فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه الزهراء

دانشگاه الزهراء دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی عنوان:تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان …

بررسی، نابی

تست T.G.U.G.T در گروه های نابینا و کم بینا………………………………………۹۱ فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهاداتمقدمه……………………………………………………………………………………..۹۸      نتیجه گیری ………………………………………………………………………………۹۸ ۵-۱-۱         بحث و بررسی …………………………………………………………………………۱۰۰۵-۱-۲         نتیجه گیری نهایی …

ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت

 موضوع:بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه نام استاد:خانم لیلا جباری نام محقق:کیومرث جیهونی تبار سال تحصیلی:نیمسال دوم  …

مطالعه کتابخانه ای، ویژگی های فردی

نمودار (۴-۲) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۴نمودار (۴-۳) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. ۷۴نمودار (۴-۴) توزیع فراوانی سابقه کار کشاورزی کشاورزان. ۷۶   فهرست نقشهعنوان                                                                                                صفحهنقشه …