پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر جنسیت- …

سبک های سازگاری اشاره به این مورد دارند که چه طور یک فرد به محیط حرفه ای مربوط میشود. مفاهیم انعطاف پذیری، فعال بودن، واکنشی بودن و پشتکار همه مربوط به رابطه فرد با حرفه است. انعطاف پذیری، اشاره دارد به توانایی یک فرد به تحمل جنبه های نامطلوب یا سخت دارد.. به عنوان مثال، […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان …

بررسی‌هایی بر روی املای انگلیسی زبان آموزان فارسی زبان به عمل آمده است و در این تحقیقات یک سری از مشکلات نوشتار انگلیسی پدیدار شده است که به صورت‌های زیر می‌باشد (صولتی و همکاران، ۲۰۰۸): در نوشتار بعضی از کلمات انگلیسی، یک یا چند حرف نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود. به عنوان مثال: حرفe آخر […]

پایان نامه های سری هفدهم

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی …

کام و همکاران (۲۰۰۸) تحقیقی بر روی کودکان روستایی هند انجام دادند تا ببینند که آیا استفاده از بازی‌های آموزشی بر روی رایانه‌ها یا تلفن همراه، تاثیری بر یادگیری زبان انگلیسی این دسته از کودکان دارد یا خیر. آنان یک بازی طراحی کردند که بازیکن هم از بازی لذت ببرد و هم زبان مورد نظر […]

پایان نامه های سری هفدهم

فایل دانشگاهی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست …

در پژوهشی که توسط کادر و همکاران (۲۰۱۳) انجام شد. به بررسی تاثیر فعالیت با شدت متوسط بر روی سایتوکاینهای التهاب زای مردان چاق دیابتی میانسال پرداختند. ۵۰ بیمار چاق دیابتی نوع ۲ با دامنه سنی ۴۰ تا ۵۵ سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنیها در دو گروه فعالیت هوازی با شدت متوسط و […]

پایان نامه های سری هفدهم

سایت مقالات فارسی – تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها- قسمت ۱۹

مطالعات مختلف بر روی انسان و حیوان نشان میدهند که هم در محیط آزمایشگاه و هم در بدن انسان، سلولهای T[108]، IFN-γ و اینترلوکین۲ (IL-2) را تولید میکند که این امر به وسیله هورمونهای کورتیزول و اپینفرین متوقف میشود. این هورمونها (کورتیزول و اپینفرین)، در طول ورزش و در پاسخ به ورزش افزایش مییابند. به […]

پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی – بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

بر طبق نظر والش (۲۰۰۳؛ سادات حسینی، چاری، ۱۳۹۲، ۱۸۶) سومین حوزه اصلی تأثیرگذار در تابآوری خانواده، فرایندهای ارتباطی و حل مسأله است. فرایندهای حل مسئله و ارتباطی میتواند نقش مهمی در تابآوری خانواده داشته باشد. این حوزه شامل سه بعد میباشد:الف) وضوح و شفافیت: قدرت روشن سازی مسأله، مشخص کردن تغییراتی که ممکن است […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با …

موضوع پژوهش:بررسی تأثیر تبیلغات بر اساس مدل آیدا بر سرسختی روان شناختی و تاب آوریدر مشتریان شرکت نوشین مقدمه:هر شرکت و یا نهادی که کار تولیدی انجام می دهد، برای آنکه بتواند به صورتی پایا به کار خود ادامه دهد، باید بتواند محصولات خویش را به فروش برساند. فروش محصول نیازمند آن است که مشتری محصول […]

پایان نامه های سری دوازدهم

بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی …

هدف اصلی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان شناختی و تاب آوری در مشتریان شرکت نوشین می باشد.۱-۶-۲- هدف فرعی:هدف فرعی بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفههای تبیلغات (آگاهی، علاقه به محصول، ایجاد تمایل به خرید و اقدام به خرید) بر اساس مدل آیدا با سرسختی روان […]

پایان نامه های سری دوازدهم

منابع مقالات علمی : بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا …

تاب آوری به عنوان یکی از  سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک، ۲۰۰۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲).ورنر و اسمیت (۱۹۹۲؛ به نقل از حیدرنیا، ۱۳۹۲، ۲). تاب آوری را « ساز و کار ذاتی خود اصلاح گری انسان»  می دانند .  افزون بر آن بر […]

پایان نامه های سری دوازدهم

فایل دانشگاهی – بررسی روابط ساده و چندگانه مؤلفه های تبیلغات بر اساس مدل آیدا با سرسختی …

نظریات نخستین در مورد تاب آوری بر ویژگی های مرتبط با پیامد مثبت در مواجهه با مصائب و ناملایمات زندگی تاکید داشتند. این دسته از پژوهش ها بعد ها عوامل حفاظتی بیرونی مثل محیط آرام خانه و مدرسه، خانواده حمایت گر و… را نیز در بروز تاب آوری موثر دانستند(Conner, 2003, 76؛ یزدانی، ۱۳۹۱، ۲۹)نظریههای […]