پایان نامه های سری هفدهم

منابع مقالات علمی : بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی- قسمت …

فرحناکی، ع.، مجذوبی، م.، مصباحی، غ.، (۱۳۸۸)، خصوصیات و کاربرد های هیدروکلوئیدها در مواد غذایی و داروئی ۱۳۸۸، نشر علم کشاورزی ایران.قاسمی پیربلوطی، ع. ۱۳۸۸٫ گیاهان دارویی و معطر (شناخت و بررسی اثرات آنها) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.قنبرزاده، ب،. الماسی، ه. و زاهدی، ی،. (۱۳۸۸)، بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی در بسته بندی موادغذایی […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی- قسمت …

Dallyn, H. and D. Shorten, Hygiene aspects of packaging in the food industry. International Biodeterioration, 1998. 24: p. 392–۳۸۷٫Damm C, Neumann M, Munstedt H.2006. Properties ofnanosilver coatings on polymethyl methacrylate. SoftMater; 3:71–۸۸٫Debeaufort , F. and A. Voilley Aroma compound and water vapor permeability of edible films and polymeric packagings. Journal of Agricultural Food Chemistry, 1994. ۴۲: p. 2871-2875.De […]