متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه ایلام 
دانشکده علوم انسانی
پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مدیریت بازرگانی (بازاریابی)
عنوان
پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی
شهریور 1394


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف این پژوهش پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده  براساس سبک زندگی  با دو رویکرد روانشناسی و جامعه­شناسی می­باشد. جامعه آماری در این پژوهش مصرف­کنندگان پوشاک در شهر ایلام بوده، حجم نمونه برابر 388 نفر می­باشد که برای به دست آوردن آن از روش نمونه­گیری خوشه­بندی – تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته  بوده، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83% به دست آمده است و روایی محتوا آن توسط متخصصان تأیید شده است. در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف پژوهش کاربردی و چگونگی جمع­آوری داده­های مورد نیاز، از نوع پژوهش­های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش آمار استنباطی از رگرسیون چند گانه، رگرسیون رتبه­ای، آزمون کلوموگوف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج  نشان داد که ابعاد سبک زندگی با رویکرد روانشناسی(فعالیت­ها، عقاید و علایق) و از بین ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی (اوقات فراغت و الگوی خرید،) بر فتار خرید تأثیر معناداری داشته­اند و پیش­بینی کننده رفتار خرید هستند اما سایر ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه­شناسی (مصرف محصولات فرهنگی و مدیریت بدن) بر رفتار خرید تأثیر معناداری نداشته و پیش­بینی کننده رفتار خرید نیستند.
کلید واژه: رفتارخرید،  سبک زندگی،  فعالیت­ها، الگوی خرید، عقاید.
 فصل اول کلیات… 1
1-1-مقدمه. 2
1-2-بیان مسأله. 3
1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 5
1-4-اهداف پژوهش…. 6
1-4-1- هدف اصلی.. 6
1-4-2-اهداف فرعی.. 6
1-5-سوالات پژوهش…. 6
1-5-1- سؤال کلی: 6
1-5-2- سؤالات جزئی: 6
1-6-فرضیه‏های پژوهش…. 7
1-6-1- فرضیه اصلی.. 7
1-6-2- فرضیات فرعی.. 7
1-7-قلمرو پژوهش…. 7
1-8- کاربرد نتایج پژوهش…. 8
1-9- جنبه نوآورانه(نوآور بودن) پژوهش…. 8
1-10- متغیرهای پژوهش…. 8
1-11- تعریف متغیرها 9
1-11-1- رفتار خرید. 9
1-11-2- سبک زندگی.. 10
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش…. 12
2-1- مقدمه. 13
2-2- بخش اول: مبانی نظری رفتار مصرف کننده. 14
2-2-1- رفتار مصرف کننده: تعاریف و مفاهیم.. 14
2-2-2- عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده. 15
2-2-3- چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟. 19
2-2-4- دیدگاه های پژوهشی رفتار مصرف کننده. 20
2-2-5- دیدگاه های کلی در رفتار مصرف کننده. 21
2-2-6- مدل های پیش بینی رفتار مصرف کننده. 22
2-2-7- کاربردهای رفتار مصرف کننده. 34
2-2-8-  نکات کلیدی رفتار مصرف کننده. 36
2-3- بخش دوم: سبک زندگی.. 37
2-3-1- واژه شناسی سبک زندگی.. 38
2-3-2- مفهوم شناسی سبک زندگی.. 39
2-3-2-1- مفهوم شناسی سبک زندگی از منظر جامعه شناسی.. 43
2-3-2-2- مفهوم شناسی سبک زندگی از منظر روانشناسی.. 46
2-3-3- ویژگی های مفهومی سبک زندگی.. 47
2-3-4- ویژگی های سبک زندگی.. 49
2-3-5- نظریه های سبک زندگی.. 51
2-4- ابعاد سبک زندگی با رویکرد روانشناسی.. 53
2-4-1- فعالیت… 53
2-4-2- علایق.. 54
2-4- 3- عقاید. 54
2-5- ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی.. 55
2-5-1- اوقات فراغت… 55
2-5-2- مدیریت بدن. 58
