کاهش ارزش پول/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

تورم دلالت بر وضعیتی داره که در اون درخواست پولی واسه محصول نسبت به تولید رشد می کنه، وضعیتی که در غیاب کنترلی موثر، به صورت زیاد شدن قیمت یه واحد از کالای تولید شده رو می شه. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت ها یا یعنی با کم شدن قوه خرید واحد پولی همراه س. در بعضی مواقع تورم وقتی به وجود میاد که سطح عمومی قیمت ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می کنه تکامل نیابد. وقتی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می کنن، به رشد سطح عمومی قیمت ها اشاره دارن، تورم یعنی باید واسه خرید جنسا و خدمات، پول بیشتری پرداخت شه.

پاره ای دیگه از تعاریف، تورم رو سیر فشرده زیاد شدن قیمت ها و برگشت ناپذیری اون تعریف کرده ان. صاحب نظران دیگری هم چون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال، تورم رو افزایش زیاد و همیشگی قیمت ها تعریف کرده ان. اگه رشد دستمزدها با رشد بهره وری در اقتصاد برابر باشه، تورم به وجود نمیاد. به عبارت دیگه تورم رو کاهش ارزش دائمی پول تعریف می کنن.

در تعاریفی جور واجور و بیشترً متفاوتی که اقتصاددانان از تورم به صورت تخصصی ارائه میدن، پیچیدگی هایی هست که درک اون تعاریف رو واسه افراد عادی مشکل می کنه. و بنابر این تعریفی که در این مورد مورد قبول تعداد بیشتری از اقتصاددانان قرار گرفته و واسه مردم عادی هم بیگانه نیس یعنی: (تورم موقعیتیه که در اون سطح عمومی قیمت ها به طور همیشگی در حال زیاد شدنه، یا اگه قیمت ها مورد کنترل قرار نمی گرفتن سطح عمومی قیمت ها مداوماً و با سرسختی در حال افزایش بود.)

گفتار دوم: شکل های جور واجور تورم

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی واسه تورم از دیدگاه های جور واجور تقسیم بندی های زیادی رو به عمل آورده ان که در ادامه به یکی از اون ها اشاره می کنیم :

۱ . تورم ناچیز: این نوع – که بیشتر از اون به «تورم خزنده » و بعضی وقتا «تورم آروم یا بی سروصدا» تعبیر می شه – به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شه .

۲ . تورم شدید: در این نوع – که از اون به «تورم با عجله یا تازنده » یاد می شه – آهنگ زیاد شدن قیمت ها تند و سریعه.

۳ . تورم بسیار شدید: این نوع – که از اون به «تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم » تعبیر می شه – شدیدترین حالت تورم به شمار می رود .

در مورد تفکیک قلمرو اون ها هیچ توافقی بین صاحب نظران اقتصادی وجود نداره; مثلا واسه تورم ناچیز، افزایش بین ۱ تا ۶ درصد، بیشترین حد ۴ درصد، بین ۴ تا ۸ درصد در سال رو ذکر کرده ان. واسه تورم شدید، ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال رو نوشته ان. ملاک تورم بسیار شدید رو ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمتا در مدت شش ماه و . . . بیان داشته ان.

– گولد و کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه محمدجواد زاهدی، نشر مازیار، چاپ دوم، تهران ، ۱۳۸۴، ص ۲۷۸-۲۷۹ .

http://simple.wikipedia.org/wiki/inflation.

– بلادی، سید حسین، دلیل تورم و افزایش دائمی قیمتها در کشور، کتابخونه الکترونیکی پارس بوک، تهران، ۱۳۹۱ ، ص ۱۱ .

– واسه آشنایی بیشتر با بحث شکل های جور واجور تورم ر . ک: احمد کتابی، تورم، نشر اقبال، تهران،۱۳۶۷ ، ص ۳۶- ۴۳.