پایان نامه مدیریت ریسک و کارایی شعب بانک سپه استان گیلان …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد(M.A)
رشته: مدیریت بازرگانی               گرایش: مالی
عنوان:
مدیریت ریسک و کارایی شعب بانک سپه استان گیلان در چارچوب DEA شبکه ای
 

بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول- کلیات  تحقیق
۱-۱- بیان مسئله تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………. ۴
۱-۳- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۳- ۱-قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………………. ۵
۱-۳-۲- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳-۳-قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴-۱- هدف اصلی …………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۲ هدف جزئی …………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴-۳ هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵-۱- پرسش اصلی ……………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۵-۲- پرسش فرعی ……………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶-چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۷
۱-۷-شرح واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………. ۸
۱-۸-متغیرها وتعاریف نظری وعملیاتی …………………………………………………………………… ۱۱
 
فصل دوم- مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
۲-۱- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۱-۱- اهداف و وظایف نظام بانکی…………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱-۲- ریسک………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۱-۲-۱- ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۱-۳- طبقه بندی مطالبات از نظر زمان سر رسید ……………………………………………………. ۲۶
۲-۱-۴- نسبت های مالی و ریسک اعتباری……………………………………………………………… ۲۶
۲-۲- کارایی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۲-۱- ارزیابی کارایی با استفاده از DEA …………………………………………………………….. 29
2-2-2- مفاهیم بهره وری،کارایی و اثربخشی……………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۳- انواع کارایی و نحوه اندازه گیری آنها…………………………………………………………… ۳۰
۲-۲-۳-۱- کارایی فنی(تکنیکی)…………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۳-۲ کارایی تخصیصی(قیمت) ……………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۳-۳ کارایی اقتصادی(هزینه) ………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۳-۴-کارایی مقیاس…………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۳-۵- کارایی ساختاری ……………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۴- روشهای ا ندازه گیری کارایی …………………………………………………………………… ۳۳
۲-۳ –تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۳-۱- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۳-۲- روش تحلیل پوششی داده ها…………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۳-۳- دومشخصه اساسی برای الگوی(DEA)……………………………….
……………………….. ۳۹
۲-۳-۳-۱- ماهیت الگو………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۳-۴-انواع مدل های(DEA) …………………………………………………………………………….. 40
2-3-4-1 مدل(CCR )………………………………………………………………………………………. 40
2-3-4-2-مدل((BCC……………………………………………………………………………………….. 41
2-3-5-  DEAشبکه ای …………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-۶- مزایای  تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۳-۷- معایب تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۳-۸- رابطه تعداد ورودیها و خروجی ها……………………………………………………………… ۴۶
۲-۴- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………. ۴۸
۲-۴-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………… ۵۲
 
فصل سوم- روش اجرای تحقیق/موادوروشها
۳-۱- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۱-۱- نوع روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۱-۲- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۱-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۱-۴- استخراج و گزینش متغیرها ………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۱-۵- شیوه جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۱-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………. ۶۳
۳-۱-۷- نرم افزار GAMS…………………………………………………………………………………… 67
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
۴-۱- ورودی و خروجی های مسئله ……………………………………………………………………… ۶۹
۴-۲ –محاسبه ریسک …………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۳- اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با استفاده از مدلCCR …………………………………… 71
4-3-1- بررسی نتایج با مدل CCR ………………………………………………………………………. 72
4-3-2- مجموع مرجع یا الگو ……………………………………………………………………………… ۷۳
۴-۳-۳- میانگین موزون امتیاز ورودی های واحد مرجع …………………………………………….. ۷۸
۴-۳-۴- میانگین موزون امتیاز خروجی های واحد مرجع ……………………………………………. ۷۸
۴-۴- مقادیر هدف و مقادیر محقق شده متغیرهای ورودی و خروجی ……………………………. ۷۸
۴-۵ –ارزیابی کارایی پس از ورود ریسک به عنوان ورودی مستقل مرحله ۳ …………………… ۷۸
۴-۶- مجموعه مرجع یا الگو با ورود ریسک در مرحله ۳ …………………………………………… ۹۱
۴-۷- تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………… ۹۵
 
فصل پنجم- بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۵-۲- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
۵-۲-۱- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش …………………………………………………….. ۱۱۶
۵-۲-۲- پیشنهادات به سازمان متبوع………………………………………………………………………. ۱۱۶
۵-۲-۳- پیشنهاد به محققین آتی …………………………………………………………………………… ۱۱۷
۵-۲- محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۱۸
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                         صفحه
 