2-5-3- مصرف محصولات فرهنگی.. 61
2-5-4- الگوی خرید. 65
2-9- بخش سوم: پیشینه پژوهش…. 67
2-10- پیشینه رفتار مصرف کننده. 67
2-10-1- پیشینه رفتار مصرف کننده در داخل کشور. 67
2-10-2- پیشینه رفتار مصرف کننده در خارج کشور. 68
2-11- پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی.. 69
2-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی) 69
2-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی) 71
2-12- پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی.. 72
2-12-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی) 72
2-12-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی) 74
2-13- بخش چهارم: صنعت نساجی.. 74
2-14-لباس (پوشاک) 74
2-14-1- تاریخچه نساجی و پوشاک در دنیا 75
2-14-2-وضعیت فعلی صنعت پوشاک در جهان. 76
2-14-3-تاریخچه صنعت نساجی و پوشاک در ایران. 77
2-14-4-وضعیت فعلی صنعت پوشاک در ایران. 78
2-15-بخش پنجم: چارچوب مفهومی پژوهش…. 79
فصل سوم روش شناسی پژوهش…. 81
3-1- مقدمه. 82
3-2- روش پژوهش…. 82
3-3- فرایند پژوهش…. 83
3-4- جامعه آماری.. 83
3-5- روش تعیین حجم نمونه. 84
3-6- ابزارهای پژوهش…. 85
3-7- تحلیل پرسشنامه. 85
3-8- روایی ابزار پژوهش…. 86
3-9- پایایی ابزار پژوهش…. 87
3-10- روش های آماری.. 87
فصل چهارم. 88
تجزیه و تحلیل داده ها 88
4-1- مقدمه. 89
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 90
4-2-1- بخش اول: یافته های توصیفی.. 90
4-2-1-1-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت: 90
4-2-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل: 91
4-2-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: 92
4-2-1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل: 93
4-2-1-5-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات: 94
4-2-1-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد: 96
4-2-1-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای پژوهش: 97
4-3- بخش دوم: یافته های استنباطی.. 97
4-3-1- استاندارد سازی ابزار اندازهگیری مفاهیم پژوهش…. 98
4-4- آزمون نرمال بودن داده ها 98
4-6- آزمون فرضیات پژوهش…. 101
4-6-1- رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(حساسیت به قیمت). 102
4-6-2- رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(لذت از خرید). 103
4-6-3-رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(تجربه خرید) 105
4-6-4- رگرسیون رتبه ای متغیر وابسته  رفتار خرید(کیفیت) 106
4-6-5- آزمون هم خطی.. 109
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات… 110
5-1- مقدمه. 111
5-2- نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش…. 111
5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی.. 111
5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اول. 113
5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم. 114
5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم. 114
5-2-5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 115
5-2-6- نتایج حاصل از فرضیه پنجم.. 117
5-2-7- نتایج حاصل از فرضیه ششم.. 118
5-2-8- نتایج حاصل از فرضیه هفتم.. 118
5-3- پیشنهادات… 119
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی.. 119
5-3-2- پیشنهاد به محققین آینده. 122
5-3-3- محدودیت های پژوهش…. 123
فهرست منابع. 125
منابع داخلی.. 125
منابع خارجی.. 131
پیوست ها 160
پیوست الف) پرسشنامه. 160
پیوست ب) تعریف واژه ها 163
پیوست ج) خروجی spss. 165

