پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

گفتنی است که در پرسشنامه رابینز (۱۹۹۴) ، در مورد گویه های تعارض سازمانی از طیف پنج نقطه ای، و در مورد گویه های مربوط به سبکهای مدیریت تعارض( رابینز ۱۹۹۹) و تعیین سبک های مدیریت تعارض (OCCI – مدل اقتضایی تعارض)، از طیف هفت نقطه ای استفاده شده است.(پبوست شماره ۱)۳-۲-۴-۱- بررسی روایی(اعتبار) ابزار جمع […]

پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۲-۲-۷- تئوری های سازمانی همکاری محور وتعارض محور:تعارض و همکاری به اعتقاد مورگان دو پیش فرض متفاوت داشته که تئوری های  سازمان بر اساس آنها شکل گرفته است . یک پیش فرض همکاری در سازمانها را ضروری و یا حداقل هدف مطلوب میداند و تعارض را که همکاری در سازمانها را مخدوش کند، پدیده ای مضر و […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

بایدها ۱ـقبول کنید که هر کسی بهتر از آنچه انجام می‏هد می‏تواند انجام دهد. هر کسبه ‏گونه‏ای رفتار می‏کند که برای او مفهوم داشته باشد.۲ـقبول کنید که بیشتر تعارض ها در نتیجه سیستم بد به وجود می‏آید، نه مردم بد.۳ـقبول کنید که اغلب تعارض ها هنگامی ناشی می‏شود که سیستمهای فعلی به افراد اجازه ندهد تا […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- …

ریشه شرایط محلی تعارض نیز در محیط ،استراتژی ،تکنولوژی ، ساختار اجتماعی ،فرهنگ سازمانی و ساختار فیزیکی نهفته است.(پوستوما و همکاران، ۲۰۰۶)۲-۲-۱۶- مدل سلام (S-A-L-A-M)این پایان نامه در پی این نیست که درباره نظریه تعارضـ علت و چگونگی وقوع آنـ بحث کند، بلکه به دنبال این است که نشان دهد چگونه می‏توانیم تعارض را در جهت […]

پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

برای استفاده از این ابزار می‌توانید از قبل آغاز جلسه مذاکره با جمع‌آوری اطلاعاتی از نیازهای خود و مخاطب کار را شروع کنید. می‌توانید گام‌های زیر را برداشت:گام ۱- موقعیت خود را از منافع تان جدا کنید. ممکن است موقعیت شغلی شما بر منافع شما تاثیر بگذارد. به همین دلیل لازم است منافع خود را از […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۲-۲-۴-۱- نظریه سنتیبر اساس این نظریه، هیچ تضادی در سازمان وجود ندارد. چون سازمان را یک مجموعه هماهنگ و منسجم می‌داند که برای یک منظور مشترک به وجود آمده است. از این رو از کارکنان زیر دست هیچ انتظار اعتراض به تصمیمات مدیریت نمی‌رفت و اگر چنین می‌شد، آن را یک ضد ارزش تلقی می‌کردند […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱ : مدل تحلیلی- عملیاتی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه های تحقیق) ۴۷جدول ۴-۱ : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ۶۱جدول ۴-۲ : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرنوف ۶۸جدول ۴-۳ : نتایج آزمون یو من ویتنی ۶۹جدول ۴-۴ : نتایج آزمون یو من ویتنی ۷۰جدول ۴-۵ : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- …

۱-۴-۲- هدف کلی : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.۱-۴-۳- هدف کاربردی: شناسایی میزان تعارض در سازمان و بررسی تفاوت ادراک و انگاشت مدیران و کارکنان از تعارض در سازمان می باشد.۱-۴-۴- هدف ویژه : شناسایی سبک های مورد استفاده در حل تعارض جهت کمک به مدیران برای بررسی میزان تعارض و […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ جرایم- …

مقصود از نقص وسایل ادارات و مؤسسات صرفاً وسایل مادّی نیست بلکه نقص وسایل شامل: عدم نظارت، عدم انجام وظایف و به طور کلّی آن دسته از اعمال خطای کارکنان که به دستور اداره و سازمانهای دولتی انجام می شود. مفهوم نقص در اینجا خیلی وسیع است می توان دعاوی مربوط به بسیاری از خسارات […]

پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ …

۱-۷ ضرر جسمانی: مصونیت جسمانی شهروندان از هرگونه تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی تضمین گردیده است.[۶] وطبیعی است که در صورت ورود خسارتی به تمامیت جسمانی افراد،‌ عامل آن مکلّف به جبران شود،‌ لطمه به تمامیّت جسمانی ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و از کارافتادگی دائم یا موقت و یا مرگ […]