جدول۱-۱- شاخص های ورودی، میانی و خروجی شبکه…………………………………………….. ۱۲
جدول۳-۱-  شاخص های ورودی و خروجی مرحله۱،مرحله۲ و مرحله۳ شبکه………………… ۶۲
جدول۴-۱- نمره کارایی با استفاده ازمدل CCR ………………………………………………………… 72
جدول۴-۲- مجموعه مرجع شعب ناکارا و وزن هرکدام در مدل CCR ……………………………. 74
جدول۴-۳- مقدارمحقق شده و هدف خروجی در مدل CCR.. 79
جدول۴-۴- نمره کارایی با ورود ریسک در مرحله ۳ مدل CCR…………………………………… 90
جدول۴-۵- مجموعه مرجع شعب ناکارا و وزن هرکدام در مدل CCR با ورود ریسک………… ۹۲
جدول۴-۶- ارز
یابی کارایی در مدل BCC………………………………………………………………… 101
جدول۴-۷ – مجموعه مرجع شعب ناکارا در مدل BCC………………………………………………. 103
جدول۴-۸- ارزیابی کارایی در مدل BCC با ورود ریسک ………………………………………….. ۱۰۷
جدول۴-۹- مجموعه مرجع شعب ناکارادر مدل BCC با ورود ریسک ……………………………. ۱۰۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار ها و اشکال
عنوان                                                                                                    صفحه
شکل۱-۱- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………… ۸
شکل۲-۱- نمودار انواع کارایی از دیدگاه فارل…………………………………………………………… ۳۱
شکل۲-۲- طبقه بندی روشهای اندازه گیری کارایی…………………………………………………….. ۳۵
شکل۲-۳- بخشهایی از DEA ساده شبکه های …………………………………………………………. ۴۳
شکل۳-۱-مدل مفهومی شبکه فعالیت شعب بانک……………………………………………………….. ۶۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیوست ها
عنوان                                                                                                       صفحه 
(جدول الف-۱) متغیرهای ورودی شبکه………………………………………………………………….. ۱۲۴
(جدول الف-۲) متغیرهای خروجی شبکه………………………………………………………………… ۱۲۶
(جدول ب-۱) ورودی ها با احتساب ریسک……………………………………………………………. ۱۲۸
(جدول ب-۲) خروجی ها با احتساب ریسک…………………………………………………………… ۱۲۹
(جدول ج-۱)مقادیر هدف و تحقق یافته با احتساب ریسک در مدلCCR……………………… 131
(جدول د-۱)  مقادیرهدف و تحقق یافته  درمدلBCC………………………………………………. 143
(جدول د-۲) مقادیر محقق شده و هدف در مدل BCC با ورود ریسک………………………… ۱۵۴
(جدول د-۳) بازده به مقیاس VRSدر مدل BCC…………………………………………………….. 165
(جدول د-۴)بازده به مقیاسVRS در مدلBCCبا ورود ریسک…………………………………… ۱۶۸
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


چکیده :
کارایی مالی بانک های تجاری عامل اصلی در گسترش اقتصادی است .به دلیل خدماتی بودن فعالیت بانک ها و تنوع زیاد  خدمات ارایه شده ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد. اندازه گیری کارایی براین اساس  است که ریسک های مالی ، عوامل مهمی در تحت تاثیر قرار دادن بهره وری یک بانک محسوب می شوند. یکی از راه های اساسی موفقیت بانکها برای اصلاح روشهای تولید و افزایش توان رقابت  با سایر بانک ها، شبکه شعب آنها می باشد. از راهکارهای اساسی تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک، وجود شبکه ای کارا از شعب آن می باشد.از طرفی مساله ریسک و ارزیابی عملکرد نیز از دیر باز مورد توجه مدیران بانکها بوده وهست که با مدیریت ریسک میتوان بهترین استفاده را از وضعیت موجود برد.در این پژوهش ، ما  به ارزیابی کارایی ۳۰ شعبه بانک سپه استان گیلان با وجود ریسک اعتباری ، پرداختیم که مطالعه کارایی شعب براساس اطلاعات نیمه اول سال مالی۱۳۹۳ صورت پذیرفته است .تحقیق حاضر کاربردی بوده و در آن از روش تحلیل پوششی داده ها و ازمدل CCR و سپسBCC  بهره گرفته شده که به بررسی شعب کارا و ناکارا با وجود ریسک پرداخته  شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که کارایی برخی از شعب بانک سپه استان گیلان بدون ریسک و با احتساب ریسک کارا بودند و برخی دیگر بدون احتساب ریسک ناکارا بودند وبا احتساب ریسک کارا شدند. ما دری
افتیم که شعب مختلف میبایست ضمن شناسایی و کنترل متغیرهای بانکی تحت تاثیر ریسک ، در برخی شرایط با تحمل ریسک اعتباری و  مدیریت آن نسبت به کسب سود وبقاءدرمحیط در حال تغییر کنونی اقدام نمایند.