مقدمه

تحولات پیچیده جهانی در تمامی زمینه­ها، و همچنین در زمینه بازاریابی[1]،  بازاریابان را وادار نموده است تا فعالیت­های خود را هدفمند نمایند. در دنیای رقابتی امروز بقا و موجودیت هر کسب و کاری وابسته به وجود مشتریانی است که مایل به خرید محصولات یا خدمات آن هستند. در مقوله بازاریابی سعی می­شود ضمن شناسایی مشتریان و درک خواسته­ها و نیازهای آنها، به صاحبان کسب و کار بیان گردد که مشتری از محصول و یا خدمت ارائه شده از سوی آنها چه انتظاری دارد، چقدر حاضر است برای آن هزینه کند و نیاز او در چه موقعیت مکانی و زمانی وجود دارد. بنابراین بازاریابی چنان مهم و ضروری است که می­توان موجودیت هر کسب و کاری را کاملا وابسته به آن دانست. امروزه بازاریابی تنها فروش کالا و خدمات تولید شده نیست بلکه بازاریابی قبل از تولید کالا و خدمات شروع می­شود. از این رو شناسایی نیازها[2] و خواسته­های[3] مشتریان و علت چرایی رفتار مشتریان نسبت به خرید کالا و خدمات حائز اهمیت است. یکی از بحث­انگیزترین موضوعات در بازاریابی و رفتار مصرف­کننده[4] انتخاب مصرف­کننده و رفتار خرید مشتری است. در این زمینه مدیران و بازاریابان همواره می­کوشند تا با شناخت هر چه بهتر مشتری، رفتار خرید وی را پیش­بینی کرده و کالا و خدمات تولیدی خود را در مسیر فرایند انتخاب و خرید مشتری قرار دهند(سید جوادین، 1393).
شناخت هر چه بهتر مشتری و پی­بردن به افکار، گفتار و رفتار مصرف­کننده موجب تسهیل بهتر بخش­بندی بازار و تولید و عرضه بهتر کالا و خدمات، متناسب با نیازها و خواسته­ مشتری برای جلب رضایت و وفاداری هر چه بهتر مشتری از تولید مربوط است. انتخاب محصولات رابطه نزدیکی با سبک زندگی دارد. محصولات برای مصرف­کنندگان معانی نمادین خاصی دارد و مصرف­کننده با انتخاب محصولات، سبک زندگی خود را تعریف می­کند. به همین دلیل، سبک زندگی در بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است. در فعالیت­های بازاریابی به شکل گسترده­ای از مفهوم سبک زندگی استفاده می­شود، زیرا با استفاده از آن می­توان نیازها و خواسته­های روزمرۀ مصرف­کنندگان را درک و از طریق سبک زندگی آرمانی مصرف­کنندگان، محصول را در بازار موقعیت­یابی کرد (همان، ص261 – 263). در این فصل، مسأله اصلی، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، در ابتدا تعریف و تشریح می­شود؛ همین طور اهداف، سؤالات و فرضیات مطرح می­گردد و کاربرد نتایج، قلمرو پژوهش، جنبه نوع­آور بودن و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه می­شود.
 1-2-بیان مسأله
انسان، به طور کلی موجود پیچیده­ای است که به ندرت می­توان رفتارش را پیش­بینی کرد. رفتار خرید مصرف­کننده همواره به عنوان یک موضوع مهم بازاریابی مطرح بوده است. و هم­چنین رفتار مصرف­کنندگان یکی از عوامل کلیدی است که می­تواند نقش موثری در انتخاب استراتژی­های بازاریابی ایفا نماید. در بازار که به عنوان محل تلاقی تولیدکننده و مصرف­کننده قلمداد می­شود، عوامل گوناگونی می­توانند بر رفتار خرید مصرف­کننده تاثیر بگذارد. پیش­بینی­های دقیق می­تواند باعث عملکرد گسترده و پیش­بینی نادرست باعث از دست رفتن سرمایه شود. امروزه، کسب و کارها در جهان “مصرف­کننده پادشاه است” را به رسمیت می­شناسد. بازاریابان زمانی می­توانند خود را توجیه کنند که قادر به درک خرید مصرف­کنندگان باشند و برای برآوردن آن اقدام کنند. بازاریابی مدرن برای مدیریت موفق  نیاز به در نظرگرفتن مصرف­کننده به عنوان نقطه کانونی در فعالیت کسب و کار خود دارد. ذهن خریدار به عنوان یک جعبه سیاه است که باید توسط بازاریاب موفق باز شود(ویدازی[5]، 2012).
