کودکان بی سرپرست/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

اگه اولیا واقعی کودک معلوم شن کودک از زیر عنوان لقیط، خارج می شه و اولیای اون موظفند کودک رو تحت اختیار خود گرفته و به وظایف حضانت قیام کنن.

(( لقیط هروقت در قلمرو اسلامی یافت شه و نسب اون معلوم نگردد محکوم به اسلامه یعنی مسلمون حساب می شه)).

(( لقیط سرزمین غیر مسلمون که احتمال تولد اون از مسلمون نباشه، غیر مسلمون هستش)).

اگه لقیط همراه خود مالی داشته باشه ملقط می تونه از اون واسه هزینه نگهداری و تربیت لقیط استفاده کنه و اگه خود قدرت مالی نداشته باشه می تونه از مراجع عمومی کمک بگیره.

قضیه تامین کودکان و زنان بی سرپرست، مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱، ماده۲، بند۴ ؛ (( کودکان بی سرپرست به کودکانی میگن که بنا به هر دلیل و بطور دایم یا موقت سرپرست خود رو از دست داده باشن)).

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخونه گنج علم، ۱۳۸۳، صفحه ۴۰۶.

قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۲۰.

محمدی ری شهری، محمد، حمیدرضا شیخی، اندازه الحکمه، انتشارات دارالحدیث، جلد ۱۰، ۱۳۸۴، صفحه ۷۶۵.

جعفری لنگرودی، همون، صفحه ۵۹۸ .

دلیلی، قبلی، صفحه ۱۲.

همون .

جعفری لنگرودی، همون، صفحه ۵۹۸ .