 
کلید وازه ها : ریسک اعتباری[۱] ، کارایی [۲]،تاثیر ریسک بر کارایی ، روش تحلیل پوششی داده ها[۳] ،

 
فصل اول
کلیات تحقیق               


 

 
مقدمه
امروزه بهره وری و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشم انداز در تمام حیطه های کار و زندگی بشر مطرح است و منشا پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. این فرهنگ و دورنما به گونه ای است که با سازماندهی فعالیت ها ، بهترین نتیجه حاصل شود. یکی از موضوعاتی که در جهت سامان دهی آن بایستی حرکت نمود،  صنعت بانکداری است ؛ که به عنوان یکی از فعالیت های محوری در توسعه اقتصادی هر کشور تلقی شده و سامان دهی این صنعت زمینه ارتقا و عملکرد بهینه آن را محقق می سازد. بدون شک هر فعالیتی نیازمند سرمایه و منابع مالی است ، پس نیازمند بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بنابراین به دلیل نقش تاثیر گذار آن ها در فعالیت های اقتصادی بررسی عملکرد و بهره وری آن ها حائز اهمیت خواهد بود.
مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و آینده می بایستی اصلاح و بهبود خدمات بانکی ، بازاریابی ، بودجه بندی ، ابتکار و نوآوری در خدمت ، رقابت پذیری با سایر بنگاه های مالی و پولی و در نهایت افزایش کارایی و بهره وری را در میان واحد های تحت سرپرستی خود دنبال نماید. از جمله راه های توفیق در این امر بررسی  نهاده ها و ستانده های موجود در سیستم و ارزیابی آن ها خواهد بود. در مفهوم کلی بهره وری عبارت است از نسبت ستانده های (خروجی) واقعی به نهاده های (ورودی) واقعی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی کشور و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه می باشد. به گونه ای  که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موفق ، بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی خود را از این طریق به دست آورده اند.همچنین مسئله ارزیابی واحدها و کاهش ریسک از دیر باز مورد توجه مدیران بوده و امروزه به دلیل پیچیدگی مسائل ،حجم بسیار اطلاعات و عملیات،اثرات عوامل خارجی بر عملکرد باعث افزایش ریسک شده که بدون برخورد علمی با آنها راهکارهای مناسبی در جهت بهره وری بهتر عاید نمیشود.بنابراین این سوال همواره در مورد عملکرد بانک ها وجود دارد که با چه میزان کارایی و چه تغییری در بهره وری عمل می کنند. پاسخ به این سوال می تواند سیاست گذاران را در جهت تدوین سیاست های مناسب به منظور رفع موانع موجود فعالیت های کارای بانکداری و نهایتا رشد اقتصادی کمک نماید.
پژوهش حاضر نیز در راستای بررسی عملکرد شعب بانک سپه استان گیلان با استفاده از مدل DEA که توسط چارنر و کوپر و رودز (مدل CCR) ایجاد شده و بصورت تحلیل پژوهش داده های شبکه ای۳  مرحله ای که در مرحله سوم شاخص ریسک بعنوان ورودی می باشد مورد توجه قرار گرفته است.