در عصر پر چالش کنونی که تنها چیزی که ثابت باقی مانده است، تغییر است و سازمان­ها برای ایجاد مزیت رقابتی و متفاوت شدن از سایر رقبا و به دست آوردن بخش قابل محسوسی از بازار، باید مشتریان و مصرف­کنندگان خود را خوب بشناسد تا بتواند رفتار، فکر و گفتار آنها را پیش­بینی نموده و متناسب با نیازها و خواسته­های مشتریان برنامه­ریزی کرده و رفتار مشتری را پیش­بینی کند (سید جوادین، 1393).
با توجه به اینکه رفتار افراد در شرایط و موقعیت­های مختلف فرق می­کند و هم­چنین محیط در حال تغییر و تحول است، به دنبال آن نیاز و خواسته­ی مشتریان هم تغییر می­کند. عوامل مختلفی رفتار افراد را تحت­تاثیر خود قرار می­دهد، که یکی از این عوامل سبک زندگی افراد می­باشد. در این پژوهش درصدد آن هستیم که تاثیر ابعاد و شاخص­های سبک زندگی بر رفتار خرید و هم­چنین جهت رابطه و معناداری آن را تعیین نموده، تا با پیش­بینی رفتار خرید افراد و بهبود آن، رضایت مصرف­کننده را به دست آوریم. در هر جامعه با توجه به شرایط خاص آن، محیط­های گوناگونی وجود دارند که رفتار مردم را شکل می­دهند و در حقیقت تعیین کننده رفتارها و عملکردهای آنان می­باشند. رفتار خرید و رفتار مصرفی مصرف­کننده تحت تاثیر عواملی نظیر: عوامل فرهنگی(که خود شامل فرهنگ، خرده­فرهنگ­ها و طبقات اجتماعی است)، عوامل اجتماعی(که شامل تاثیر گروه­های مرجع، خانواده و نقش و منزلت اجتماعی بر رفتار مصرفی فرد است)، عوامل شخصی(نظیر: سن، مرحله چرخه زندگی، شغل، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت و تصورات شخصی)، عوامل روانشناختی( مانند: انگیزش، ادراک، یادگیری و نگرش)، قرار می­گیرد. از میان این عوامل، سبک­های زندگی(روانگاشتی) مصرف­کنندگان و آشنایی با خصوصیات رفتاری و نگرشی ایشان گامی مهم در شناسایی بخش­های مختلف بازار به شمار می­رود و به دلیل برخورداری از متغیرهای متنوع روان­شناختی(درونی) و جمعیت شناختی(بیرونی) امروزه ماهیت کاربردی بیشتر پیدا کرده است. در دیدگاه بازاریابی، سبک زندگی مشخص کننده افرادی است که بر مبنای کارهایی که دوست دارند انجام دهند نحوه سپری کردن اوقات فراغت و خرج کردن درآمد خود را در گروه­های مختلف دسته­بندی می­کنند(سولومن[6]، 1999). در این پژوهش رفتار خرید را با مؤلفه­های حساسیت به قیمت، لذت از خرید، تجربه خرید و کیفیت مورد سنجش قرار می­دهیم.
مصرف­کنندگان سبک زندگی خود را انتخاب و براساس آن محصولات و خدمات خود را خریداری می­کنند. از دید فرن[7] و روانشناسی سبک زندگی شامل فعالیت­ها(کار، فعالیت، خرید، ورزش و ..)، عقاید( سیاست، تجارت، تحصیلات، محصولات، فرهنگ و..) و علاقه­مندی­ها(خانواده، شغل، غذا، رسانه و..) است.
 از دید جامعه­شناسی، گیدنز[8] سبک زندگی شامل مصرف محصولات فرهنگی(دیدن تلویزیون، خواندن مجله، سینما و ..)، اوقات فراغت(سفر کردن، استراحت، گردش، ورزش و بازی و ..)، مدیریت بدن(رژیم غذایی، جراحی­های زیبایی، آرایش صورت و..) و الگوی خرید(مد، زیبایی، قیمت، رنگ، جنس ، دوام و..) است. لذا این پژوهش با بررسی سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه­شناسی به پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده می­پردازد. از دیدگاه روانشناسان سبک زندگی فردی بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت می­باشد و آن را به صورت فردی مورد مطالعه قرار می­دهند اما جامعه­شناسان سبک زندگی را به صورت جمعی  و در ارتباط با سایر افراد مورد مطالعه قرار می­دهند. سؤال اصلی این پژوهش تعیین تأثیر سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی بر رفتار خرید می­باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی ...

