گذری بر مدیریت دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

علم سازمانی به اطلاعات پردازش شده از جریانای عادی و مراحلی که توانایی اقدام دارن و هم علم به دست اومده سیستمای سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ میگن.