سبک های رهبری مدیران، اثر بخشی مدارس

سبک و نوع رهبری تحت تاثیر متغیرهای  تشکیل دهنده ی  موقعیتی است که رهبری در آن اعمال می شود . از متغیرهای موقعیتی مهم که در امور رهبری تاثیر فراوان دارد می توان شخصیت رهبر و مدیر ، نوع رابطه بین اعضای گروه ،نوع مشاغل و جو سازمانی را ذکر کرد . این متغیرها مربوط به موقعیت محیط و رهبری هستند که نوع رهبری را هم جهت با محیط تعیین می کنند . ( عسکریان ، ۱۳۷۸) .
اگر سازمان های آموزشی در محیطی پایدار قرار داشتند ، اگر منابع سازمان نامحدود و در دسترس بودند ، اگر هدف ها به آسانی قابل دسترس بودند  ، اگر همه مدیران با توانایی یکسان  در جهت رسیدن به اهداف سازمان تلاش می کردند و از همه مهم تر اگر انتظارات جامعه از مدرسه در رسیدن به اهدافش و تامین نیازهای جامعه با توانایی نظام آموزشی در برآوردن انتظارات جامعه و انطباق با محیط یکسان بود ، شاید نیازی به تحقیق در زمینه اثر بخشی سبک رهبری مدیران و تاثیر این سبک برجو مدرسه نیز وجود نداشت .
ولی تا زمانی که این محدودیت ها در نظام آموزشی ما وجود دارند، نیاز به خارج کردن نظام آموزشی از حالت ایستایی و پویا و متحول نمودن آن همگام با سیر تحولات و تغییرات در جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشور و تامین نیازهای اجتماع وجود دارد هر پژوهشی که به بررسی عوامل موثر بر بهبود نظام آموزشی بپردازد ، ضروری و اجتناب ناپذیر است از این رو با توجه به اندک بودن پژوهش در این زمینه و نیاز نظام آموزشی به این گونه تحقیقات پژوهش حاضر انجام گردید .
اهداف پژوهش
هدف کلی :
تبیین رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس
 
 
اهداف ویژه:
۱ . تبیین سهم سبک رهبری مدیران و جو مدرسه در پیش بینی اثر بخشی مدارس.

  1. تبیین رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس .
  2. تبیین سهم ابعاد جو مدرسه درپیش بینی اثر بخشی مدارس.

فرضیه های پژوهش

  1. بین سبک رهبری مدیران وجو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد.
  2. سبک رهبری مدیران و جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس را پیش بینی نماید.
  3. بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *