پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

بر طبق نظر والش (۲۰۰۳؛ سادات حسینی، چاری، ۱۳۹۲، ۱۸۶) سومین حوزه اصلی تأثیرگذار در تابآوری خانواده، فرایندهای ارتباطی و حل مسأله است. فرایندهای حل مسئله و ارتباطی میتواند نقش مهمی در تابآوری خانواده داشته باشد. این حوزه شامل سه بعد میباشد:الف) وضوح و شفافیت: قدرت روشن سازی مسأله، مشخص کردن تغییراتی که ممکن است […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با …

موضوع پژوهش:بررسی تأثیر تبیلغات بر اساس مدل آیدا بر سرسختی روان شناختی و تاب آوریدر مشتریان شرکت نوشین مقدمه:هر شرکت و یا نهادی که کار تولیدی انجام می دهد، برای آنکه بتواند به صورتی پایا به کار خود ادامه دهد، باید بتواند محصولات خویش را به فروش برساند. فروش محصول نیازمند آن است که مشتری محصول […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی …

هدف اصلی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین می باشد.۱-۶-۲- هدف فرعی:هدف فرعی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

تاب آوری به عنوان یکی از  سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک، ۲۰۰۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲).ورنر و اسمیت (۱۹۹۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). تاب آوری را « ساز و کار ذاتی خود اصلاح گری انسان»  می دانند .  افزون بر آن بر […]

پایان نامه های سری دوازدهم

فایل دانشگاهی – بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی …

نظریات نخستین در مورد تاب آوری بر ویژگی های مرتبط با پیامد مثبت در مواجهه با مصائب و ناملایمات زندگی تاکید داشتند. این دسته از پژوهش ها بعد ها عوامل حفاظتی بیرونی مثل محیط آرام خانه و مدرسه، خانواده حمایت گر و… را نیز در بروز تاب آوری موثر دانستند(Conner, 2003, 76؛ یزدانی، ۱۳۹۱، ۲۹)نظریههای […]

پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با …

خانواده خوب و مهربانمفهرست صفجهچکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱فصل اول: طرح تحقیق۱-۱-موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۲۱-۲-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱-۳- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱-۴-چهارچوب نظری و مبانی مدل پژوهشی………………………………………………………………………….. ۶۱-۵-اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۷۱-۶-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱-۶-۱-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………… ۹۱-۶-۲-هدف فرعی…………………………………………………………………………………………………………… ۹۱-۷-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۹۱-۷-۱-فرضیه های اصلی……………………………………………………………………………………………………. ۹۱-۷-۲-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………. ۹۱-۸-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۹۱-۹-متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱-۱۰-تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱-۱۰-۱-سرسختی روان شناختی………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱-۱۰-۲-تاب آوری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۱۰-۳-مدل آیدا……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰فصل دوم: […]

پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، …

شخصیت فرعی نمونه:پروانه (معلم کامل)، همسرش نصرت، زحل، قدم خیر و … از جمله شخصیت‌های این گروه هستند. این شخصیت‌ها بیشترین تعامل و برخورد را با شخصیت‌های اصلی دارند. پروانه و همسرش و علی کبابی در کنار فاضل قرار می‌گیرند و باعث تکامل و رشد او می‌شوند. ضمن اینکه به وسیله آن‌ها، شخصیت بهتر و […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه ی …

این شعله کوچک سرانجام با نامه فاضل تبدیل به آتشی فروزان می‌شود که چیزی جلودارش نیست. پس از این ماجرا، پسر عموی پدرش امیرعلی که در وضع حمل زنش، قدم خیر به کمکشان شتافته بود، اسم پسرش را عادل می‌گذارد تا او نیز ادامه دهنده راه شهدا باشد.بی بی مادر رحمان و مادر بزرگ بچه‌هاست […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز مراکز وابسته به …

نتایج حاصل از این پژوهش برای پزشکان نیز در ارتباط با تاثیر ˜کیفیت زندگی در درمان و تاثیرات درمانها بر کیفیت زندگی بیماران حائز اهمیت خواهد بود. پزشکان درمی یابند که چگونه می توان علاوه بر نتایج حاصل از درمان به نتایج بهتری در زمینه ی بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز دست یافت. زیرا […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، …

«نه بابا. فرداش همسایه‌ها گفتن بو میآد. بوی لاش مرده. یکی گفت حتما سگی چیزی مرده. یکی گفت بوی آشغاله. مونم گفتم چند روزیه ننه عبد پیداش نیست.»کامل حرصش گرفت: «یعنی اگه همسایه‌ها از بوش نمی فهمیدن، تو نمی‌گفتی؟»«نه، به مو چه؟ که چی بشه؟»«که خاکش کنن اقلا.»لویی از کامل نگاه می‌دزدید. «فکر کردم خاک […]