گردشگری روستایی:/پایان نامه درباه بوم گردی

 

جدول ۲- 1: هدفها و آثار عقاید و دیدگاه های مربوط به پیشرفت گردشگری دهاتی: منبع محاسبات محقق

نوع نگاه به پیشرفت گردشگری دهاتی

هدفها

آثار و پیامدها

گردشگری دهاتی به­عنوانی راهبردی واسه پیشرفت دهاتی

– حل پیشرفت نیافتگی دهاتی

– کاهش مهاجرت

– راه جل پایانی پیشرفت دهاتی

– کاهش آثار منفی و به کار گیری آثار مثبت

– کمک به پیشرفت بقیه
بخش­های اقتصادی دهاتی

– ثبات جمعیت

– حل مشکل بیکاری

– افزایش ضریب تکاثر درآمد

– به کار گیری منابع بدون ارزش اسنادی

گردشگری دهاتی به عنوان سیاست بازساخت

– پخش مساوی درآمد

– درخواست واسه بهبود کیفیت زندگی

– جور واجور سازی فعالیت های اقتصادی داهات

– افزایش درخواست واسه اجناس محلی

– تغییر در نگاه های اجتماعی جامعه دهاتی

– افزایش کیفیت زندگی

– اهمیت به تولیدات بومی

– جور واجور سازی اقتصاد دهاتی

گردشگری دهاتی ابزاری واسه پیشرفت پایدار

– جلب رضایت بازدیدکنندگان

– افزایش کیفیت زندگی

– افزایش اندازه مشارکت مردم

– افزایش مشارکت مردمی در گردشگری و پیشرفت دهاتی

– حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی

– تبدیل چرخه پیشرفت از محلی به میان المللی