  • بیان مسئله تحقیق

به دلیل افزایش بنگاه های اقتصادی و با توجه به رقابت شدید و نیز محدودیت و گران بودن منابع و نهاده ها جهت تبدیل آن ها به کالا ها و خدمات ، بیش از گذشته مسئله کارایی اهمیت یافته است.به طوری که عدم توجه به این مهم، بقاء و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این حیث توسعه مطالعات در خصوص کارایی و اندازه گیری آن نقش بسزایی را در سازمان ها ایفا می نماید.بانک ها نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور و مهمترین نهاد پولی از این امر مستثنی نیستند.وضعیت کنونی سیستم بانکداری در ایران و فعالیت بانک های خصوصی در کنار بانک های متعدد و بزرگ دولتی ، فرصت خوبی ایجاد کرده است تا کارایی هریک از بانک ها مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.در واقع محاسبه کارایی یک واحد اقتصادی و مقایسه آن با سایر واحدهای اقتصادی ،می تواند اطلاعات مفید و دقیقی در اختیار مدیران و سیاست­گذاران قرار دهد. این اطلاعات نمایان گر این موضوع خواهد بود که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده می نماید
 از طرفی دومقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری ،کارایی و ریسک می باشد.تحریک بانک برای مدیریت یک ریسک از جایی شروع می شود که ریسک مربوطه سبب نوعی کاهش کارایی بانک شود و هریک از تصمیمات در جهت مدیریت ریسک می تواند دارای تاثیرات مثبت و منفی برروی کارایی یک بانک باشد.(پناهیان ،ابیاک۱۳۹۲)
ریسک اعتباری از قدیمی ترین و مهم ترین ریسک هایی است که بانک ها به عنوان واسطه های مالی با آن مواجه هستند..( چن و پان ، ۲۰۱۱)[۴]) و واضحترین ریسک و خطر سوخت شدن اعتبار اعطایی است . بانک وجوه سپرده گذاران را دریافت می کند و آن را به استقراض کنندگان وام می دهد.ضمن این عملیات بانک با این خطر مواجه می شود که بعضی از وام گیرندگان مایل و قادر به بازپرداخت وام نباشند و این امر موجب غیر اقتصادی شدن بانک خواهدشد(.بارلتروپ و مک نافتن،۲۰۰۸)
در سالهای اخیر برای ارزیابی کارآیی نهادها ودیگرفعالیت های رایج در زمینه های مختلف،کاربردهای متفاوتی از تحلیل پوششی داده[۵]  ارائه شده است وعلت این مقبولیت نسبت به سایر روشهای آن است که امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی درفعالیت هایی نظیر عملکرد بانک وجود دارد.در روش غیر پارامتری تحلیل پوششی داده ها، با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی ،کارایی هر واحد تصمیم گیری(DMU ) به نحوی محاسبه می شود که بهترین وزنها برای شاخصها تعیین شود. وکارایی به صورت مقایسه ای بین مجموعه واحدهای مورد بررسی انجام می شود. روش DEA برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده همگن مانند شعب بانک ها،دانشگاه ها، بیمارستان ها و… به کار رفته است.
لذا با توجه به موارد مطروحه در این پژوهش سعی بر این است تا میزان کارایی شعب بانک سپه استان گیلان با وجود ریسک ارزیابی شده وبه بررسی مدیریت ریسک و کارآیی شعب بانک سپه استان گیلان در چاچوب DEA شبکه ای پرداخته شده و پیشنهادهایی جهت مدیریت ریسک و بهبود فعالیت ها ارائه گردد.
 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در سراسر جهان عملیات بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی می دانند .هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه باشد بی تردید به دخالت بانکها و مؤسسات مالی نیازمند است. به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، بررسی عملکرد (بهره وری و کارایی) هر یک از بانک های موجود در سیستم بانکی کشور که بیشتر آنها دولتی هستند با سرمایه های ملی ایجاد شده اند مانند سایر مؤسسات اقتصادی و بخش عمومی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به دلیل خدماتی بودن فعالیت شعب بانک ها و تنوع زیاد  خدمات ارایه شده ارزیابی عملکرد آنها مشکلات و روشهای خاصی دارد که نیازمند دقت بیشتر و استفاده از روشهای مناسب تر می باشد.  یکی از راهکارهای اساسی تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک، وجود شبکه ای کارا از شعب آن می باشد.( حقیقت و نصیری ،۱۳۸۲)
در شرایط بانکداری عملکرد بانک اغلب با افزایش ریسک همراه است .بحث مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها دارای اثر عمیقی بر کارایی بانک می گذارد. بلکه بر توسعه اقتصادی کشور نیز تأثیر بسزایی دارد.مساله ریسک و ارزیابی عملکرد از دیر باز مورد توجه مدیران بانکها بوده وهست. مدیریت ریسک در بانکها به علت گسترش بانکداری و قرار گرفتن بانکها به مثابه یک واسطه مالی، از موضوعات مهم بانکداری به شمار می رود و با مدیریت ریسک میتوان بهترین استفاده را از وضعیت موجود برد.(یوسف وند و دیگران۱۳۹۲)
بانک ها اغلب با ریسک هایی از جمله ریسک بازار، اعتباری، عملیاتی و نقدینگی و .. مواجه هستند.. از سوی دیگر برای جلوگیری از ورشکستگی  و ضرر و زیان بانک لازم است که در مورد مدیریت ریسک های  بانکی تصمیماتی اتخاذ شود که هر یک از تصمیمات در جهت مدیریت ریسک می تواند دارای تأثیری مثبت بانکی بر روی کارایی یک بانک باشد. (پناهیان و ابیاک ،۱۳۹۲،ش ۱۷)
به این منظور لازم است هر یک از بانک ها از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند. علل کارایی و ناکارایی شعب خود را بررسی کنند و با برنامه ریزی  های مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند. بدیهی است که با کاراتر شدن شعب ناکارا ، ضمن رسیدن به این اهداف با کاهش بهای خدمات ارایه شده و جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب می توان انتظار داشت که منافع ملی بیشتر تأمین شود و در سطح کلی یک بانک، زیانهای ناشی از عدم کارایی هم به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود. (حقیقت و نصیری ،۱۳۸۲)
باتوجه به اهمیت این موضوع دربانک لازم دانستیم که مدیریت ریسک و کارایی را در شعب بانک سپه  استان گیلان بسنجیم و از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به این منظور بهره جستیم.
 
[1]Credit Risk
[2] Efficiency
[3] Data Envelopment Analysis (DEA)
[4]Chen & pan , 2011
[5]DEA
تعداد صفحه :۱۸۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com