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با توجه به شرایط جدید و تغییرات به وجود آمده در سطح جهانی و محلی، بدون شک پدیده­ای نظیر سبک زندگی نیز دستخوش تحول شده، تحت تأثیر فرایندهای مدرن، جنبه­ها و اشکال متفاوت و متنوعی به خود گرفته است. در واقع؛ با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، اهمیت مصرف و سبک زندگی به ناگاه فزونی یافت و از سوی اندیشمندان مختلف، توجه فراوانی به آن شد و مطالعات وسیع و جامعی درباره سبک زندگی انجام پذیرفت(باینگانی، ایراندوست و احمدی ، 1392).
به دلیل رقابت بسیار زیاد در بخش کالاهای مصرفی، شرکت­ها ناگزیرند تا مشتریان را با استفاده از ابزارهای مختلف به سوی خود جذب نمایند. از این رو شرکت­ها باید مخاطبان خود را به درستی بشناسند، عادات زندگی، سبک زندگی و دیدگاه­های آنان پیرامون مسائل مختلف را بدانند و بر آن اساس، برنامه­های خود را تنظیم نمایند. لذا شناخت این­ها برای شرکت­ها مهم و ضروری است. همچنین دانش به این که دیگر مصرف­کنندگان چه دیدگاهی دارند و چگونه زندگی می­کنند، نیز دارای اهمیت است و می­تواند شرکت را در طراحی محصولات آتی خود یاری نماید(هاوکینز[9]، 2010).
به دلیل کاستی­های موجود در مشخصه­های جمعیت شناختی و شخصیت، بازاریاب­ها همواره به دنبال اطلاعات مفیدتری در مورد مصرف­کنندگان بودند تا با استفاده از این اطلاعات بتوانند استراتژی­ها و تاکتیک­های بازاریابی اثربخشی را به کار بگیرند. به همین جهت، مطالعه سبک زندگی توسعه یافت و در دهه 1970 با اقبال عمومی مواجه شد.  با انجام این نوع تحقیقات شرکت­های تولیدی علاوه بر شناخت رفتار خرید مصرف­کنندگان می­توانند استراتژی­ها و تاکتیک­های مورد نیاز را برای موفقیت در بازار اتخاذ کنند.

