چالش های مدارس هوشمند:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند

 

۲-۲-۶-۲-              جفت و جور نبودن زیر ساختای لازم

زیر ساخت(سخت افزار، نرم افزار، فناوری مدیریت داده، فناوری شبکه و مخابرات و خدمات فناوری)، یکی از اساسی ترین پیش نیازای لازم واسه پیشرفت مدارس هوشمنده. از نظر خبرگان مدارس هوشمند، نبود منابع کافی در مدارس، باعث شده تا این مورد به یکی از مهم ترین رقابت ها تبدیل شه (محمودی و همکاران، ۱۳۸۷: ۸۰).

۲-۲-۷-           عناصر اصلی مدارس هوشمند

مهمترین عناصر اصلی مدارس هوشمند رو میشه به شکل موارد زیر گفت:

– محیط آموزش- یادگیری بر اساس محتوای چندرسانه ای؛

– زیرساختای پیشرفت یافتۀ فناوری اطلاعات؛

– مدیریت بر مدرسه به وسیله سیستم یه پارچۀ رایانه ای؛

– برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزۀ فناوری؛

– رابطه یه پارچۀ رایانه ای با مدارس دیگه.

واقعا مدارس واسه تبدیل به یه مدرسۀ به طور کاملً هوشمند باید بتونن کلیۀ عناصر گفته شده رو تأمین کنن (آموزش و پرورش شهر تهران، ۱۳۸۹: ۱).

 

۲-۲-۸-           آمادگی الکترونیکی

آمادگی الکترونیکی یه شاخص مهم واسه توانایی به کار گیری فناوریای پیشرفته س و با در نظر گرفتن اهداف محققان به چند روش تعریف شده (کئودان ساین و گودوین، ۲۰۰۹: ۳۷). بروتیز و پولی من کاو (۲۰۰۴) هم آمادگی الکترونیکی رو آمادگی کالبدی و فکری یه سازمان واسه تجارب و فعالیتای یادگیری الکترونیکی معرفی کردن. آمادگی مدرسه، توانایی یه مدرسه و تواناییای افراد درون مدرسه س که دلیل اجرای تغییر در مدرسه می شه. آمادگی مدارس هم خود به تجارب مدرسه و معلمان، یه فرهنگ یا نظام قانونی رفتاری ملاک که نوآوری رو آسون کردن سازه، زیرساختای فناوری اطلاعات و ارتباطات، توانایی حل کردن به موقع مسائل فناوری، به خاطر قرار گرفتن نوآوری در آموزش و تربیت، مربوط می شه. آمادگی مدرسه واسه قرار گرفتن مدارس هوشمند هم یعنی: سطح آمادگی فکری معلمان و آمادگی فیزیکی مدارس واسه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیتای آموزش و یادگیری (شوم و فاکس، ۲۰۰۴: ۲۸).

در مورد امتحان و آزمایش آمادگی الکترونیکی سازمانا به خاطر امکان سنجی قرار گرفتن آموزش الکترونیکی، الگوها و مدلای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که از جملۀ اونا میشه سای کاریس،۲۰۱۱: ۱۰۶) رو نام برد. هر کدوم از مدلای نامبرده، آزمایش بعضی از عوامل رو در ایجاد دوره های آموزش الکترونیکی و به دنبال اون مدرسۀ هوشمند، مورد توجه قرار دادن. عوامل مشترکی که در بیشتر الگوها طوری بررسی شده، یعنی: نگاه، فرهنگ سازمانی، پول و پله و سرمایه، لوازم و زیرساختا و سواد رایانه ای که در زیر به هر کدوم از این موارد اشاره ای کوتاه می کنیم.

نگاه: آیدین و تاسکی (۲۰۰۵)، چان و ناگی (۲۰۰۷)، نگاه کاربران و منابع انسانی رو دو عامل مهم و تأثیرگذار بر به کار گیری فناوری می دونن. آمادگی نگاه می تونه اطمینان، لذت و باحالی، اهمیت، انگیزه و … رو شامل شه. بدون توجه به نگاه و استقبال ادما از فاوا، توسعۀ اون شدنی نیس. در کنار توسعۀ زیرساختها، لوازم و ارائۀ آموزشهای لازم، تلاش واسه تقویت نگاه مثبت در مورد فناوری لازمه (موتیارادوی، ۲۰۰۹: ۸۱). به کار گیری فناوری از اونجا که به بینش فراگیرمحور در آموزش و یادگیری مربوط می شه، ممکنه به وسیله دانشجو- معلمانی که این دیدگاه رو قبول نمی کنن مورد استقبال قرار نگیره. این وضعیت تا وقتی که تجارب به کار گیری فناوری، معلمان رو به اصلاح و بهبود موقعیتشان هدایت نکنه، تغییر نمیکنه (اسکری مشاو، ۲۰۰۴: ۴۷). موفقیت و تاثیر به کار گیری فناوری در تدریس تا حد زیادی بستگی به پذیرش و نگاه معلمان نسبت به فناوری داره (الّزیدیین و همکاران، ۲۰۱۰: ۳۵).

– Keoduangsine & Goodwin

– Borotis & Poulymenakou

– Shum & Fox

– Psycharis