابطه پویایی محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴

 • بررسی رابطه زیرساخت های فناورانه با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴

۱-۴ متغیر های تحقیق
    در پژوهش حاضر متغیر وابسته توانمندسازی کارکنان  و ده متغیر مستقل در سه بعد می باشد که عبارتند از:

 • بعد اول زمینه سازهای ساختاری که شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی است.
 • بعد دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبک رهبری مشارکتی، تیم محوری، خلاقیت و کارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد.
 • بعد سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد.

۱-۵ سوال های تحقیق
 در این پژوهش پس از بررسی و تحقیقات علمی سه زمینه ساختاری ،رفتاری و محیطی با ده  عامل بر اساس مدل های توانمندسازی انتخاب شده است تا مدلی جامع برای توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه اتخاذ گردد.

تعداد صفحه :۱۸۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com