پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۳-۲-۲-جامعه آماری و نمونه آماریجامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه ها، ثبت ها، واحدها، افراد و .. ‌که میخواهیم استنباطهایی راجع به آنها انجام دهیم. به عبارت ساده تر، جامعه مجموعه ای از افراد یا ‌اشیاء است که دارای ویژگی مشترکی میباشند. همچنین، ‌نمونه ای از جامعه آماری مجموعه اندازه ها، ثبتها، واحدها، افراد […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق دانشگاهی – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت ۱۰

با توجه به سه پرسشنامه ی محقق ساز ارزیابی میزان تعارض سازمانی و پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض و پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارضOCCI « مدل اقتضایی تعارض» مدل حل تعارض پایان نامه ی ما به شکل زیر طراحی گردید.شکل ۲-۱ : مدل محقق ساز (مدل ترکیبی حل تعارض- رابینز، تامسون، اقتضایی)فصل سومروش شناسی […]

پایان نامه های سری هفدهم

پژوهش – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

برای استفاده از این ابزار می‌توانید از قبل آغاز جلسه مذاکره با جمع‌آوری اطلاعاتی از نیازهای خود و مخاطب کار را شروع کنید. می‌توانید گام‌های زیر را برداشت:گام ۱- موقعیت خود را از منافع تان جدا کنید. ممکن است موقعیت شغلی شما بر منافع شما تاثیر بگذارد. به همین دلیل لازم است منافع خود را از […]

پایان نامه های سری هفدهم

مقاله علمی با منبع : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- …

ریشه شرایط محلی تعارض نیز در محیط ،استراتژی ،تکنولوژی ، ساختار اجتماعی ،فرهنگ سازمانی و ساختار فیزیکی نهفته است.(پوستوما و همکاران، ۲۰۰۶)۲-۲-۱۶- مدل سلام (S-A-L-A-M)این پایان نامه در پی این نیست که درباره نظریه تعارضـ علت و چگونگی وقوع آنـ بحث کند، بلکه به دنبال این است که نشان دهد چگونه می‏توانیم تعارض را در جهت […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحقیق – طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

بایدها ۱ـقبول کنید که هر کسی بهتر از آنچه انجام می‏هد می‏تواند انجام دهد. هر کسبه ‏گونه‏ای رفتار می‏کند که برای او مفهوم داشته باشد.۲ـقبول کنید که بیشتر تعارض ها در نتیجه سیستم بد به وجود می‏آید، نه مردم بد.۳ـقبول کنید که اغلب تعارض ها هنگامی ناشی می‏شود که سیستمهای فعلی به افراد اجازه ندهد تا […]

پایان نامه های سری هفدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۲-۲-۷- تئوری های سازمانی همکاری محور وتعارض محور:تعارض و همکاری به اعتقاد مورگان دو پیش فرض متفاوت داشته که تئوری های  سازمان بر اساس آنها شکل گرفته است . یک پیش فرض همکاری در سازمانها را ضروری و یا حداقل هدف مطلوب میداند و تعارض را که همکاری در سازمانها را مخدوش کند، پدیده ای مضر و […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- قسمت …

۲-۲-۴-۱- نظریه سنتیبر اساس این نظریه، هیچ تضادی در سازمان وجود ندارد. چون سازمان را یک مجموعه هماهنگ و منسجم می‌داند که برای یک منظور مشترک به وجود آمده است. از این رو از کارکنان زیر دست هیچ انتظار اعتراض به تصمیمات مدیریت نمی‌رفت و اگر چنین می‌شد، آن را یک ضد ارزش تلقی می‌کردند […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران- …

۱-۴-۲- هدف کلی : طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.۱-۴-۳- هدف کاربردی: شناسایی میزان تعارض در سازمان و بررسی تفاوت ادراک و انگاشت مدیران و کارکنان از تعارض در سازمان می باشد.۱-۴-۴- هدف ویژه : شناسایی سبک های مورد استفاده در حل تعارض جهت کمک به مدیران برای بررسی میزان تعارض و […]

پایان نامه های سری هفدهم

طراحی مدل حل تعارض در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱ : مدل تحلیلی- عملیاتی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه های تحقیق) ۴۷جدول ۴-۱ : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ۶۱جدول ۴-۲ : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرنوف ۶۸جدول ۴-۳ : نتایج آزمون یو من ویتنی ۶۹جدول ۴-۴ : نتایج آزمون یو من ویتنی ۷۰جدول ۴-۵ : آمار توصیفی آزمون تحلیل واریانس یک […]

پایان نامه های سری هفدهم

تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید اخذ جرایم- …

مقصود از نقص وسایل ادارات و مؤسسات صرفاً وسایل مادّی نیست بلکه نقص وسایل شامل: عدم نظارت، عدم انجام وظایف و به طور کلّی آن دسته از اعمال خطای کارکنان که به دستور اداره و سازمانهای دولتی انجام می شود. مفهوم نقص در اینجا خیلی وسیع است می توان دعاوی مربوط به بسیاری از خسارات […]