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس سبک زندگی با رویکرد روانشناسی و جامعه­شناسی

1-4-2-اهداف فرعی

  • پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس فعالیت­ها.

2- پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس علایق.
3- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس عقاید.
4- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس مصرف کالاهای فرهنگی.
5- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس اوقات فراغت.
6- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس مدیریت بدن.
7- پیش­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس الگوی خرید.
 1-5-سوالات پژوهش
1-5-1- سؤال کلی:
تأثیر سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی بر رفتار خرید مصرف کننده چگونه است؟

1-5-2- سؤالات جزئی:

1- تأثیر فعالیت­های مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف­کننده چگونه است؟
2- تأثیر عقاید مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف­کننده چگونه است؟
3- تأثیر علایق مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف­کننده چگونه است؟
4- تأثیر الگوی خرید بر رفتار خرید مصرف­کننده چگونه است؟
5- تأثیر اوقات فراغت مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف­کننده چگونه است؟
6-  تأثیر مصرف محصولات فرهنگی مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف­کننده چگونه است؟
7- تأثیر مدیریت بدن بر رفتار خرید مصرف­کننده چگونه است؟

1-6-فرضیه‏های پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی

سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی تأثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف­کننده دارد.

1-6-2- فرضیات فرعی

  • فعالیت­های مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف­کننده دارد.
  • عقاید مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف­کننده دارد.
  • علایق مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف­کننده دارد.
  • الگوی خرید مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف­کننده دارد.
  • اوقات فراغت مصرف­کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف کننده دارد.
  • مصرف کالاهای فرهنگی تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف­کننده دارد.
  • مدیریت بدن مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف­کننده دارد.

1-7-قلمرو پژوهش

الف) قلمرو موضوعی: حوزۀ موضوعی پژوهش به طور عام، شامل روانشناسی و جامعه­شناسی و مدیریت و به طور خاص در حوزه بازاریابی تفحص می­کند و مفاهیم، سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه­شناسی و رفتار خرید مصرف­کننده می­باشد. ( عنوان این پژوهش پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کنندگان براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی می­باشد)
ب)قلمرو مکانی: جمع­آوری داده­های خام پرسشنامه پژوهش، رفتار خرید مصرف­کنندگان در شهر ایلام می­باشد.
ج)قلمرو زمانی: بازه زمانی پژوهش از اوایل زمستان سال 1393 تا شهریور سال 1394 می­باشد.

1-8- کاربرد نتایج پژوهش

بازاریابان می­توانند با استفاده از سبک زندگی رفتار خرید مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و از آن در بخش­بندی، استراتژی­های بازاریابی و راهبردهای تبلیغات خود استفاده کنند. همچنین در برنامه­ریزی­های شرکت­های تولیدکننده  برای انجام فعالیت­های صحیح بازاریابی بر مبنای سبک زندگی مصرف­کننده کمک می­کند. و اطلاعات سبک زندگی، منجر به هدف­گیری دقیق شرکت­ها و سازمان­ها به سوی مشتریان و ترغیب آنان به وفادار شدن می­کند. و اطلاعاتی را در مورد این که مصرف­کننده­گان در مورد یک محصول چه فکری می­کنند و آن را چگونه به خود ربط می­دهند در اختیار محققین می­گذارد که به واسطه­ای این اطلاعات ممکن است که محصولات تولید یا تغیر داده شوند و پیام­های خاصی خلق گردد و می­توان از آن برای گذاره­های منحصر بفرد فروش استفاده کرد. و کمک زیادی به سازمان­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی و تولید­کنندگان، مدیران و بازاریابان که به صورت مستقل یا غیر مستقل از پوشاک استفاده می­کنند، کاربرد دارد.
 1-9- جنبه نو­آورانه(نوآور بودن) پژوهش
بررسی­های صورت گرفته نشان داد که در داخل و خارج از کشور، مطالعه­ای تحت عنوان پیش­بینی رفتار خرید مصرف­کننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه­شناسی انجام نشده است. این تحقیق میان رشته­ای، بین رشته­های روانشناسی، جامعه­شناسی و بازاریابی در حوزۀ رفتار مصرف­کننده انجام شده است. در این پژوهش از نظریات فرن در رویکرد روانشناسی و از نظریات گیدنز در رویکرد جامعه­شناسی در سبک زندگی استفاده شده است.

1-10- متغیرهای پژوهش

متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش­های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش­ها می­توانند در زمان­های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف، متفاوت باشد (سکاران[10]، 1390). متغیرها نقش­های مختلفی در هر پژوهش ممکن است به خود بگیرند.
متغیر مستقل[11]: متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه­گیری، دستکاری یا انتخاب می­شود تا تأثیر یا ارتباط آن با دو متغیر دیگر را مشخص کند (دانایی فرد، الوانی  و آذر ، 1387). در این پژوهش متغیر مستقل عبارت است از سبک زندگی که با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی سنجیده می­شود.
متغیر وابسته[12]: متغیری است که مشاهده یا اندازه­گیری می­شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن مشخص شود (خاکی، 1382). در این پژوهش متغیر وابسته رفتار خرید مصرف­کنندگان می­باشد.

تعداد صفحه :169
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت